Menu

Buitenlandse gasten geven hun visie op m/v en ambt

Voor de tweede keer heeft de generale synode op donderdag 6 april een dag lang in besloten zitting gesproken over het rapport m/v en ambt. Tijdens de derde dag van de ‘Buitenlandweek’ kregen de buitenlandse gasten de gelegenheid hun visie op het rapport te geven. De synodeleden hebben -evenals op de eerste besprekingsdag toen de deputaten hun rapport presenteerden- vooral geluisterd en hun gasten bevraagd. Nadat de preses van de synode, Melle Oosterhuis, de aanwezigen had verwelkomd, mocht Johan Plug namens de Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) de voorzittershamer hanteren. Op vaardige en humoristische wijze slaagde hij erin de agenda van deze dag af te werken.

 

David Kitonga (predikant binnen de African Evangelical Presbyterian Church in Kenia)

Standpunten m/v 
Achtereenvolgens voerden Dean Anderson (predikant binnen de Free Reformed Church of Australia),  Hae Moo Yoo (hoogleraar binnen de Kosin Presbyterian Church of Korea), David Kitonga (predikant binnen de African Evangelical Presbyterian Church in Kenia) en Erik de Boer (namens het Deputaatschap M/V en ambt) het woord. Op eigen wijze en vanuit hun verschillende achtergronden belichtten zij de praktijk in hun kerk ten aanzien van de taak van vrouwen en gaven zij  hun standpunt weer. ’s Middags werden de aanwezigen in vier groepen verdeeld waarin meningen werden uitgewisseld en standpunten werden verhelderd.

 

De Zuid-Afrikaanse predikant Fanie Coetzee

Heilig Avondmaal
Om 16.00 uur vertrok het gezelschap naar de Gereformeerde Kerk in Meppel. Eerst werd genoten van een warme maaltijd. Daarna werd de eredienst bezocht waarin de plaatselijke predikant Roel Meijer de leiding had. De Zuid-Afrikaanse predikant Fanie Coetzee bediende Gods Woord over 2 Joh.: 3 (over waarheid en liefde) en daarna werd het Heilig Avondmaal gevierd. Een bijzondere belevenis omdat zo echt zichtbaar werd, dat God Zich een volk vergadert over heel de wereld.