Menu

Het deputaatschap Aanvullende steun missionaire projecten (ASMP) is door de GS Ede ingesteld voor financiële steunverlening aan missionaire projecten. Deze opdracht lag voorheen bij het deputaatschap OOG, dat per 1 januari 2015 is opgeheven. De hoofdopdracht van ASMP is het beschikbaar stellen van aanvullende financiële steun bij missionaire projecten. Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen de kaders en criteria die terug te vinden zijn in de uitvoeringsregeling van ASMP.

Contact:
secretariaat ASMP: mw. Gienke Boersma-Vreugdenhil
postadres: Basilicumstraat 48, 3544 BZ Utrecht
mailadres: asmp@gkv.nl

penningmeester: dhr. Jan Scheele
mailadres: jjscheele@zeelandnet.nl

Opdracht van de Generale Synode Ede 2014
Een deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten in te stellen.
Grond:
Steunverlening aan missionaire projecten vereist specifieke kennis en inzichten in missionaire ontwikkelingen, waaronder het toepassen van criteria zoals vermeld in de Uitvoeringsregeling.

Besluit 1:
Ten behoeve van de werkzaamheden van deputaten aanvullende steun missionaire projecten de volgende instructie vast te stellen, waarbij verwezen wordt naar de door de deputaten ondersteuning ontwikkeling gemeenten vastgestelde Uitvoeringsregeling aanvulling steun missionaire projecten, verder genoemd Uitvoeringsregeling.

Instructie deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten

 1. de generale synode adviseren over de voortzetting van bestaande, aanvragen van nieuwe of uitbreiding van bestaande missionaire projecten;
 2. er op toezien dat de ervaring die wordt opgedaan in projecten en experimenten via het Praktijkcentrum wordt gedeeld met de kerken in het algemeen;
 3. toepassen van de criteria voor toezicht op bestaande projecten: visie, identiteit, leiderschap/teamvorming, bereiken doelen, missionaire gerichtheid, financiën en plannen (Uitvoeringsregeling hfdst. 6.5);
 4. toepassen van de criteria voor de aanvullende steunverlening: piramidale stelsel, maximering jaarlijkse bijdrage, duur van de steunverlening (Uitvoeringsregeling hfdst. 4.2);
 5. toepassen van de criteria voor toekenning van aanvullende steun aan nieuwe projecten: meerjarenplanning (Uitvoeringsregeling hfdst. 5.1), draagvlak, doelstelling, leiderschap, verantwoordelijkheden, haalbaarheid, inzet op zelfstandigheid (Uitvoeringsregeling hfdst. 5.3), gevolgde procedure (Uitvoeringsregeling hfdst. 5.2);
 6. afleggen van een jaarlijkse verantwoording aan deputaten financiën en beheer over de toekenning van projectbudgetten, op basis van de vastgestelde uitgangspunten voor de beoordeling van de financiële verslaggeving van de projecten.

Grond:
waardevolle ervaringen (van ‘lukken’ èn ‘mislukken’) in projecten en experimenten zijn van belang voor de andere kerken, ook als zij in heel andere omstandigheden opereren.

Besluit 2:

 • de komende drie jaar aanvullende steun beschikbaar te stellen voor de missionaire projecten Amsterdam, Amstelveen en Lichtenvoorde binnen de door de GS vastgestelde financiële kaders, de vastgestelde criteria en de overeengekomen afspraken met de projecten, en deze steun beschikbaar te stellen onder toezending van een brief van bemoediging;
 • de komende drie jaar aanvullende steun beschikbaar te stellen voor de gemeenten te Gent en Maastricht binnen de door GS vastgestelde financiële kaders en de overeengekomen afspraken met de projecten, en deze steun beschikbaar te stellen onder toezending van een brief van bemoediging;
 • de toekenning van aanvullende steun aan nieuwe missionaire projecten tot de volgende synode te delegeren aan deputaten aanvullende steun missionaire projecten, binnen de vastgestelde criteria en het beschikbare budget en in nauw overleg met deputaten financiën en beheer;
 • te bepalen dat financiële steun aan projecten wordt afgebouwd als er reëel perspectief is op zelfstandig voortbestaan van de gemeente; indien het op langere termijn geen reëel perspectief is wordt het project eveneens zorgvuldig afgebouwd.

Gronden:

 • het toekennen van aanvullende steun brengt met zich mee dat de synode via haar deputaten aanvullende steun missionaire projecten een eigen inhoudelijke afweging mag maken over de wijze waarop de gemeentestichtingsprojecten functioneren;
 • de beslissing bij aanvang van een project kan ook met goed functionerende criteria aan deputaten aanvullende steun missionaire projecten gedelegeerd worden;

Besluit 3:
ter bekostiging van de door het landelijk kerkverband ondersteunde missionaire projecten, genoemd onder besluit 1, aan deputaten aanvullende steun missionaire projecten een budget toe te kennen van maximaal € 315.000 in 2015, € 282.500 in 2016 en € 243.500 in 2017, waarvan jaarlijks € 1.500 voor de kosten van het deputaatschap (in totaal: € 841.000).

Voor andere besluiten van de Generale Synode Ede 2014 inzake missionaire projecten:

Besluit 6:
in te stemmen met het Akkoord van Samenwerking tussen de classis Amsterdam-Leiden en de Akergemeente in Amsterdam-West voor zover het zaken betreft die de samenwerking binnen de classis te boven gaan.
Gronden:

 • de GS Harderwijk heeft overwogen dat het toezicht bij de “moedergemeente” en vervolgens de classis behoort; dat na de classis de PS in beeld komt, maar dat niettemin een en ander zo dicht mogelijk bij het project moet blijven;
 • de GS Harderwijk heeft overwogen dat het onmogelijk is om nieuwe gelovigen in een keurslijf te persen en dat er interactie moet komen die vruchtbaar is;
 • de PS Holland-Noord heeft een aantal aanbevelingen gedaan die door de classis Amsterdam-Leiden en de Akergemeente zijn overgenomen, waarna de PS Holland-Noord haar goedkeuring gaf;
 • het Akkoord van Samenwerking is een binnen-classicale overeenkomst; alleen voor die elementen die de classis te boven gaan, is instemming van het bredere kerkverband nodig.

Besluit 4:

 1. een studiedeputaatschap heroriëntatie ondersteuning kerken in te stellen voor het aanreiken van kaders en uitgangspunten van een regeling voor ondersteuning van kerken op grond van artikel G82.2. van de nieuwe kerkorde;
 2. deputaten opdracht te geven:
 3. de eerstkomende synode te dienen met een onderbouwde opzet voor een regeling voor ondersteuning van kerken, waarbij de huidige regelingen voor aanvullende steun (gemeentestichting) en steun naar artikel 11 KO als basis dienen en de in het verzoek tot instelling genoemde contouren voor deze regeling worden gerespecteerd;
 4. daarbij de synode te adviseren over de opzet van een op landelijk niveau open of gesloten regeling, onderbouwd door een inventarisatie van de consequenties van beide alternatieven;
 5. voor een objectieve onderbouwing van te hanteren parameters en bepaling van de waarden van deze parameters zo nodig een onderzoek in de kerken en bij de financiële regeling betrokken gremia uit te zetten naar diverse parameters, mits de privacy is gewaarborgd;
 6. de eerstkomende synode tevens te dienen met een advies over:

– de organisatorische inbedding van de nieuwe regeling binnen de kerken;

– de implementatie van de regeling binnen de kerkelijke organisatie;

 1. deze opdracht uit te voeren in nauw overleg met de betrokken deputaatschappen aanvullende steun missionaire projecten, aanvullende steun hulpbehoevende kerken en financiën en beheer, waarbij deze deputaatschappen het studiedeputaatschap dienen met gevraagd of ongevraagd advies.

Actuele rapporten en materialen

rapport OOG GS Ede 2014 Gemeentestichting
Regeling aanvullende steun
Overzicht van GKv kerkplantingsinitiatieven (bijlage 3 van rapport OOG GS 2014)
Tussenrapportage Project Duurzaamheid, Innovatie & Identiteit
Handreiking Missionaire Projecten – Concept

Acta
Beleidsrapporten

Jaarrapporten