NGK-GKv Nieuwsbrief 2021-5

Slotakkoord

Landelijke Vergadering/Generale Synode

Het werk zit erop!

Op 13 november jl. zijn de afgevaardigden naar de Landelijke Vergadering en de Generale Synode voor de laatste keer bij elkaar geweest. Zeven dagen lang hebben ze zich dit najaar gebogen over de concept-kerkorde van de herenigde kerk. Elk artikel is grondig tegen het licht gehouden en er zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Dat leidde ertoe dat de herziene versie op 13 november jl. unaniem is aangenomen, wat tot grote dankbaarheid stemde aan het slot van een tweejarig vergadertraject. Lees meer>>>  Een kort overzicht van twee jaar lv/gs leest u hier.

---
Concept kerkorde

Regiegroep Hereniging

Concept-kerkorde naar classes en regio’s

De sluiting van de Landelijke Vergadering en de Generale Synode betekent het begin van een nieuw traject. De regiovergaderingen/classes krijgen in 2022 de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van de concept-kerkorde. Tot 1 juni 2022 kunnen ze wijzigingsvoorstellen indienen als ze daar aanleiding toe zien. Het gaat vooral om de vraag of er in hun ogen wezenlijk andere keuzes gemaakt moeten worden. Plaatselijke kerken kunnen via hun regiovergadering/classis wijzigingsvoorstellen indienen. Vandaag ontvangen regio's, classes en kerkenraden daar een brief over. De concept-kerkorde met toelichting en begrippenlijst vindt u hier.

---
Com. Belijdende kerken

Regiegroep Hereniging

Commissie belijdende kerk

Wat maakt ons gereformeerd? Hoe verhouden we ons in de 21ste eeuw tot de aloude belijdenisgeschriften van de kerk? Deze vragen werden gesteld tijdens de bespreking van het eerste hoofdstuk van de concept-kerkorde op 25 september jl. door de gezamenlijke landelijke vergadering en generale synode. Tijdens die vergadering werd besloten een verkenningscommissie in te stellen, die voor de herenigde kerk een voorstel zal doen voor een eigentijds getuigenis. Lees hier meer over hoe de gezamenlijke lv/gs tot dit besluit gekomen is. In dit bericht vindt u ook een link naar de besluittekst en een overzicht van de gronden onder het besluit.

---
Dovenpastor

IDP (interkerkelijk doven pastoraat)

Bevestiging dovenpastor

Het IDP (interkerkelijk doven pastoraat van PKN, CGK en NGK/GKv) helpt kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen. Op zondag 21 november is ds. Wim Otte bevestigd als dovenpastor voor de PKN. Dat gebeurde in het kerkelijk centrum Het Anker te Katwijk Zuid-Holland. De dienst is terug te kijken op de website van doofenkerk.nl. Het IDP  is dankbaar dat Wim bevestigd is en aan het werk kan in het dovenpastoraat. Hij is bezig met een studie NGT (Nederlandse Gebarentaal) om met dove broers en zussen in gesprek te gaan in hun eigen taal.

---
Bijbels leren denken

PEP (peppredikanten)

Bijbels leren denken over …

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten. De cursus over Bijbels leren denken over levensvragen, geestelijke groei en pastoraat start in  januari 2022. De manier waarop je aan andere mensen pastorale zorg verleent en raad geeft, wordt bepaald door je visie op God, jezelf, andere mensen, de problemen van het leven en verandering. In een wereld die verpsychologiseert, is goed pastoraat extra moeilijk. De (grotendeels online) cursus Dynamics of Biblical Change richt zich op deze dingen en slaat vanuit een Bijbels kader een brug tussen geloof en psychologie. Meer informatie en aanmelding >>>

---
Plek voor Hem

Beleef mee

Plek voor Hem?

Hij komt! En wat doe ik? Wacht ik met trommelende vingers van ongeduld? Of ben ik zo druk dat er geen plaats meer voor Hem is? Maak gedurende Advent al plek voor Jezus door bewust tijd te nemen en te luisteren. Volg de podcastserie ‘Plek voor Hem?’ van vijf overdenkingen gedurende de Adventsweken en Kerst. ‘Plek voor Hem?’ is te vinden op Beleefmee.nl. Liever een kerstconcert ‘meebeleven’? Op Beleefmee.nl wordt in december een selectie geplaatst uit het archief van LPB media en YouTube!

---
Jubileumdag video

SSRO

Geslaagde jubileumdag

Op zaterdag 20 november vierde de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) haar 35-jarig bestaan. Bijna 100 donateurs luisterden in Veenendaal naar toespraken van ds. Reinhard Mayer, ds. Kurt Vetterli, dr. A.J. Kunz en prof. dr. A. Baars. Alles is terug te vinden op het YouTube-kanaal SSRO35jaar. Wie jarig is, trakteert. De donateurs van de SSRO brachten samen € 7.188 bij elkaar om alle leden van de zes ERWKB-kerken een boek te kunnen geven, een prachtig jubileumgeschenk. 35 jaar SSRO betekent 35 jaar gereformeerde kerken in de Alpenlanden. Het is God die door zijn Heilige Geest met vaste hand van land tot land Christus’ kerk bouwt.

---
Jeugdtrends

Kerkpunt

Save the date: 18 januari webinar Jeugdtrends

Jongeren ontwikkelen hun ideeën over hun plek in de samenleving aan de hand van de veranderingen om hen heen. Om de jeugd te blijven bereiken, moet je meebewegen. Daarom stelt Kerkpunt ook dit jaar weer, samen met jeugdwerkers, jeugdwerkorganisaties en jongeren, de Jeugdtrends vast die ze waarneemt op het gebied van maatschappij, relaties en geloof. Welke kansen bieden de trends om contact te maken en te houden met jongeren? In een webinar op 18 januari worden de Jeugdtrends 2022 gepresenteerd. Trek jij op met jongeren en wil je inspiratie voor het nieuwe jaar? Schrijf 18 januari dan alvast in je agenda! Lees meer over de Jeugdtrends

---
Opleiding

Evangelie & Moslims

Opleiding voor christenen met een moslimachtergrond

In januari 2022 start het derde studiejaar van de Filippus-opleiding van Stichting Evangelie & Moslims. Deze éénjarige deeltijdopleiding rust christenen met een moslimachtergrond toe om als evangelist werkzaam te zijn samen met plaatselijke kerken of pioniersplekken. Hebt u zelf interesse of kent u iemand in uw omgeving voor wie deze opleiding waardevol kan zijn, klik dan op onderstaande link. De cursus start in januari, dus meld je zo snel mogelijk aan. Meer info >>>

---
Jezus' licht

Verre Naasten

Jezus’ licht zien

Jezus’ licht zien in de ander: waar denk je dan aan? Mariet uit Goes heeft contact met de Indiase predikant Sanjay (niet zijn echte naam): “De manier waarop Sanjay en zijn gemeenteleden naar buiten gericht zijn, hoe ze geven en delen: daarin zie ik Jezus’ licht.” Het is bijna Kerst; dat geweldige feest waarbij we vieren dat het Licht van de wereld naar onze duisternis kwam. Jezus leerde ons omzien naar elkaar én Hij gaf ons elkaar als broers en zussen in Christus – overal op de wereld. Bekijk het hele verhaal van Mariet en vind meer inspiratie op de site.

---

De redactie van de NGK-GKv Nieuwsbrief wenst u fijne Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar!

Kopij volgende uitgave inleveren voor woensdag: 3 januari 2022
Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende
commissie of organisatie. Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@ngk-gkv.nl

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.