Menu

As de Heare it wol, sille de neikommende Fryske tsjerketsjinsten hâlden wurde yn ‘e frijmakke grifformearde tsjerken:

Novimber

Harns, 10 novimber 2019, 10.00
Adres: Noorderkade 2
Foargonger: dû. Jan Poutsma

Tsjerketjinsten yn ‘e eigen gemeente?
Wolle jo ek graach ris in Fryske tsjinst belizze yn jo gemeente? Nim kontakt op mei DFE!