Menu

Deputaatschappen Kerkelijke lasten en Mediazaken opgeheven

De synode heeft besloten het Deputaatschap Kerkelijke Lasten op te heffen. Voor het zover was, vond een enigszins verwarrende discussie plaats. Het deputaatschap drong aan op verdere studie naar de organisatorische structuur van onder andere de Generale Synode, de opzet en samenwerking van deputaatschappen en de taken van de classes (als gevolg van de nieuwe Kerkorde 2014). Daarvoor zou een nieuw deputaatschap nodig zijn. Het moderamen van de GS kwam met een tegenvoorstel, dat inhield dat het deputaatschap onder dankzegging voor bewezen diensten zou worden opgeheven. Het deputaatschap heeft door studie en gedane voorstellen zijn uitwerking niet gemist. Het moderamen wilde daarmee de ingezette beleidslijn doorzetten om het aantal deputaatschappen terug te brengen en taken samen te voegen. Bij een groot aantal synodeleden leefde de wens om na te denken over een andere opzet van de opzet van de structuur, die door deputatenvoorzitter Jan Bomhof was omschreven als “een trekschuit uit de vorige eeuw met de naam ‘Op hoop van zegen’”. Ds. Gertjan Oosterhuis gaf daarvan enkele treffende voorbeelden en kreeg de nodige bijval. Het moderamen wilde deze discussie onderbrengen bij de bespreking van het rapport van het Deputaatschap Administratieve Ondersteuning (DAO), die over twee weken plaatsvindt. Daar kon de GS zich in vinden. Uiteindelijk werd, nadat het deputaatschap zijn geamendeerde voorstellen had ingetrokken, het moderamenvoorstel unaniem aanvaard.

Ook Deputaatschap Mediazaken opgeheven
Het belang van communicatie is anno 2017 onomstreden. De opkomst van de nieuwe media heeft het medialandschap drastisch veranderd. Een belangrijke taak van dit deputaatschap -de begeleiding van radio- en tv-diensten- was al vervallen. De GS Ede 2014 bracht de communicatie van het kerkverband onder bij het Deputaatschap Administratieve Ondersteuning (DAO) en de bezinning daarover bij het Deputaatschap Mediazaken, volgens beide deputaatschappen achteraf geen gelukkige keuze. De GS waardeerde de inzichtelijke beleidsnotitie ‘Perspectieven voor communicatie’, geschreven door Maaike Oosten, communicatieadviseur binnen het kerkverband. Verschillende synodeleden bepleitten gezien de sterk toegenomen behoefte aan communicatie de komst van een Deputaatschap Communicatie. Daar kwam het niet van. De voorstellen van de synodecommissie werden overgenomen met uitzondering van het voorstel voor het maken van een GKv-app. Een meerderheid was daarvoor niet te vinden.

GS roept buitenlandse zusterkerken op in gesprek te blijven
De ontwikkelingen in de GKv zijn voor drie buitenlandse zusterkerken aanleiding geweest de contacten te beperken en/of te dreigen met het opzeggen van de zusterkerkrelatie. Tijdens de eerder dit jaar gehouden ‘buitenlandweek’ werden daarover al gesprekken gevoerd. De synodecommissie concludeerde, dat er nog steeds een gezamenlijke basis is en dat een oproep om in de bestaande zusterkerkrelatie verder te gaan op zijn plaats is. Ook de Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) bepleitten bij monde van voorzitter Peter Bakker het aanhouden van de relatie. De vraag rees hoe daar invulling aan te geven. De GS besloot “met een beroep op de noodzaak tot zelfbeproeving in I Kor 11, gericht op het zich verbinden met broers en zussen in Christus een appèl op de Canadian Reformed Churches, de Free Reformed Churches of Australia en de Reformed Churches US te doen om het inhoudelijke gesprek op synodaal niveau niet uit de weg te gaan en hen op te roepen om de banden met de GKv niet vroegtijdig te verbreken, maar om ons en elkaar te blijven dienen als kerken van Jezus Christus in deze wereld, juist als de inzichten verschillen.”

Nieuwe naam voor Deputaten Liturgie en Kerkmuziek: Deputaten Eredienst
Liturgie en kerkmuziek zijn actuele onderwerpen binnen de kerken. De door vroegere synoden vastgestelde Orden van Dienst worden vrijmoedig en veelvuldig op andere wijze ingevuld. Dominee Kornelis Harmannij zei in verband daarmee: “The worship war is over!” In de eerste besprekingsronde was er veel waardering voor de werkzaamheden van de deputaten, maar er waren ook veel vragen, onder andere over de instandhouding van het Steunpunt Liturgie. Daarover wordt verkennend gesproken met de Theologische Universiteit en het Praktijkcentrum, een proces dat nog gaande is naar werd gemeld. De beantwoording door deputaten verliep vlot en de besluiten werden unaniem genomen.