Menu

De Generale Synode van Ede 2014 heeft de definitieve tekst van de (herziene) kerkorde vastgesteld. De synode heeft bepaald dat de kerkorde op 1 juli 2015 in werking zal treden en dat de kerkorde, zoals deze is vastgesteld door de Generale Synode van Groningen-Zuid 1978 en nadien gewijzigd, met ingang van 1 juli 2015 wordt ingetrokken.

Om de overgang van de kerkorde van 1978 naar de kerkorde van 2014 goed te laten verlopen heeft de generale synode een aantal overgangsbesluiten genomen. Deze kunt u in onderstaand document lezen.

Overgangsrecht