Deputaatschappen, commissies en steunpunten

Deputaatschappen en commissies zijn met een bepaalde taak aan het werk in opdracht van de generale synode, de landelijke vergadering die als regel eens in de drie jaar zaken behandelt die alle plaatselijke kerken aangaan. In het traject op weg naar hereniging met de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn veel deputaatschappen (GKv) en commissies (NGK) samen aan het werk of zelfs al helemaal gefuseerd. Het kan zijn dat een deputaatschap/commissie als taak gekregen heeft om een bepaald onderwerp te bestuderen en daarover een advies uit te brengen, het kan ook een praktische of organisatorische opdracht zijn. Deputaten en commissieleden rapporteren schriftelijk aan de synode/landelijke vergadering en doen voorstellen voor besluiten.

Informatie over de afzonderlijke deputaatschappen/commissies kunt u vinden via het snelmenu rechts.

Acta, rapporten en besluiten

De nieuwste rapporten, behandeld door de synode van Goes, vindt u op de speciale synodewebsite. De synode heeft haar werkzaamheden grotendeels afgerond. U  kunt dus ook lezen wat er besloten is. Dat kan per deputaatschap/commissie (snelmenu rechts) of door op een van de links hieronder te klikken.

Acta synode van Goes (2020)
Jaarrapporten synode van Goes (2020)
Beleidsrapporten synode van Goes (2020)
Besluiten synode van Goes (2020)

In de bibliotheek van deze website vindt u jaar- en beleidsrapporten van voorgaande synodes.

Jaarrapporten synode van Meppel (2017)
Beleidsrapporten synode van Meppel (2017)

Beleidsrapporten synode van Ede (2014)

Steunpunten

Voor sommige zaken in de kerken is er meer nodig dan alleen een groep mensen die voor een betrekkelijk korte tijd een bepaalde taak vervullen. Daartoe zijn door de kerken steunpunten in het leven geroepen. Die steunpunten opereren doorgaans zelfstandig; een aantal ervan functioneert via deputaten onder toezicht van de kerken.

Diaconaal Steunpunt
Steunpunt Kerkenwerk (SKW)
Steunpunt Liturgie

Jeugdwerk Steunpunt
Kerkenraden Steunpunt
Missionair Steunpunt
Steunpunt Bijbelstudie

Andere nauw aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) verbonden instellingen/organisaties:

Centraal Archief (ADC)
Praktijkcentrum
Theologische Universiteit Kampen
Verre Naasten
CGMV Predikantenvereniging
Vereniging Emeritaatsvoorziening VSE
Kerkpunt