GKv-Nieuwsbrief 2021-08
------------------------------------

---

WAO 

Laatste nieuwsbrief oude stijl 

We hopen dat u deze nieuwsbrief met interesse leest en blijft lezen. Er gaat wel iets veranderen, in lijn met de ontwikkelingen binnen het kerkverband. De synode van Goes (GKv) en de landelijke vergadering van Zeewolde (NGK) hebben vorig jaar het meeste werk samen verzet. Een van de logische gevolgen daarvan is dat veel commissies en deputaatschappen die door GS en LV zijn aangesteld een gezamenlijke opdracht hebben gekregen. Soms doen ze hun werk zij aan zij, maar de meeste commissies zijn of waren al gefuseerd of bezig te fuseren. Deze nieuwsbrief is een van hun communicatiekanalen. De nieuwsbrief zal met ingang van begin juli daarom verbreed worden naar een GKv/NGK-nieuwsbrief. Meer daarover in de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl.

---
Masteropleiding

TUK 

Master theologie 

De Theologische Universiteit Kampen staat bekend om haar 3-jarige predikantsopleiding.  Maar er kan gekozen worden voor diverse 1- jarige masterprogramma’s, bijvoorbeeld identiteit, ethiek en samenleving, christelijke spiritualiteit of de interculturele master of intercultural reformed theology. De 1-jarige master richt zich op een breder theologisch beroepenveld dan de masteropleiding predikant. Denk aan beroepen als: journalist, redacteur, onderzoeker, kerkelijk werker,  jongerenwerker, diaconaal werker, kerkplanter, beleidsmedewerker, zendeling, geestelijk verzorger, ethicus, historicus, bijbelvertaler of (kerkelijk) adviseur. Er zijn nog aanmeldingsmogelijkheden voor het nieuwe collegejaar. Voor een overzicht van alle programma’s en meer informatie>>>

---
Voorproefjes

KerkPunt

Voorproefjes

In en door kerken kunnen mensen iets proeven van het koninkrijk van God. Kerkpunt wil kerken hierin inspireren en ondersteunen. Hoe kun je als kerk een voorproefje zijn van Gods koninkrijk? Waar straalt licht, waar is hoop? Op www.kerkpunt.nl zijn onder Nieuws ervaringen te vinden van werkers in de kerk. Inmiddels staan er drie interviews online, met achtereenvolgens Alexander Bosma, jeugdpastor in het Noorderlicht (GKv) in Wezep, Osama Al Tamimi, evangelist vanuit de Bazuinkerk (GKv) in Kampen en Gerwin Braakman, diaken in NGKV de Regenboog in Laag-Zuthem. Ter inspiratie en bemoediging!

---
Psalmproject

LPB media 

Met de Psalmen door Nederland – zing je mee?

Deze zomer zendt LPB media de landelijke kerkdiensten uit vanaf toeristische plekjes in Nederland, te weten vanuit de omgeving van Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Daar verkondigen de predikanten Alex Boshuizen, Marinus de Jong, Mark van Leeuwen, Theo Bekkema, Jaap van den Bos en evangelist Gert van den Bos Gods Woord vanuit de Psalmen. Speciaal voor deze serie is LPB media een samenwerking aangegaan met The Psalm Project. Zij stellen hun eigentijdse interpretaties van de oude psalmen beschikbaar voor deze diensten. De landelijke kerkdiensten worden wekelijks uitgezonden op Beleefmee.nl, de Facebook-pagina van Beleefmee en het Youtube-kanaal van LPB media.

---
Groningenzondag

Platform Kerk en Aardbeving

Groningenzondag

Het Platform Kerk en Aardbeving, dat bestaat uit voorgangers en kerkleden uit verschillende kerkelijke denominaties, organiseert jaarlijks een Groningenzondag. Zolang de aardbevingsproblematiek nog zoveel scheuren geeft in de ziel van Groningers wil zij deze problematiek jaarlijks onder de aandacht brengen door een Groningenzondag te organiseren. Daarom vraagt zij gebed voor de situatie van de Groningers. Het is nog steeds zo hard nodig. Dit jaar vindt deze Groningenzondag plaats op zondag 27 juni 2021. Kerken wordt gevraagd om Groningen op deze dag in gebed mee te nemen tijdens de eredienst. De predikanten van de classis Appingedam roepen haar zusterkerken op om hieraan mee te doen. In de brief staat meer informatie over de Groningenzondag en de bedoeling hiervan.

---
Belarus

BBK

Wit-Rusland

Sinds kort is er via BBK, het deputaatschap dat betrekkingen onderhoudt met buitenlandse kerken, hernieuwd contact met een kerk in Minsk, Wit Rusland (Belarus), een land dat momenteel veel, en vooral negatief, in het nieuws is. Maar hoe mooi is het om te mogen horen hoe in dit land deze kerk voorzichtig mag groeien en plannen heeft om op nog veel meer plaatsen Gods evangelie bekend te maken! De predikant van deze nog jonge gemeente stuurde de volgende informatie>>>

---
Veiligheid

Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties 

Veiligheid in coronatijd 

In deze bijzondere tijd vraagt veiligheid in de kerk speciale aandacht. Om kerken bewust te maken van deze situatie heeft het Meldpunt Misbruik het document ‘Veiligheid in de kerk, ook in coronatijd’ opgesteld en aan de kerken toegezonden. Overigens staat in het jaarverslag van het meldpunt dat het aantal meldingen van seksueel misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken is en het aantal adviesvragen fors is afgenomen. In 2020 bedroeg het aantal meldingen acht. Er werd één klacht ingediend, en het meldpunt behandelde ruim veertig adviesvragen. Deze cijfers komen uit het jaarverslag van het meldpunt.

---
Naima online

Evangelie & Moslims

Naima Online event op 19 juni

Evangelie & Moslims biedt op zaterdagmorgen 19 juni een afwisselend interactief programma,  bedoeld voor christenvrouwen die verlangen om in woord en daad Jezus Christus te delen met moslimvrouwen. Het thema is: ‘Kracht en inspiratie voor de extra mijl’ (n.a.v. Matteüs 5:41). De spreekster is Rabia uit Ankara (Turkije), die vaak in haar land en cultuur de extra mijl moet gaan. Er zijn getuigenissen en verhalen van vrouwen van diverse culturele achtergrond uit Nederland. Hoe houden zij het vol, waar halen ze de inspiratie vandaan om door te gaan? Het programma wordt afgesloten met een kookworkshop door Anna Yilmaz (winnares Heel Holland bakt 2019). Meer info en aanmelden.

---
Vragenspel

Koningskind

Gratis vragenspel Geloof & Autisme

Dit Koningskind heeft het vragenspel Geloof & Autisme ontwikkeld. Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier. Dit heeft ook invloed op hoe ze de kerk en het geloof ervaren. In dit spel zijn de vragen afgestemd op de belevingswereld van mensen met een stoornis in het autismespectrum (ASS). Je kunt het spel gebruiken op de kring, bijbelstudiegroep of catechisatie; het is trouwens ook geschikt voor mensen zonder autisme. Het biedt een vooral een mooie gelegenheid om samen in gesprek te gaan en elkaar beter te begrijpen.

---
Toetreding

Raad van Kerken

Toetreding GKv en NGK

In zijn 443e vergadering stemde de Raad van Kerken in Nederland unaniem in met het verzoek van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt om gezamenlijk toe te treden als geassocieerd lid. Het lidmaatschap is per 1 juni jl. ingegaan. Aan het besluit gingen twee jaar aan wederzijds verkennende gesprekken vooraf tussen afgevaardigden van de twee kerkgenootschappen en het moderamen van de Raad. Opdat alle leden van de Raad zich een beeld konden vormen, ontvingen zij voorafgaande aan de vergadering een korte kenschets van de twee kerken. Lees meer>>>

---

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 30 juni 2021.

Wilt u inhoudelijk reageren op een artikel, neem dan contact op met  het  betreffende  deputaatschap,  steunpunt  of organisatie  (via hun website).
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@gkv.nl