GKv-Nieuwsbrief 2020-09
------------------------------------

---

Generale Synode 2020

Alle Stoit
In een advertentie in het Nederlands Dagblad lieten de griffie en het moderamen van de synode al hun ontroering blijken nu broeder Alle Stoit door de Heer is thuisgehaald. Vanaf de synode van Harderwijk (2011) was hij actief betrokken bij het synodewerk. Voor drie synodes schreef hij alle notulen, de basis voor de Acta. Met zijn vrolijkheid en nuchtere houding had hij een bescheiden, maar warme plek in de synode. We danken de Heer voor al het werk dat Alle in die jaren mocht doen, en wensen zijn vrouw en kinderen de bemoedigende aanwezigheid van de Heer toe.

Voortgang
Intussen ligt het werk van de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) niet helemaal stil. De commissie die de behandeling van de revisieverzoeken voorbereidt, verwacht op korte termijn haar rapport aan te bieden aan de synode. Het is een uitgebreide studie geworden, die t.z.t. via www.lv-gs2020.nl  voor ieder beschikbaar zal zijn. Op 4 en 5 september hoopt de synode de bespreking af te ronden. Plan is om deze bespreking via een livestream openbaar te laten plaatsvinden. Verder wordt via schriftelijk-digitale rondes deze maand een deel van de besluiten over de Theologische Universiteit genomen, met het oog op de voortgang van het werk daar. De besprekingsdocumenten worden steeds gepubliceerd op de eerder genoemde site.

---
eHerkenning

Steunpunt Kerkenwerk

eHerkenning

Wanneer een kerk moet inloggen bij de overheid, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of het UWV is daarvoor per 1 juli 2020 eHerkenning nodig. Dit is een middel om te kunnen aantonen dat iemand namens de kerk gemachtigd is om dit uit te voeren. Lange tijd was er geen goed proces om kerken te voorzien van eHerkenning. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken heeft samen met de overheid een procedure afgestemd die is goedgekeurd. Alle GKv- en NGK-kerken (en landelijke instellingen die horen bij het kerkgenootschap) kunnen nu een aanvraag starten via Steunpunt Kerkenwerk. Alle informatie die hiervoor nodig is én veel gestelde vragen over het onderwerp staan op de nieuwe webpagina van steunpuntkerkenwerk - eHerkenning voor kerken.

---
Corona peiling

Praktijkcentrum

Coronapeiling onder kerken 

Samen met een aantal partnerorganisaties zet het Praktijkcentrum een online vragenlijst uit om te peilen hoe de Gereformeerde kerken omgaan met de uitdagingen waar ze door de coronacrisis voor gesteld worden. Om de kerken zo goed mogelijk van dienst te zijn in en na deze periode, is het nodig om te weten wat er speelt en waar kerken behoefte aan hebben. Doe mee a.u.b., het invullen van de vragenlijst kost 5 tot 15 minuten. Alvast hartelijk dank!

---
Cursus

TU Kampen, Steunpunt Liturgie en WWJG

Liturgische cirkel rond podcasts

De kerkdeuren gaan weer op een kier. Maar samenkomsten waaraan iedereen kan deelnemen zijn er voorlopig niet. Daarom verzorgt het Steunpunt Liturgie in samenwerking met de TU Kampen een handreiking die is aangepast op deze nieuwe situatie. Het is een viering voor thuis, om in zijn geheel te gebruiken of als uitgangspunt voor een eigen viering. De opzet van zeven vieringen sluit aan bij een serie van zeven podcasts over de Zeven Werken van Barmhartigheid die Weetwatjegelooft.nl uitbrengt. Rond deze podcasts wordt een liturgische cirkel aangereikt. Zo kunnen ze tot klinken komen in de vorm van een viering. Er zijn twee opties: eenvoudig of iets uitgebreider. Onder de viering zijn verschillende suggesties voor de verdere invulling te vinden.
De handreiking met de vieringen rondom de podcasts is gratis te downloaden op de websites van het Steunpunt Liturgie en de TU Kampen.

 

---
Cursus Centrum-Kerk

Weet Wat je Gelooft

Cursus Centrum Kerk nu ook met video’s!

In Centrum-Kerk. Het evangelie midden in je stad zet Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis als kerkplanter in New-York zijn theologische visie op missionair kerkzijn in een seculiere tijd en omgeving uiteen. De hierop gebaseerde cursus is een kant-en-klaar, laagdrempelig hulpmiddel voor christenen en gemeenten die werk willen maken van hun missionaire roeping.
Naast de podcasteditie is er nu ook een video-editie. Elke week zal er een nieuwe video beschikbaar komen! Meer informatie...

---
Studiedag Prediking

Permanente Educatie

Studiedag Prediking: communicatief en profetisch

Henk Stoorvogel inspireert predikers om het communicatieve proces van de preek te omarmen. Kees van Ekris geldt als een pleitbezorger van het profetische aspect van de preek.
Beiden promoveerden recent op deze thema’s en presenteren de resultaten van hun onderzoek tijdens een studiedag voor predikanten en voorgangers. Wat hebben predikanten hieraan in de concrete praktijk van de wekelijkse Woordverkondiging? Maar ook: schuren beide aspecten van de preek niet met elkaar? Waar communicatie zich richt op een goede overdracht van de boodschap, strijkt een profetische boodschap niet zelden tegen de haren in.
De studiedag wordt georganiseerd door IZB Areopagus en Permanente Educatie Predikanten. Meer info en aanmelden.

---
Online bijeenkomsten

Dit Koningskind

Online bijeenkomsten rond autisme en zomerprogramma

De komende tijd organiseert Dit Koningskind verschillende activiteiten om mensen die te maken hebben met autisme te ondersteunen. Tussen 25 juni en 1 juli zijn drie online bijeenkomsten voor ouders van kinderen met autisme om nieuwe energie te vinden, voor volwassenen met autisme over geloven, en voor mensen die een partner met autisme hebben om de balans te bewaren. Aanmelden....
Omdat de vakanties van Dit Koningskind vanwege corona helaas niet kunnen doorgaan, is er bovendien een leuk alternatief zomerprogramma, met een tournee langs alle deelnemers, mooie bezinningsvideo’s en om de week een zomerjournaal. Bekijk hier het volledige programma.

---
KerkDigitaal

GlobalRize

Gratis Software en cursussen

Kerkgebouwen zijn grotendeels gesloten en gemeenteleden komen nauwelijks samen. Evangelisatie, Bijbelstudie, catechisatie, kerkenraad, sing-in en verenigingsleven zijn een uitdaging als gemeenteleden afstand moeten houden. Kerkelijke gemeenten organiseren online diensten, meetings en nazorggesprekken of zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zendingsorganisatie GlobalRize geeft kerken gratis software en cursussen voor het vormgeven van evangelisatie en toerusting: KerkDigitaal.

---

Kopij volgende uitgave na de zomervakantie, inleveren voor woensdag: 2 sept 2020

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl