Menu

Langdurige armoede in Nederland

logo-knooppunt-kerken-en-armoedeDoor de economische recessie van de afgelopen jaren is de armoede in Nederland flink toegenomen. Ook zijn er aanwijzingen dat er steeds meer mensen zijn die ten minste drie jaar van een inkomen onder de armoedegrens moeten leven. In een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat verscheen op 1 maart 2016 richten de onderzoekers zich op die langdurig arme groep.

Aan de orde komen vragen als: om hoeveel mensen gaat het? Is hun aantal inderdaad gestegen en zo ja, gaat het dan om een structurele of slechts tijdelijke stijging als gevolg van de crisis? Bij welke categorieën in de bevolking concentreert de langdurige armoede zich? Zijn dat de klassieke risicogroepen voor armoede, zoals uitkeringsontvangers, of komt het ook voor bij groepen waar je het niet zou verwachten?
Op de website www.knooppuntkerkenenarmoede kun je hier meer over om lezen.

Armoede onderzoek 2016
De kerken doen onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland. Dit onderzoek loopt van eind februari tot 1 mei 2016. Ook de diaconieën van NGK en GKv zijn hiervoor uitgenodigd. Het armoedeonderzoek dient twee doelen:
(1) het in beeld brengen van de totale omvang van de diaconale hulp vanuit kerken en geloofsgemeenschappen aan mensen in armoede en
(2) de (nieuwe) wijze waarop ze dit organiseren.

Het Armoedeonderzoek 2016 wordt zeer breed interkerkelijk gedragen. De participanten zijn:

Bisdommen Rooms-Katholieke Kerk
Vincentiusvereniging Nederland
Protestantse Kerk in Nederland / Kerk in Actie
Remonstrantse Broederschap
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Nederlands Gereformeerde Kerken
Evangelische Broedergemeente
Gemeente aangesloten bij MissieNederland (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Unie van Baptistengemeenten, ABC-gemeenten, Kerk van de Nazarener, Rafaël Nederland, Leger des Heils, Vergadering der Gelovigen, Gemeenschap van Zendingsdiaconessen, ea).
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Oud Katholieke-Kerk
Oecumenische / (inter)kerkelijke noodfondsen / solidariteitsfondsen

Lees meer over de achtergronden van het onderzoek.

diaconaal steunpunt

Over de auteur