Menu

GKSA-synode over vrouw in ambt

De bijzondere algemene synode van de GKSA in Potchefstroom is tot de conclusie gekomen dat eerdere synodes van de Gereformeerde Kerken in Suid-Afrika (GKSA) terecht hadden besloten dat vrouwen niet kunnen dienen in de ambten van predikant en ouderling.

De kerkvergadering behandelde negen bezwaarschriften van kerken die het niet eens zijn met het besluit van de synode van de GKSA in 2003 en 2009, rond de toelating van vrouwen tot de ambten.

Al tientallen jaren wordt binnen de GKSA gediscussieerd over de kwestie of vrouwen wel of niet mogen dienen in kerkelijke ambten. De synode van GKSA in 2003 besloot dat vrouwen wel als diaken maar niet als ouderling of predikant mogen dienen binnen de kerk en de synode in 2009 bevestigde dit besluit.

De synode nam het laatste synoderapport over, van een studiecommissie die in meerderheid stelde dat de uitleg van 1 Timotheüs 2 geen ruimte laat voor vrouwen in de ambten van predikant en ouderling in de kerk.

De GKSA heeft banden met de Nederlands- en Christelijke Gereformeerde kerk en de GKv, waarbinnen ook verschillend wordt gedacht over de vrouw in het ambt.

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
GKSA