Menu

Deputaatschap bemiddeling en begeleiding
Samenwerking kan soms moeilijk zijn. Als je niet oppast, kan het ruzie worden. Dat kan ook binnen een gemeente gebeuren. Samenwerking tussen kerkenraad, predikant en gemeente is altijd een gevoelig gebeuren. Het kan heel goed gaan en het kan ook goed fout gaan. De synode onderkent deze kwetsbaarheid en heeft daarom een deputaatschap ingesteld. Het heet ‘bemiddeling en begeleiding’ (vroeger: ‘probleembehandeling’, zie de laatste rapportage aan de synode).

Kan het beter?
Gaat het niet meer zoals je vindt dat het hoort te gaan tussen kerkenraad, predikant en gemeente? Dreigt het uit te lopen op een ruziënd conflict? Als onafhankelijke buitenstaanders kunnen deputaten helpen de communicatie te verbeteren of in rustiger vaarwater te brengen. Ze hebben een achtergrond in het kerkelijk leven. Ook hebben ze kennis van of zijn professional op het gebied van menswetenschappen en mediation. Ze hebben bovendien ervaring met kerkelijke samenwerkingsproblemen.

De praktijk leert dat raadpleging van het deputaatschap regelmatig (te) laat gebeurt en dat het niet gauw te vroeg is. Door wederzijds belangen, problemen en wensen bespreekbaar te maken, kan vaak al veel in de samenwerking verbeterd worden.

Zowel kerkenraad als predikant kunnen de hulp van deze deputaten inroepen. Ook een classis kan de deputaten inschakelen, namelijk als die (bijvoorbeeld door visitatie of bezwaarschriften) de indruk krijgt van problematische verhoudingen tussen predikant, kerkenraad en/of gemeente).
Voor het werkterrein van het deputaatschap zie de instructie van de Generale Synode 2014, met name artikel 4.

De deputaten zien het als hun eerste opdracht te helpen predikant en kerkenraad weer goed te laten functioneren.
Soms kunnen deputaten met enkele adviezen volstaan. Een andere keer is veel tijd en inspanning nodig. Altijd zal ook veel inzet van kerkenraad en predikant nodig zijn. Ook in de communicatie met de gemeente kunnen deputaten ondersteunen.

Voor bepaalde zaken kunnen deputaten hulp en advies van andere deskundigen inschakelen, bijvoorbeeld financieel deskundigen, juristen, coaches, psychologen of kerkrechtdeskundigen. Soms verzoeken ze een predikant dat hij door een deskundig bureau een onderzoek laat verrichten naar zijn geschiktheid; om dat bureau voor het onderzoekswerk goed te informeren over het predikant-zijn heeft het deputaatschap een functieprofiel opgesteld.

Kan het niet meer?
Helaas zijn niet alle problemen oplosbaar. Soms valt er niet aan te ontkomen dat het beter is dat kerkenraad en predikant verder gescheiden wegen gaan. Deputaten zullen zich er dan van vergewissen dat losmaking in die situatie werkelijk het laatste redmiddel is.

Als het dan tot losmaking van de predikant komt, adviseren de deputaten over een behoorlijke inkomensvoorziening voor de predikant en over de inschakeling van de classis. Daarbij is er overleg met iemand met kennis van kerkrecht. De classis staat dan voor de vraag of de losgemaakte predikant weer beroepbaar is voor een andere gemeente. Daarin brengen de deputaten een richtinggevend advies uit.

Organisatie
Het deputaatschap bemiddeling en begeleiding bestaat uit vijf personen.
E-mail: bemiddelingen-begeleiding@gkv.nl.

Voorzitter

Coördinator

Leden

Cor van der Leest

Lien Schilthuis

Piet Heij
Jen Feenstra
Albert Souman

Groningen

Eelderwolde

 

050 541 66 76

06 516 972 79

035 602 64 53
06 132 091 87
06 224 043 26

 

In het advieswerk bij gemeenten treedt het deputaatschap altijd op in tweetallen. Verstrekkende adviezen worden altijd door het deputaatschap collegiaal genomen. Het deputaatschap bemiddeling en begeleiding werkt nauw samen met o.a. SKW en het Praktijkcentrum en maakt ook deel uit van de “Raad van Advies in predikantszaken”.

Werkwijze
Voor de manier waarop het deputaatschap werkt kunt u terecht bij de instructie die de synode heeft gegeven. De praktische uitwerking daarvan treft u aan in de werkafspraken die het deputaatschap voor intern gebruik heeft vastgesteld (in artikel 7 daarvan vindt u gegevens over de kosten die het deputaatschap tegenwoordig in rekening brengt).