nieuwsbrief (archief)

volg ons!

Als de gemeente bij elkaar komt om bijvoorbeeld het Heilig Avondmaal te vieren, lezen we een document over wat het avondmaal voor ons betekent. Dat document heeft een formulier. Zo horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie. Dan beschrijft het formulier hoe we de dood van onze Heer Jezus gedenken en belijden door het breken van het brood en het drinken van de wijn. Door de uitleg en het zichtbaar maken van deze liturgische handelingen wordt ons geloof versterkt. Formulieren zijn dus kerkelijke geschriften die bij de liturgische handelingen van de kerk gebruikt worden.

Het is belangrijk dat we de formulieren blijven begrijpen en aanpassen aan de tijd waarin we leven. Daarom heeft de Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 de opdracht gegeven om de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in te voegen in de bestaande liturgische formulieren. Bij dit proces ontstond een nieuwe versie van deze formulieren. De meeste daarvan zijn door de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008 voorlopig vastgesteld, in de drie volgende jaren in de liturgische praktijk getoetst en in 2011 door de Generale Synode van Harderwijk definitief vastgesteld. Deze synode stelde ook de teksten van de liturgische gebeden vast. In de meeste gevallen ging het om aanpassing aan het taalgebruik van de NBV, maar voor de voorbeden zijn compleet nieuwe teksten geformuleerd.

Het formulier voor de kerkelijke tucht (deel 2 en 3) en het huwelijksformulier zijn door de synode van Harderwijk voorlopig vastgesteld. Deze formulieren zullen door de eerstkomende synode definitief vastgesteld worden. Voorstellen ter verbetering van deze twee formulieren kunnen tot 1 juni 2013 opgestuurd worden aan:
Deputaten Liturgie en Kerkmuziek.
p/a mevr. M.J.G. Douma
Postadres: Mozartweg 77c, 3816 LM Amersfoort
E-mailadres: eredienst@gkv.nl

De nieuw vastgestelde formulieren vervangen die uit het Gereformeerd Kerkboek van 2006 en de voorlopig vastgestelde formulieren uit 2008 (‘het groene boekje’). Wel kunnen de formulieren uit het Gereformeerd Kerkboek (editie 2006) nog gebruikt worden tot de uitgave van een nieuw Gereformeerd Kerkboek in 2014.

2011 2011 2011 oud oud
Doopformulier 1 pdf doc  ppt pdf doc
Doopformulier 2 pdf doc  ppt pdf doc
Doopformulier 3 pdf doc  ppt pdf doc
Avondmaalsformulier 1 pdf doc  ppt pdf doc
Avondmaalsformulier 2 pdf doc  ppt pdf doc
Avondmaalsformulier 3 pdf doc  ppt pdf doc
Avondmaalsformulier 4 pdf doc  ppt pdf doc
Avondmaalsformulier 5 pdf doc  ppt pdf doc
Doopformulier voor volwassenen pdf doc  ppt pdf doc
Openbare geloofsbelijdenis pdf doc  ppt pdf doc
Bevestiging dienaren van het woord pdf doc  ppt pdf doc
Bevestiging ouderlingen en diakenen pdf doc  ppt pdf doc
Bevestiging van zendelingen pdf pdf doc
Kerkelijke tucht pdf doc  ppt pdf doc
Huwelijksformulier pdf doc  ppt pdf
Liturgische teksten en gebeden pdf doc

Engelstalige formulieren van de Canadian and American Reformed Churches:
zie www.canrc.org