Menu

Het deputaatschap bijbelvertaling is door de Generale Synode Ede 2014-2015 opgeheven.

Besluit 2:
1. geen nieuwe deputaten bijbelvertaling te benoemen;
2. deputaten liturgie & kerkmuziek uit te breiden met twee deputaten, waaronder één van de voormalige deputaten bijbelvertaling.

Gronden:
1. met het indienen van de verzamelde revisievoorstellen is aan de belangrijkste werkzaamheid van deputaten een einde gekomen;
2. met het oog op de door het Nederlands Bijbelgenootschap aangekondigde revisie van de NBV is het goed om vooralsnog de continuïteit in de contacten met het Nederlands Bijbelgenootschap en het benutten van kennis van de werkzaamheden van deputaten bijbelvertaling daarbij te waarborgen;
3. de opgebouwde deskundigheid en ervaring die in de afgelopen jaren binnen het deputaatschap bijbelvertaling is verkregen kan langs deze weg blijvend worden benut.

Besluit 3:
aan de opdracht van (nog te benoemen) deputaten liturgie & kerkmuziek toe te voegen:
 bij bijbelgenootschappen en andere instanties die actief betrokken zijn bij het uitgeven en (doen) vervaardigen van bijbelvertalingen in ons land, zich te presenteren als het adres waaraan met informatie over het onderwerp bijbelvertaling kan toezenden;
– contact te onderhouden met het Nederlands Bijbelgenootschap over de aangekondigde revisie van de NBV en daarvan rapport uit te brengen;
– indien wenselijk (met name wanneer de afronding van de revisie van de NBV daartoe aanleiding geeft) een beroep te doen op voormalige deputaten bijbelvertaling en/of andere deskundigen voor zaken die bijbelvertaling betreffen;
– bij de uitgave van de bijbel in gewone taal (BGT) de kerken te adviseren over het eventuele gebruik van de BGT bij vormen van kerkelijk onderwijs en pastoraat.

 Gronden:
1. het is wenselijk dat de kerken gezamenlijk een adres hebben voor zaken rond het onderwerp bijbelvertaling; het ligt voor de hand om dit onder te brengen bij het deputaatschap liturgie & kerkmuziek;
2. de revisie van de NBV staat gepland voor 2016/2017. Het kan nodig blijken om de resultaten van deze revisie kritisch te beoordelen.
Voor vragen over het onderwerp bijbelvertaling kunt u contact opnemen met deputaten liturgie
e-mailadres: eredienst@gkv.nl, ds. M.O. ten Brink.

Deputatenrapport 2011

Beleidsrapport Bijbelvertaling GS Harderwijk 2011

Deputatenrapport 2008
Synodebesluiten 2008, Artikel 60-62 / pagina 13-19

 

Adres van het Nederlands Bijbelgenootschap

Postbus 620, 2003 RP Haarlem
T (023) 514 61 46
E-mailadres: info@bijbelgenootschap.nl
U kunt een afschrift van uw opmerkingen naar het deputaatschap liturgie sturen: eredienst@gkv.nl.

Hieronder volgen de revisievoorstellen aan de NBV door deputaten bijbelvertaling.
Deze documenten zijn als bijlage bij het beleidsrapport 2014 van deputaten bijgevoegd op een CD.

Voorwoord bij CD revisieverzoeken aan NBV
Overzicht Bijbelboeken

OT01 02 Genesis Exodus
OT03 Leviticus
OT04 Numeri
OT05 Deuteronomium
OT06 07 Jozua Richteren
OT08 Ruth
OT09 1 Samuel
OT10 22 2 Samuel Hooglied
OT11 1 Koningen
OT12 2 Koningen
OT13 14 Kronieken
OT15 16 Ezra Nehemia
OT17 20 21 Esther Spreuken Prediker
OT18 Job
OT19 Selectie Psalmen
OT23 Jesaja
OT27 Daniël
OT28 Hosea
OT29 Joël
OT30 31 32 33 Amos Obadja Jona Micha
OT34 Nahum
OT35 36 25 Habakuk Sefanja Klaagliederen
OT37 39 Haggaï Maleachi
OT38 Zacharia

NT01 Matteus
NT02 Marcus
NT03 Lucas
NT04 Johannes
NT05 Handelingen
NT06 Romeinen
NT07 08 Korintiërs
NT07 08 Korintiërs aanv. opm. bij 1 Kor.
NT09 Galaten
NT10 Efeze
NT11 Filippenzen
NT12 Kolossenzen
NT13 1 Tessalonicensen
NT14 2 Tessalonicensen
NT15 16 17 Timoteus Titus
NT18 Filemon
NT19 Hebreeën
NT20 Jakobus
NT21 1 Petrus
NT22 2 Petrus
NT23 24 25 1,2 en 3 Johannes
NT27 Openbaring
Opm. JvB bij NBV in CNT Romeinen