Menu

Zoek op internet afbeeldingen bij de woorden ‘nieuw’ en ‘begin’ (in alle talen): het scherm stroomt vol. Tegeltjeswijsheden, coachingsquotes, hulp bij goede voornemens, Bijbelteksten in handlettering, oppeppers bij akelig ontslag, advies bij een carrièreswitch, enzovoort, enzovoort.

Wat doe je als de invalshoek voor de Veertigdagentijd ‘Een nieuw begin’ is?
In dit Bijbelleesrooster kijken we naar verhalen in de Bijbel waarin God een nieuw begin maakt, als mensen het uit de hand lieten lopen:
Adam en Eva
Noach
Abraham
uittocht uit Egypte
terugkeer uit de ballingschap

En het nieuwe begin bij uitstek:
Opstanding van de Heer

Een nieuw begin: het lijkt zo gemakkelijk. Je neemt het voor, je krijgt een nieuw kans. Maar niet voor niets staat internet vol met adviezen en quotes. Opnieuw beginnen vraagt om volhouden. Niet alleen een eerste stap, ook een tweede, een derde, een vierde, een vijfde, een zesde, een zevende, een… Weet dan dit:

Ik ben
de alfa en de omega,
Ik ben
die is, die was en
die komt,
de Almachtige

Dit Bijbelleesrooster sluit aan bij de zondagse lezingen van het Oecumenisch Leesrooster voor deze periode. Het Oecumenisch Leesrooster is hier  te vinden (zie pagina 2 en 3). Zie voor het aansluitende materiaal van Kind op Zondag hier.
Meer informatie

Op deze pagina wordt wekelijks het Bijbelleesrooster geplaatst:

Dinsdag 16 april | Jesaja 54:7-8 | roem
Vele duizenden christenen hebben het in de loop van de eeuwen in de Paasnacht Jesaja 54 en 55 gelezen. Ook nu zal het weer gebeuren. Het zijn woorden over Gods liefde voor Jeruzalem.
Je herkent er ook de Messias in. Toen Jezus naar Jeruzalem ging zei hij tegen de leerlingen: ‘Alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan’[1]. Hij heeft als geen ander ervaren hoe God zijn gezicht voor Hem verborg in laaiende toorn. Dit was de weg die het nieuwe begin mogelijk zou maken. Het slot van Jesaja 55 luidt:

‘Zo zal de heer zich roem verwerven
het is een eeuwig en overgankelijk teken.’

[1] Lucas 18: 31

Woensdag 17 april | Matteüs 23: 37-24: 2 | vertrek en erkenning
Jezus verlaat de tempel voor de laatste keer. Het gesprek met zijn tegenstanders verstomt. In Jeruzalem, de stad die Gods profeten doodt, zijn zijn dagen geteld. Ze zullen Hem niet meer zien tot de dag komt dat Hij terugkomt. In de stilte waarin Jezus zich met zijn leerlingen terugtrekt weet Hij: ook wie Hem niet wil bejubelen zal Hem dan moeten erkennen. In de stilte van zijn naderend sterven hoort Hij al de toekomstige erkenning: ‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’.

Witte donderdag 18 april | Matteüs 26: 17-31 | laatste lofzang
Jezus’ laatste maaltijd op aarde is een geladen moment. Er zijn spanningen tussen de leerlingen. Jezus voelt de pijn van het naderende einde, van de komende vlucht van de leerlingen. Woorden over het eten van Jezus lichaam en over het bloed dat vergoten wordt, hebben een lading die de leerlingen nog niet kunnen bevatten.
In deze uren klinkt een loflied. Het pesachmaal is vol van gedenken en lofprijzing. In de loop van de maaltijd klinken Psalm 113 tot 118. Opnieuw klinkt het lied waarmee deze week begon: ‘Gezegend Hij die komt’.

Goede vrijdag 19 april | Matteüs 27: 45-54 | erkenning
Nee, het is geen gejuich op dit moment. En toch: de soldaten kunnen er niet omheen. De aarde, de rotsen, de graven, alles komt in beweging op dit moment, als de man aan het kruis sterft. De Romeinse centurio en zijn soldaten kunnen niet zwijgen. Ze zien hoe Jezus sterft. Ze voelen de aarde beven. Angst grijpt hen aan. Vol ontzag moeten ze erkennen: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon’.

Stille zaterdag 20 april | Jona 2: 1-2, 2: 11-3: 10 | Jona
Vanaf de vroege eeuwen van de christelijke kerk tot nu toe komen christenen bij elkaar in de nacht voor Pasen. Urenlang werd en wordt er gelezen, gezongen, gebeden en gezwegen. Veel lezingen uit de afgelopen weken komen uit de liturgie van deze nacht. Over de schepping, de zondvloed, de uittocht en nog veel meer. Ook over Jona.
Jezus maakte zelf de vergelijking met Jona, een teken voor de schriftgeleerden en farizeeën.[1] Zoals Jona drie dagen in de buik van een grote vis was, zo zal Jezus drie dagen en drie nachten in de aarde verblijven. Een hoopvol teken: voor Jona (want wie overleeft nou drie dagen in een vissenmaag) en voor Jezus (die leeft, na een overduidelijk sterven, na drie dagen in het graf). Jona’s nieuwe begin bracht voor de mensen in Ninevé een nieuw begin: ze bekeerden zich tot God. Zo wil ook Jezus’ opstanding een nieuw begin in ons leven brengen: met Christus opstaan in een nieuw leven.

[1] Matteüs 12: 38-40

EEN NIEUW BEGIN: NIEUW LEVEN
Ervaringen van de eerste gelovigen na de opstanding: Hoe herkenden zij Jezus?

Maandag 22 april – Maria Magdalena | Johannes 20:11-18

Hold on and let go ● Noli me tangere ● Hou me niet vast
‘Maria’, zegt de man in de tuin. Die stem! Die intonatie! Hij is het!
‘Rabboeni, meester’ zegt Maria, U bent het!’
‘Hou me niet vast,’ zei ​Jezus. ‘Ik ben nog niet ​opgestegen​ naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

Nieuw leven: Hoor zijn stem, hoor hoe Hij je naam zegt, de naam waarmee je –  ‘in de naam van Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ – gedoopt bent of mag worden.

Dinsdag 23 april – Tomas | Johannes 20:19-28
De sleutel ligt in zijn handen
‘Wij hebben de Heer gezien’ zeggen de leerlingen tegen collega Tomas.
‘O ja?’ zegt Tomas, ‘ik wil eerst de wonden zien’.
‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen’ zegt de man die plotseling bij hen staat. ‘Leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’
Tomas hoort de stem, ziet de man, ziet zijn wonden. Hij is het! ‘Mijn Heer en mij God’ belijdt hij.

Nieuw leven: Raak hem aan, kijk naar de wonden. Hij is het lam dat de zonden van de wereld wegdraagt. Hij is het ´lam als geslacht´.

Woensdag 24 april –  De leerlingen uit Emmaüs    | Lucas 24:  13-35
Zo doet de Heer zich kennen
´Luister,’ zei de man die opeens naast hen liep. Die woorden! Het was alsof ze opnieuw leerden kijken.
‘Blijf eten’, zeiden ze, want ze wisten nog niet wát het was dat hij wilde laten zien.
Hij bleef, niet als gast maar als gastheer. Hij nam het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Hij is het, de Heer!
‘Ons hart brandde in ons toen hij de Schriften ontsloot. En toen hij het brood brak, brak in ons het licht door: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt’.

Nieuw leven: Neem het brood, spreek het zegengebed uit, breek het en deel  het. Zo wil de Heer bij ons zijn, zo laat Hij zich kennen.

Donderdag 25 april: Johannes en Petrus | Johannes 21: 1-21
Hij is het!
‘Hebben jullie iets te eten?’ vraagt de man op de oever van het meer. ‘Niet? Gooi het net aan stuurboord uit, dan lukt wel.’
‘Hoe is het mogelijk’ zeggen de vissers als het net zwaar van vis is.
‘Het is de Heer!’ zegt de een, de leerling van wie Jezus hield, ‘het is de Heer!’
Splatsj! De ander springt hij in water. Hij wil naar Hem toe, de Heer!

Nieuw leven: Kijk om je heen. Heb oog voor zijn daden, noem Hem bij zijn naam.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Jan Wit (zie LB 978)

Vrijdag 26 april: Paulus | Handelingen 9: 3-6
Verblind
‘Saul, waarom vervolg je mij?’ zegt de stem uit het plotselinge hemelse licht.
‘Wie bent u, Heer’ zegt de man die van schrik op de grond is gevallen.
‘Ik ben ​Jezus’ zegt de stem. ‘Ik ben degene die jij vervolgt. Sta nu op, ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’
De man gaat staan, verblind. Zijn reisgenoten kijken hem aan, sprakeloos.
´We gaan door naar Damascus´, stamelt Saul, maar hij weet dat de reden van de reis van hogerhand is gewijzigd.

‘Moet ik naar hem toe?’ zegt Ananias, ‘Naar die man die ons gevangen wil nemen?’
‘Ga’ zegt de Heer, ‘want ik heb hem uitgekozen om mijn naam uit te dragen.’
En Saul die Paulus zal zijn vraagt: ‘Mag ik de doop ontvangen’

Nieuw leven: Sta open voor de taak die je gegeven is 

Zaterdag 27 april: Beloved ones: | 1 Korinte 2: 1-16
Aan ons geadresseerd
‘Waar ik het met jullie over heb, is Gods verborgen en geheime wijsheid’ schrijft Paulus, die ooit als Saul een dwaas was. Of eigenlijk: die als Saul een wijze volgens wereldlijke normen was. Maar nu kan hij op een totaal andere manier kijken. De machthebbers van de wereld beheersen die kunst, die gave niet, want anders hadden zij Jezus niet gekruisigd.

‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’

Nieuw leven: Sta open voor Gods verborgen en geheime wijsheid. Zoek er naar, sta er bij stil, berg het in je hart, overdenk het steeds opnieuw.

Het lijkt onzichtbaar en verborgen,
maar ligt nu binnen ons bereik.
Wie durft er alles op te geven
voor het hemels Koninkrijk?

(Peter Dijkstra, zie Sela/Verborgen rijkdom)

Zondag 28 april: De eerste dag | 1 Johannes 1: 5-7 en 2: 9-11
Shine your light and let the whole world see. We’re singing for the glory of the risen king.

‘Er moet licht komen’, klinkt een stem over de doodse chaos.
En er is licht; de oervloed wordt onthuld. De eerste dag.

Bij het ochtendgloren wordt de steen weggerold. Het donkere graf gaat open. ‘Hij is hier niet meer, hij is opgestaan’.
Licht overwint de duisternis. De eerste dag.

‘Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Iemand die één is met Christus is een nieuwe schepping’.[1]

Liefde in plaats van haat. Liefde in plaats van onverschilligheid. Dat is leven in het licht. Dat is leven in het ware licht, dat is de werkelijkheid in Jezus’ leven én in ons leven.

[1] 2 Kor. 5: 17

steunpunt Liturgie

 

Bijbelleesrooster: Ronald Elzinga, Anje de Heer, Harrie de Hullu, Marijke Landlust, Geranne Tamminga | redactie, samenstelling en lay-out: Anje de Heer

Steunpunt Liturgie
T. 033 2586484
E. liturgie@gkv.nl
www.steunpuntliturgie.gkv.nl