Generale synode/landelijke vergadering

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) kennen een landelijke vergadering, die eens in de drie jaar zaken behandelt die alle plaatselijke kerken aangaan. Die landelijke vergadering wordt 'generale synode' genoemd.

Eén van de plaatselijke kerken verbindt als samenroepende kerk haar naam aan zo’n driejaarlijkse vergadering. De synode bestaat uit 32 afgevaardigden uit vier regio’s (particuliere synodes): vier predikanten en vier ouderlingen. Zij kiezen een moderamen (bestuur) dat uit vier leden bestaat. De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door de kerken of door deputaten die de vorige synode benoemde. Besluiten die de synode neemt, worden in de regel door de kerken overgenomen. De besluiten worden na afloop, voorzien van de bespreking op de synodevergadering, gebundeld in de acta.

Acta synode van Ede (2014-2015)
Meer materiaal van de synode van Ede

Acta synode van Meppel (2017)
Meer materiaal van de synode van Meppel

Generale synode van Goes

Op dit moment is er een synode aan het werk: de synode van Goes. Dat is een bijzondere synode, omdat ze voor een behoorlijk deel in het teken zal staan van de voorgenomen hereniging met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Om die reden wordt er veel gezamenlijk vergaderd met de landelijke vergadering van dat kerkgenootschap. Alles over deze synode/landelijke vergadering is te vinden op www.lv-gs2020.nl.

De gezamenlijke synode/landelijke vergadering is opnieuw stilgelegd in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Een digitale doorstart wordt voorbereid.

Beleidsrapporten synode van Goes (2020)
Jaarrapporten synode van Goes (2020)

Informatiefolder synode van Goes

Brieven voor deze synode kunt u per email sturen naar: secretariaat@synode.gkv.nl.
Het postadres is: Postbus 499, 8000 AL Zwolle.

Ambtelijk secretaris: Lydia Postma-Douma
telefoonnummer: 06 – 31 68  47 29