Menu

Het deputaatschap Financiën en beheer reguleert en beheert de financiën van de generale synode en de deputaatschappen. Het bewaken van het niveau van de landelijke quota is daarvoor een belangrijk aspect. Andere belangrijke taken zijn het stroomlijnen van de arbeidsvoorwaarden van personeel in dienst van deputaatschappen en het beheersen van financiële, personele en fiscale risico’s.

Contact
Postadres: Anthon van der Horstlaan 46, 3752 VN Bunschoten-Spakenburg
E-mailadres: financien@gkv.nl
Contactpersoon: mr. J. Cordia (secretaris), T (033) 2980199 

Generale quaestor: dhr. J.G. de Kimpe, Hoefblad 4, 8265 GM Kampen, T (038) 333 24 94, e-mail: quaestor@gkv.nl

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta

Opdracht/besluiten van de Generale Synode Ede 2014-2015
Taken voor deputaatschappen en kerken
Deputaatschappen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede en deskundige financiële administratie en verantwoording, voor zover deze taak niet is overgedragen aan F&B.
Kerkenraden en Commissies van Beheer zijn verantwoordelijk voor het verwerven van voldoende financiële middelen en een goed financieel beheer binnen hun kerk. Zij betrekken hun leden daarbij zoveel mogelijk door regelmatige goede voorlichting over de begrotingen en de ontwikkeling van inkomsten (VVB, collecten etc.) en uitgaven. M.b.t. collecten voor specifieke doelen kunnen de betrokken instellingen vaak goede beamerpresentaties leveren.
Indien desondanks onvoldoende middelen kunnen worden verworven om de quota te kunnen voldoen, dient de betreffende kerkenraad F&B daarover tijdig schriftelijk te informeren. De eerstaangewezen kerkelijke weg is dan dat men financiële hulp vraagt aan de classis waar men deel van uitmaakt.

Hoofdtaken van het deputaatschap 
Het deputaatschap reguleert en beheert de financiën van de generale synode en de deputaatschappen als geheel en adviseert de synode over het integrale financiële beleid voor de synode en de deputaatschappen. Een aantal grotere deputaatschappen voert zelf het financiële beheer uit in overleg met F&B.
De belangrijkste taken die hieruit voortvloeien zijn:

  • formuleren en ondersteunen bij de uitvoering van beleid inzake financiële, materiële, personele en fiscale zaken;
  • beoordelen van de begrotingen en jaarrekeningen van de deputaatschappen en het adviseren van de synode over deze begrotingen;
  • centraal innen van de door de synode vastgestelde quota;
  • er op toezien dat de deputaatschappen zorgen voor een goede financiële verantwoording en beschikken over de noodzakelijke reserves in relatie tot de risico’s;
  • het onderhouden van regelmatige contacten met de deputaatschappen en met andere (kerkelijke) organisaties die verwante taken uitvoeren.


Vaststelling quotum 2017

De Generale Synode van Ede 2014/2015 heeft de begrotingen van alle deputaatschappen voor de jaren 2015 t/m 2017 vastgesteld (zie Acta Ede 2014/2015 hoofdstuk 9, bijlage 9.3).

Op basis hiervan hebben wij het quotum voor 2017 bepaald op € 25,91 per kerklid.

Overzicht berekend quotum 2017
(bedragen in € per lid)

Omschrijving Quotum 2017 Quotum 2016
Theologische Universiteit 14,34 14,32
Hulpbehoevende studenten (art. 19 KO) 1,60 1,59
Zending en hulpverlening (IRTT) 0,42 0,42
Subtotaal opleidingen 16,36 16,33
Praktijkcentrum 2,53 2,51
Steun missionaire projecten 2,04 2,43
Diaconaal Steunpunt 0,84 0,85
Overige quota 6,04 5,98
Subtotaal overige deputaatschappen 11,45 11,77
Mutatie centrale algemene reserve C.A.R. – 1,90 – 1,85
Totaal quotum per lid  25,91 26,25


Quotum per kerklid of belijdend lid?

Aan de synode te Ede is ook voorgesteld het quotum te bepalen per belijdend lid, in plaats van per kerklid. Daarop heeft de synode het volgende besloten:

  1. Er zal onderzoek worden verricht naar de meest wenselijke systematiek, en daarvan zal aan de eerstvolgende synode rapport worden uitgebracht;
  2. Als tijdelijke maatregel voor 3 jaar (dus voor de jaren 2015, 2016 en 2017): aan kerken die met het huidige systeem (quotum per kerklid) een nadeel hebben van meer dan 10%, t.o.v. een systematiek die uit zou gaan van een quotum per belijdend lid, wordt een korting verleend ter grootte van het deel boven die 10%.

Het quotum per belijdend lid voor 2017 schatten we momenteel op afgerond € 40.

Zodra de aantallen kerkleden en belijdende leden per gemeente op 1 oktober 2016 bekend zijn, gaan wij de nota’s per kerk berekenen. Als blijkt welke kerk met het huidige systeem meer dan 10% wordt benadeeld, dan zullen wij aan die kerk een korting verlenen van het deel boven die 10%.

Overzicht quota 2010-2017

Ten slotte volgt hieronder nog een overzicht van de quota over de jaren 2010 – 2017:

jaar                  per ziel                  per belijd.lid

2010                36,93
2011                33,96
2012                32,84
2013                32,84
2014                31,50
2015                29,17                       44,75
2016                26,25                       40,18
2017                25,91                       40,00