Datum

Test evenement

As de Heare it wol, sille de neikommende Fryske tsjerketsjinsten hâlden wurde yn ‘e frijmakke grifformearde tsjerken:

Evenementgegevens

  • Datum:

2020

4 oktober
09.30
Driezum
Douwe J. Steensma

18 oktober
10.00
Harns
Jan Poutsma

Tsjerketjinsten yn ‘e eigen gemeente?
Wolle jo ek graach ris in Fryske tsjinst belizze yn jo gemeente? Nim kontakt op mei DFE!

Mear tsjinsten en informaasje fine jo op Tsjerketsjin