Menu

De deputaten voor de Relatie kerk en overheid onderhouden contact met de landelijke overheid over zaken die de kerken raken en betuigen haar bij gepaste gelegenheden respect (art. A5 kerk en overheid KO). Daarnaast werken zij aan een grotere maatschappelijke betrokkenheid van de kerken en hun leden, op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. Het is nodig dat het maatschappelijk functioneren van de kerken wordt versterkt en praktisch uitgewerkt, bijvoorbeeld door het onderhouden van contact met de eigen lokale en/of provinciale overheid.

Ook stimuleren de deputaten een betere zichtbaarheid van de kerken. Daartoe fungeert de preses van de generale synode in 2014, ds. P.L.Voorberg, als landelijk aanspreekpunt. Hij vertegenwoordigt de kerken bij officiële gelegenheden, kan namens de kerken zaken aan de orde stellen in en deelnemen aan het publieke debat. Waar mogelijk zal dit kerkelijk geluid versterkt worden door samenwerking met andere kerkgenootschappen.

Contact 
E-mailadres: kerkoverheid@gkv.nl
Contactpersoon: B.Kamsteeg (secretaris)

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta
Brief aan de kerken, april 2012
Rol van kerken inzake godsdienstonderwijs op openbare scholen (pdf)
Brief aan Tweede Kamer ‘Bezwaar tegen wetsvoorstel over het ritueel slachten’, 26-04-2011

Opdracht van de Generale Synode Ede 2014

 1. hetzij op verzoek van de overheid, hetzij op verzoek vanuit de kerken, hetzij op eigen initiatief, zich tot de overheid te richten over publieke zaken die overal in ons land de dienst van de kerk (art. A5 kerk en overheid KO 2012), of het leven als christen raken, onder meer bij ernstige openbare aantasting van Gods naam, bij ernstig onrecht en bij bedreiging van de vrijheid van godsdienst. Indien de generale synode bijeen is, doet de synode dit zelf. Deputaten dienen de kerken van hun reacties in kennis te stellen;
 2. de kerken te informeren over stukken die van de overheid bij hen inkomen en bestemd zijn voor de kerken of anderszins van belang zijn voor de kerken en over maatregelen of voornemens van de overheid en uitspraken van de rechterlijke macht die de dienst van de kerk  en/ of het leven als christen raken;
 3. de Gereformeerde Kerken in Nederland  te vertegenwoordigen in het CIO alsmede in de commissies CIO-K ( kerkelijke gebouwen), CIO-J ( justitie) en CIO-O ( onderwijs);
 4. het nodige te doen om de betrokkenheid van kerken bij het justitiepastoraat te vergroten;
 5. een commissie te vormen die onder verantwoordelijkheid van deputaten steun en advies kan geven aan de benoemde justitiepredikant in die gevallen waarin de predikant, de kerken en/of de Dienst Geestelijke Verzorging in penitentiaire inrichtingen dit gewenst of nodig achten;
 6. met de Dienst Geestelijke Verzorging in penitentiaire inrichtingen in gesprek te blijven over het Theologisch Centrum voor het  justitiepastoraat en te streven naar waarborging van de huidige principiële koers van het Centrum, waarbij personele participatie vanuit onze kerken tot de mogelijkheden behoort;
 7. de kerken en kerkleden desgevraagd bij te staan in het op christelijke wijze betrokken zijn in de maatschappij, in het contact met plaatselijke en regionale overheden;
 8. deel te nemen in  de Stichting voor protestants godsdienstonderwijs op openbare basisscholen en te bevorderen dat bevoegde leden uit onze kerken zich voor dit werk beschikbaar stellen.
 9. deputaten opdracht te geven zich te oriënteren op de mogelijkheden om deel te nemen in het CIO-G ( gezondheid) en daar een afgevaardigde naar toe te zenden indien dat wenselijk voorkomt en daarover rapport uit te brengen op de eerstvolgende generale synode;
 10. deputaten opdracht te geven te participeren in het interkerkelijk overleg ter ondersteuning van asielzoekers in hun processen bij de overheid.

Opdracht van de Generale Synode Ede 2014 Studierapport Raad van Advies huwelijk en echtscheiding en deputaten relatie kerk en overheid

 1. in reactie op het verzoek van deputaten aan de Generale Synode om aan te geven of de daarin ontwikkelde denklijnen een goede richting wijzen of niet, daarover nog geen uitspraak te doen;
 2. het deputaatschap relatie kerk en overheid samen met het deputaatschap huwelijk en echtscheiding opdracht te geven om te onderzoeken of er bij andere kerken bereidheid is om gezamenlijk deze zaak te bestuderen en tot een breed gedragen besluit te komen, en daarover aan de volgende synode te rapporteren;
 3. uit te spreken dat voor het huwelijk als ´een totale levensgemeenschap van één man en één

vrouw, rechtsgeldig aangegaan voor het leven´ in de huidige maatschappij het Burgerlijk huwelijk de meest passende vorm is;

 1. in afwachting van een definitief besluit inzake de verschillende samenlevingsvormen de kerkenraden op te roepen erop toe te zien dat bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap de betreffende man en vrouw elkaar trouw beloven voor het leven;
 2. de kerkenraden aan te bevelen het rapport-onderdeel over de ´bijbelse uitgangspunten´ te verwerken in hun onderwijs en toerusting van gemeenteleden en het rapport-onderdeel over ´achtergronden van het moderne samenwonen´ te gebruiken bij hun pastoraat aan gemeenteleden die samenwonen.