Betrekkingen buitenlandse kerken

Deputaten betrekkingen buitenlandse kerken (BBK) hebben de opdracht de verschillende relaties met verwante kerken in het buitenland te onderhouden. Het doel van deze relaties en contacten is van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te bouwen aan Christus’ kerk in de wereld, in gehoorzaamheid aan hem die het hoofd is van de kerk. Het gaat hierbij om tientallen kerkgemeenschappen, verspreid over de hele wereld. Vandaar dat ook het deputaatschap omvangrijk is en het werk over verschillende secties is verdeeld.

Contact
Website: www.bbk.gkv.nl
E-mailadres: info@bbk.nl
T (038) 4270470
Postadres: Postbus 499, 8000 AL Zwolle
Bezoekadres: Dr. Spanjaardweg 4a, 8025 BT Zwolle

De synode benoemde als deputaten:
Sectie 3:
prof. dr. ir. P.G. Bakker, (voorzitter), ds. D.S. Dreschler, ds. L.W. de Graaff, ds. R. IJbema, mw. J.H. Knol, ds. R.A. Schipper.

Sectie 4:
ir. A.J. Grashuis, ir. J.H. de Jong, ds. A.S. van der Lugt, ds. J. Plug, Joh. Veldhuizen, ds. H. Venema.

Sectie 5:
ds. Th.J. Havinga, drs. A.J. Balk, A. Pedro, J.J. Schreuder, primus: T. den Broeder-van Leeuwen, secundus: drs. M.A. Blok-Sytsma.

Opdracht van de Generale Synode Meppel 2017
Instructie deputaten betrekkingen buitenlandse kerken.

  1. deputaten brengen de kerken en kerkleden in Nederland op de hoogte van Christus’ kerkvergaderend werk in het buitenland en roepen hen op (ook in concrete situaties) tot gebed en dankzegging;
  2. ze laten buitenlandse kerken en kerkleden meeleven met de Gereformeerde Kerken in Nederland;
  3. ze doen hun werk met gebruikmaking van het BBK-bureau en de faciliteiten van “Verre Naasten”;
  4. ze voeren overleg met en werken samen met de deputaten Buitenlandse Kerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de CCS Buitenland van de Nederlands Gereformeerde Kerken;
  5. ze onderhouden contacten met de Gereformeerde Hogeschool “Viaa” te Zwolle en de Theologische Universiteit in Kampen;
  6. ze formuleren nadere voorstellen over participatie in kerkelijke netwerken, in relatie tot het onderhouden van contacten en relaties met afzonderlijke kerken;
  7. ze houden zich aan de generale regeling voor het aangaan en onderhouden van relaties met kerken in de buitenland.

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

God werkt wereldwijd. Interview met Simon van der Lugt (BBK) en Klaas Harink (Verre Naasten) over veranderingen in relaties met buitenlandse kerken, met beelden van de buitenlanddagen van de Synode van Goes 2020.

Film Buitenlanddagen Synode Meppel 2017