Menu

Deputaten Betrekkingen buitenlandse kerken (BBK) hebben de opdracht de verschillende relaties met verwante kerken in het buitenland te onderhouden. Het doel van deze relaties en contacten is van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te bouwen aan Christus’ kerk in de wereld, in gehoorzaamheid aan Hem die het Hoofd is van de kerk.
Het gaat hierbij om meer dan veertig kerkgemeenschappen, verspreid over de hele wereld. Vandaar dat ook het deputaatschap omvangrijk is en het werk over verschillende secties is verdeeld.

Contact
Postadres: Postbus 499, 8000 AL Zwolle
Webadres: www.bbk.gkv.nl
Bezoekadres: (per 1 januari 2017)
Dr. Spanjaardweg 4a
8025 BT Zwolle (per 1 januari 2017)
E-mailadres: info@bbk.nl
T (038) 4270470

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta

Film Buitenlanddagen Synode GS Ede 2014

Opdracht van de Generale Synode Ede 2014
a deputaten brengen kerken en broeders en zusters op de hoogte van Christus’ kerkvergaderend werk in het buitenland en roepen hen op (ook in concrete situaties) tot gebed en dankzegging;
b ze laten buitenlandse kerken en kerkleden meeleven met de Gereformeerde Kerken in Nederland;
c ze doen hun werk met gebruikmaking van het BBK-bureau;
d ze maken voor deze werkzaamheden gebruik van de faciliteiten van “De Verre Naasten”;
e ze voeren overleg met en werken samen met de deputaten Buitenlandse Kerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken;
f ze onderhouden contacten met de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle en de Theologische Universiteit in Kampen;
g ze formuleren nadere voorstellen over participatie in kerkelijke netwerken, in relatie tot het onderhouden van contacten en relaties met afzonderlijke kerken;
h ze onderhouden de relatie met de in Besluit 8 genoemde zusterkerken overeenkomstig de daartoe aangenomen regels (GS Ommen 1993, art. 68.1-2) teneinde van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en samen Christus’ naam te prijzen;
i ze onderhouden, conform de in hun rapport geformuleerde doelen, contact met de in besluit 10 genoemde kerken en instellingen, alsmede verdere lidkerken van de ICRC, teneinde van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en samen Christus’ naam te prijzen waar we elkaar ontmoeten.