Deputaatschappen en steunpunten

Deputaatschappen

Deputaatschappen zijn commissies die met een bepaalde taak aan het werk zijn in opdracht van de generale synode, de landelijke vergadering die als regel eens in de drie jaar zaken behandelt die alle plaatselijke kerken aangaan. Het kan zijn dat een deputaatschap als taak gekregen heeft om een bepaald onderwerp te bestuderen en daarover een advies uit te brengen, het kan ook een praktische of organisatorische opdracht zijn. Deputaten rapporteren schriftelijk aan de synode en doen voorstellen voor besluiten.

Informatie over de afzonderlijke deputaatschappen kunt u vinden via het snelmenu rechts.

Rapporten

De nieuwste rapporten, behandeld of nog te behandelen door de synode van Goes, vindt u op de speciale synodewebsite.

Jaarrapporten synode van Goes (2020)
Beleidsrapporten synode van Goes (2020)

In de bibliotheek van deze website vindt u jaar- en beleidsrapporten van voorgaande synodes.

Jaarrapporten synode van Meppel (2017)
Beleidsrapporten synode van Meppel (2017)

Beleidsrapporten synode van Ede (2014)

Steunpunten

Voor sommige zaken in de kerken is er meer nodig dan alleen een groep mensen die voor een betrekkelijk korte tijd een bepaalde taak vervullen. Daartoe zijn door de kerken steunpunten in het leven geroepen. Die steunpunten opereren doorgaans zelfstandig; een aantal ervan functioneert via deputaten onder toezicht van de kerken.

Diaconaal Steunpunt
Steunpunt Kerkenwerk (SKW)
Steunpunt Liturgie

Jeugdwerk Steunpunt
Kerkenraden Steunpunt
Missionair Steunpunt
Steunpunt Bijbelstudie

Andere nauw aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) verbonden instellingen/organisaties:

Centraal Archief (ADC)
Praktijkcentrum
Theologische Universiteit Kampen
Verre Naasten
CGMV Predikantenvereniging
Vereniging Emeritaatsvoorziening VSE