Menu

Deputaatschap M/V en ambt komt met 75 pagina’s rapportage

Deputaatschap M/V en ambt wil dat de synode kiest voor een duidelijke koers in het m/v debat. Het deputaatschap geeft daarvoor in haar rapport acht opties met als voorkeur de optie waarbij zowel mannen als vrouwen kunnen dienen in het ambt.

Deputaten m/v en ambt stellen aan de komende generale synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) voor de urgente taak op zich te nemen te kiezen voor een duidelijke koers wat betreft vrouw en ambt. Voor het uitzetten en invullen van de koers, geeft het deputaatschap een reeks opties. Eén daarvan is dat er ruimte moet zijn voor mannen én vrouwen om te kunnen dienen in het ambt van predikant, ouderling en diaken. Het deputaatschap ziet namelijk geen belemmeringen om de ambten open te stellen voor vrouwen. Zij komt tot dit unanieme voorstel aan het eind van een circa 80 pagina’s tellend rapport.

De basis voor het voorstel ligt in een breedvoerig onderzoek dat het deputaatschap in de laatste drie jaar uitvoerde. Zo onderzochten ze de positie van de vrouw zoals deze in de Bijbel staat beschreven; onderzochten ze hoe de ambtsleer tot stand is gekomen en de effecten daarvan op hoe we de ambten nu invullen; keken ze naar de huidige praktijk in de kerken en hoe de vrouw daarin taken op zich neemt; en vroegen ze advies aan de binnen- en buitenlandse zusterkerken aangaande dit onderwerp. In het slothoofdstuk van het rapport wegen de deputaten de verschillende mogelijkheden tegen elkaar af en voorzien zij deze van een beoordeling.

Bijbels onderzoek
In de verkenning van Bijbelgedeelten over de positie van de vrouw vragen deputaten aandacht voor het breder perspectief in de Bijbel waarin mannen en vrouwen samen dienen in het Koninkrijk van God vanuit de opdracht om de aarde te ontwikkelen. God zet mensen in met talenten die passen bij zijn opdracht. Soms zijn dat vrouwen; denk aan Debora en Priscilla. Naast dit breder perspectief worden ook specifieke teksten besproken, zoals 1 Kor. 14 en 1 Tim. 2 die over de verhouding tussen man en vrouw gaan en het spreken in de gemeente. De zwijgteksten kunnen we niet negeren, maar we kunnen er ook niet de lading aan toekennen die het in deze tijd lijkt te hebben gekregen; het is geen vaste grond op basis waarvan de ambten voor vrouwen gesloten moeten blijven. De algemene conclusie van deputaten is dat de Bijbel laat zien dat er ruimte is voor de inzet van vrouwen.

Ambtsleer in Bijbel en kerkgeschiedenis
In een volgend hoofdstuk gaan deputaten in op wat de Bijbel leert over de ambten en hoe dat in de loop van de kerkgeschiedenis in belijdenissen en kerkelijke praktijk is uitgewerkt. Kern van de boodschap van de Bijbel over de ambten is dat mensen met gaven worden geroepen en vervolgens worden gekozen en bevestigd in de gemeente, met als doel de gemeente verder te brengen in Gods Koninkrijk. De ambtsstructuur zoals wij die nu kennen is vorm gegeven in de Reformatie om te komen tot een goed kerkelijk en overheidsbestuur functionerend in die tijd. De kernconclusie van het deputaatschap rond ambten is dat er allerlei keuzes zijn gemaakt in de instelling en uitwerking van ambten die niet direct op de Bijbel zijn terug te voeren.

Dagelijkse praktijk
Het hoofdstuk daarna geeft een beeld van wat vrouwen nu al in de gemeente doen. Daaronder zijn verschillende activiteiten die inhoudelijk niet verschillen van ambtelijk werk. Zij worden daarvoor echter niet officieel bevestigd.

Deputaten hebben ook binnenlandse en buitenlandse zusterkerken gevraagd hoe zij denken over de positie van de vrouw in de gemeente. Een enkele zusterkerk gaf aan al vrouwelijke ambtsdragers te hebben. De meeste staan daar echter afwijzend tegenover, al worden de gaven van vrouwen op steeds meer plaatsen ingezet, afhankelijk van plaats en cultuur.

Koers bepalen
In het slothoofdstuk schetst het deputaatschap op grond van haar onderzoek en bevindingen de belangrijkste inzichten, argumenten en het advies dat zij de synode wil meegeven. Het deputaatschap geeft een aantal opties voor de inzet van de gaven van vrouwen, waarvan de openstelling van alle ambten voor vrouwen er één is. Met het rapport wil het deputaatschap een richting bieden in de koers waartoe de komende synode moet besluiten.

In juli brachten deputaten M/V en ambt al een eerste rapport uit, waarin zij aandacht vroegen voor de pijnpunten die er liggen rond vrouw en ambt. Een confrontatie met deze pijnpunten was volgens het deputaatschap een noodzakelijke voorwaarde voor verdere besluitvorming. Het is nu aan de komende synode (2017) om te komen tot een visie op de inzet van vrouwen in de ambten. Deputaten spreken de hoop uit dat hun rapport hiertoe zal bijdragen.

Gespreksavondenworkplace-1245776_1920
In november 2016 organiseert het deputaatschap in samenwerking met deputaatschap m/v in de kerk regionale avonden waarop gemeenteleden over het rapport in gesprek kunnen gaan. Voor meer informatie zie: www.gkv.nl/mvindekerk.

Samenstelling deputaatschap
Het deputaatschap man/vrouw en ambt bestaat uit mr. dr. A. Haan-Kamminga (juriste) en theologen prof. dr. E.A. de Boer, E. J. de Jong-Wilts M.A., H.S. Nederveen-van Veelen B.Th., prof. dr. C.J. de Ruijter, dr. J.P. de Vries en dr. W.F. Wisselink.

Het rapport is te downloaden via: www.gkv.nl/mv-en-ambt.