Deputaatschappen en steunpunten

Deputaatschappen

Deputaatschappen zijn commissies die met een bepaalde taak aan het werk zijn in opdracht van de generale synode, de landelijke vergadering die als regel eens in de drie jaar zaken behandelt die alle plaatselijke kerken aangaan. Het kan zijn dat een deputaatschap als taak gekregen heeft om een bepaald onderwerp te bestuderen en daarover een advies uit te brengen, het kan ook een praktische of organisatorische opdracht zijn. Deputaten rapporteren schriftelijk aan de synode en doen voorstellen voor besluiten.

Informatie over de afzonderlijke deputaatschappen kunt u via het snelmenu aan de rechterkant van deze pagina vinden.

Tussen november 2019 en het najaar van 2020 zijn er een aantal zittingsdagen van de synode van Goes. Tijdens die vergaderingen worden de jaar- en beleidsrapporten en voorstellen van de diverse deputaatschappen behandeld. Alle beleidsrapporten van deputaatschappen van de afgelopen periode zijn hier te vinden. Jaarrapporten van diverse deputaatschappen staan hier. Informatie over de synode van Goes kunt u hier vinden.

Steunpunten

Voor sommige zaken in de kerken is er meer nodig dan alleen mensen die een bepaalde taak vervullen. Zo is er bijvoorbeeld voor de opleiding tot predikant een complete school nodig (Theologische Universiteit Kampen). Voor een aantal doelen zijn door de kerken dan ook steunpunten in het leven geroepen. Die steunpunten opereren zelfstandig, maar onder toezicht van de kerken (via deputaten).

Centraal Archief (ADC)
Steunpunt Bijbelstudie
Diaconaal Steunpunt
Steunpunt Kerkenwerk (SKW)
Steunpunt Liturgie

Andere permanente instellingen die weliswaar zelfstandig zijn, maar wel nauw verbonden zijn met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)

Praktijkcentrum
Theologische Universiteit Kampen
Verre Naasten