Menu

De Bijbel in Gewone Taal – een vertaling zonder drempels

DeReformatie_coverDe verschijning van de Bijbel in Gewone Taal is voor De Reformatie en Opbouw reden om aandacht te besteden aan de vraag: wat als taal en lezen nou niet ‘je ding’ zijn? Hoe ga je dan om met de Bijbel en met de Woordverkondiging? De kerk is hoe dan ook nogal een talige omgeving: de preek en de Bijbellezing zijn centrale elementen in de liturgie.

Hetty Pullen, adviseur bij het Praktijkcentrum, legt in haar bijdrage uit dat er meerdere competenties of intelligenties zijn. Psycholoog en Harvard-professor Howard Garnder onderscheidt er acht: interpersoonlijk, intrapersoonlijk, lichamelijk-motorisch, logisch-mathematisch, muzikaal-ritmisch, natuurgericht, verbaal-linguistisch en visueel-ruimtelijk. Deze intelligenties liggen niet vast, maar zijn te ontwikkelen. Deze benadering past goed bij de Bijbelse benadering: één lichaam, vele gaven. In haar artikel geeft Pullen een aantal ideeën om met de theorie van de meervoudige intelligentie aan de slag te gaan, ideeën die toepasbaar zijn binnen de kerkdienst, bij andere activiteiten binnen de gemeente of in de catechese.

Ds. M.O. ten Brink besteedt in dit nummer van De Reformatie aandacht aan het mogelijke verlies van geloofsinhoud door het wegvertalen van bekende begrippen als genade, verbond en rechtvaardigheid – een keuze die de vertalers van de Bijbel in Gewone Taal hebben gemaakt. Dat kan een verarming betekenen, maar Ten Brink waarschuwt ervoor om dat begrip niet al te snel te gebruiken. Ook geijkte geloofstaal kan zijn inhoud verloren hebben. Hoewel hij er de vinger bij legt dat het principe van verduidelijking in de BGT wel erg ver is doorgevoerd, sluit hij een positief gebruik van de vertaling niet uit. ‘Iedere Bijbellezer heeft een Filippus nodig die naast hem komt lopen en vraagt: “Begrijpt u ook wat u leest?”De BGT onderstreept misschien nog wel meer dan andere vertalingen hoe belangrijk het is dat de Bijbel gelezen en uitgelegd wordt binnen een gemeenschap van gelovigen,’ aldus Ten Brink.

Naast deze twee beschouwende artikelen besteedt De Reformatie aandacht aan de vertaalprincipes van de BGT en is er ruimte voor lezersreacties. Het artikel van Hetty Pullen is in zijn geheel te downloaden op de website van De Reformatie en via de Facebookpagina.

www.dereformatie.nl en www.facebook.com/dereformatie.