Menu

Binnen het deputaatschap Kerkelijke eenheid (DKE) fungeren vier secties, die samensprekingen houden met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), contacten onderhouden met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), de Hersteld Hervormde Kerk, het Contactorgaan voor de Gereformeerde Gezindte (COGG) en met de plaatselijke kerken.

Contact
Postadres: Telefoonweg 142, 6713 AL Ede
E-mailadres: eenheid@gkv.nl
Contactpersoon: ds. Jan Luiten, T (0318) 846661

Deputaten Kerkelijke eenheid gaat verder met synodebesluiten Ede 2014 over samenspreken NGK.

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta

Opdracht van de Generale Synode Ede 2014

Algemene opdrachten aan deputaatschap Kerkelijke eenheid
Besluit 3
deputaten op te dragen de kerken jaarlijks op te roepen om in de eredienst op de zondag van of na 31 oktober voorbede te doen voor de kerkelijke eenheid.
Besluit 4
deputaten op te dragen om in goed contact met de plaatselijke kerken en de regio’s de kerkelijke eenheid te bevorderen door:
a. beschikbare en relevante informatie met betrekking tot de landelijke contacten tijdig aan de kerken toe te zenden;
b. de ontwikkelingen in de plaatselijke contacten te volgen;
c. zich nader te bezinnen op de verhouding tussen de plaatselijke en landelijke contacten in de praktijk;
d. daarbij ook na te gaan hoe de door de synode vastgestelde regelingen voor plaatselijk contact en samenwerking functioneren in de praktijk en indien daarvoor reden is voorstellen tot wijziging ervan in te dienen bij de eerstkomende generale synode;
e. plaatselijke kerken te stimuleren om aan het proces van kerkelijke eenheid actief bij te dragen;
f. desgevraagd te adviseren bij het werken aan kerkelijke eenheid;
g. wanneer daar reden en ruimte voor is, één of meer bijeenkomsten te beleggen om het onder a-e genoemde nadere uitwerking te geven.
Besluit 5
deputaten op te dragen vanuit het oogpunt van zowel kerkelijke eenheid als kerkelijk contact landelijke ontwikkelingen in andere kerkgemeenschappen en groeperingen bij te houden, zo nodig nader te verkennen en daarop actief te reageren.
Besluit 6
deputaten opdracht te geven om – reagerend of juist proactief – in te spelen op steeds wisselende situaties in kerkelijk Nederland. Zij hebben de ruimte om zich creatief en weloverwogen te bewegen op het terrein van de kerkelijke eenheid. Daarbij houden zij in het oog hoe bijzondere situaties in kerkelijke contactoefening zich verhouden tot het streven naar kerkelijke eenheid, plaatselijk en landelijk, nu en in de toekomst. Zij doen dit op basis van voortgaande theologische bezinning. Deputaten zullen van hun handelwijze achteraf verantwoording afleggen aan de volgende synode.
Besluit 7
deputaten op te dragen het overleg met DOE inzake de speciale positie van geïnstitueerde gemeenten voortkomend uit kerkplantingsprojecten te volgen en eventueel daaruit resulterende voorstellen voor beleid aan de komende generale synode voor te leggen.

Contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK)
Besluit 1
de opdracht te continueren om samen met de deputaten van de CGK samenwerking en nauwer kerkelijk samenleven met de CGK op plaatselijk niveau voluit te stimuleren en te faciliteren.
Besluit 2
deputaten op te dragen om het gesprek over de prediking en in samenhang daarmee de visie op de gemeente, visie op de sacramenten en de kerkelijke vermaning waar mogelijk regionaal te stimuleren en – indien dat gewenst wordt – te faciliteren.
Besluit 3
deputaten op te dragen zich samen met de deputaten van de CGK te bezinnen op de vraag hoe de landelijke organisatie van beide kerkverbanden in de toekomst vorm moet krijgen.

Contacten met de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK)
Besluit 3
uit te spreken dat door de overeenstemming in de gesprekken over hermeneutiek de belemmering die er lag vanwege het besluit van de NGK om de ambten voor de zusters der gemeente open te stellen, is weggenomen.
Ondanks het verschil in praktische uitkomsten ten aanzien van de vrouw in het ambt, is gebleken dat we als kerken elkaar vertrouwen kunnen geven inzake de erkenning en aanvaarding van het gezag van de Heilige Schrift.
Besluit 4
de contacten met de NGK voort te zetten en over te gaan van gesprekken naar samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid.
Nu de belangrijkste belemmering is weggenomen, ligt de weg naar samensprekingen over daadwerkelijke kerkelijke eenheid open.

Contacten met de Hersteld Hervormde Kerk
Besluit 1
de gesprekken met de Commissie Interkerkelijke Contacten van de Hersteld Hervormde Kerk voort te zetten met als doel te komen tot een nadere vorm van kerkelijk contact.
Besluit 2
deze gesprekken zo mogelijk samen met Deputaten Eenheid van de CGK te blijven voeren.

Contacten met de Protestantse Kerk Nederland (PKN)
Besluit 2
deputaten opdracht te geven het gesprek voort te zetten en daarbij te bezien of die voortzetting zinvol is uit het oogpunt van kerkelijke eenheid dan wel kerkelijk contact en over hun bevindingen te rapporteren aan de volgende generale synode.

Contacten met het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG)
Besluit 1
te blijven participeren in het Contact Orgaan voor de Gereformeerde Gezindte op basis van de doelen die de GS Zuidhorn 2002-2003 heeft vastgesteld (Acta, art. 130-2) en op deze manier mee te werken aan een verdere uitbouw en verdieping van het COGG als platform voor gereformeerde belijders.
Besluit 2
de deelname aan het COGG in de periode tot de volgende synode te evalueren en daarover te rapporteren aan de synode.

Raad van Kerken
Besluit 1
deputaten toestemming te geven deel te nemen aan beraadgroepen binnen de Raad van Kerken.
Besluit 2
de bevindingen samen met de CGK en de NGK te evalueren en daarover te rapporteren aan de volgende synode.

Nationale Synode / Protestants Forum
Besluit
deputaten op te dragen
de ontwikkelingen rond de Nationale Synode/Protestants Forum te blijven volgen en waar mogelijk deel te nemen aan activiteiten die in het kader daarvan worden georganiseerd, met inachtneming van de eigen identiteit en verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerken;
daarbij het katholiek-gereformeerde belijden naar de Schriften in te brengen;
aan de volgende synode rapport uit te brengen van hun beleid en bevindingen in dezen.

Deputaten Overleg Eenheid
Besluit 1
het werk van de DOE-groep te continueren.

Een initiatief van de DOE-groep is de site: www.kerkelijkeeenheid.nl
Deze site bevat voornamelijk informatie en documentatie over de (kerkrechtelijke) praktijk van kerkelijke eenheid van CGK, GKv en NGK.