Menu

Bezwaar tegen predikant-afgevaardigde afgewezen

Afgelopen weekend boog de synode zich over de vraag van de kerkenraad van Ten Boer. Zij wilden namelijk aan de orde stellen of ds. W. van der Schee als afgevaardigde ontvangen kan worden. De raad verwees naar Van der Schee’s website waar hij schrijft dat de tijd van het handhaven van belijdenissen en kerkordes onontkoombaar verleden tijd is. De kerkenraad zag dit haaks staan op de instemming met de belijdenis die alle synodeleden betuigen aan het begin van hun werkzaamheden.

Door het ontbreken van overleg zou de synode de brief onontvankelijk kunnen verklaren. Daarmee zou echter geen helderheid worden gegeven. Daarom heeft ds. W. van der Schee op verzoek van het moderamen toelichting gegeven. Ds. van der Schee concludeert dat de kerkenraad van Ten Boer zijn blog niet correct heeft gelezen en de kerkenraad van Ten Boer zijn woorden anders uitlegt dan door hem bedoeld.

“Ook al is het geciteerde een in het openbaar gedane uitspraak, toch is het in de lijn van Christus’ onderwijs passend om eerst betrokkene aan te spreken alvorens daar een oordeel aan te verbinden”, laat de synode weten, “Het ingebrachte bezwaar berust op een door ds. Van der Schee niet beoogde interpretatie van het gewraakte gedeelte; ds. Van der Schee beoogt niet meer te zeggen dan dat in de huidige tijd méér nodig is dan alleen het handhaven van belijdenis en kerkorde, namelijk ook het helpen van mensen om deze geschriften zich eigen te maken, zodat ze bewust belijden en kerkelijke regels toepassen.”
De synode besloot daarmee het ingebrachte bezwaar af te wijzen.