Generale synode/landelijke vergadering

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) kennen een landelijke vergadering, die eens in de drie jaar zaken behandelt die alle plaatselijke kerken aangaan. Die landelijke vergadering wordt 'generale synode' genoemd.

Eén van de plaatselijke kerken verbindt als samenroepende kerk haar naam aan zo’n driejaarlijkse vergadering. De synode bestaat uit 32 afgevaardigden uit vier regio’s (particuliere synodes): vier predikanten en vier ouderlingen. Zij kiezen een moderamen (bestuur) dat uit vier leden bestaat. De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door de kerken of door deputaten die de vorige synode benoemde. Besluiten die de synode neemt, worden in de regel door de kerken overgenomen. De besluiten worden na afloop, voorzien van de bespreking op de synodevergadering, gebundeld in de acta.


Synode van Zoetermeer

Op 8 oktober 2022 is in Zoetermeer de laatste gezamenlijke gs/lv geopend die voorafgaat aan de hereniging van GKv en NGK. Formeel zijn het nog twee organen, vanuit de NGK en de GKv, maar in de praktijk wordt er voor het overgrote deel gezamenlijk vergaderd en besloten, meer nog dan tijdens de vorige gs/lv. Ook deze keer worden alle relevante stukken als rapporten, verslagen en agenda’s op één website geplaatst: www.lv-gs2022.nl. Alle plenaire openbare bijeenkomsten worden vanaf die website gestreamd, zodat belangstellenden ze thuis kunnen volgen.

Hieronder kunt u een informatieblad downloaden met de belangrijkste agendapunten van de Synode van Zoetermeer.

Infosheet Zoetermeer met opmaak


Generale synode van Goes

De synode van Goes vergaderde van november 2019 tot in het najaar van 2021, ernstig gehinderd door de coronabeperkingen. Het was een bijzondere synode, omdat ze voor een behoorlijk deel in het teken stond van de voorgenomen hereniging met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Om die reden is er veel gezamenlijk vergaderd met de landelijke vergadering van dat kerkgenootschap. Alles over deze synode/landelijke vergadering is te vinden op www.lv-gs2020.nl.

Acta synode van Goes (2020)
Beleidsrapporten synode van Goes (2020)
Jaarrapporten synode van Goes (2020)

In een digitale folder  wordt een aantal belangrijke onderwerpen en besluiten voor het voetlicht gehaald. U kunt deze folder natuurlijk zelf lezen, maar ook verspreiden onder geïnteresseerden, bijvoorbeeld door hem te plaatsen op de website van uw kerk of in de nieuwsbrief of het kerkblad van uw gemeente.

GKV NGK

Brieven voor deze synode kunt u per email sturen naar: secretariaat@ngk-gkv.nl
Het postadres van de synode is

Ambtelijk secretaris Lydia Postma-Douma
Weteringkade 166
3826 AW Amersfoort.

telefoonnummer: 06- 31684729


Materiaal van voorgaande synodes

Acta synode van Ede (2014-2015)
Meer materiaal van de synode van Ede

Acta synode van Meppel (2017)
Meer materiaal van de synode van Meppel