Financiën en beheer

Het deputaatschap financiën en beheer reguleert en beheert de financiën van de generale synode en de deputaatschappen. Het bewaken van het niveau van de landelijke quota is daarvoor een belangrijk aspect. Andere belangrijke taken zijn het stroomlijnen van de arbeidsvoorwaarden van personeel in dienst van deputaatschappen en het beheersen van financiële, personele en fiscale risico’s.

Contact
E-mailadres: financien@gkv.nl
Contactpersoon: J. van Eijsden, Ermelo (secretaris)

Generale quaestor: H. Rompelman, Amersfoort, e-mail: quaestor@gkv.nl

De synode benoemde de volgende deputaten:
J. van Eijsden, Ermelo, R. de Graaf, Groot-Ammers (voorzitter), A. Lootens, Ermelo, H. Rompelman (quaestor), Amersfoort, R. Postma, Amersfoort, R. van Tatenhove, Berkel en Rodenrijs, N. Versteeg, Beemte Broekland.

Opdracht/besluiten van de Generale Synode Meppel 2017

Taken voor deputaatschappen en kerken
Deputaatschappen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede en deskundige financiële administratie en verantwoording, voor zover deze taak niet is overgedragen aan F&B.
Kerkenraden en Commissies van Beheer zijn verantwoordelijk voor het verwerven van voldoende financiële middelen en een goed financieel beheer binnen hun kerk. Zij betrekken hun leden daarbij zoveel mogelijk door regelmatige goede voorlichting over de begrotingen en de ontwikkeling van inkomsten (VVB, collecten etc.) en uitgaven. M.b.t. collecten voor specifieke doelen kunnen de betrokken instellingen vaak goede beamerpresentaties leveren.
Indien desondanks onvoldoende middelen kunnen worden verworven om de quota te kunnen voldoen, dient de betreffende kerkenraad F&B daarover tijdig schriftelijk te informeren. De eerstaangewezen kerkelijke weg is dan dat men financiële hulp vraagt aan de classis waar men deel van uitmaakt.

Hoofdtaken van het deputaatschap
Het deputaatschap reguleert en beheert de financiën van de generale synode en de deputaatschappen als geheel en adviseert de synode over het integrale financiële beleid voor de synode en de deputaatschappen. Een aantal grotere deputaatschappen voert zelf het financiële beheer uit in overleg met F&B.
De belangrijkste taken die hieruit voortvloeien zijn:

a. formuleren en ondersteunen bij de uitvoering van beleid inzake financiële, materiële, personele en fiscale zaken;
b. beoordelen van de begrotingen en jaarrekeningen van de deputaatschappen en het adviseren van de synode over deze begrotingen;
c. centraal innen van de door de synode vastgestelde quota; met ingang van 2018 is de hoogte van het landelijk quotum gebaseerd op belijdende leden (100%) en doopleden (50%).
d. er op toezien dat de deputaatschappen zorgen voor een goede financiële verantwoording en beschikken over de noodzakelijke reserves in relatie tot de risico’s;
e. het onderhouden van regelmatige contacten met de deputaatschappen en met andere (kerkelijke) organisaties die verwante taken uitvoeren.

Begrotingen deputaatschappen
De Generale Synode van Meppel 2017 heeft de begrotingen van alle deputaatschappen voor de jaren 2018 t/m 2020 vastgesteld.

Quotum 2020
Op basis van deze begrotingen is het quotum voor 2020 bepaald op € 30 per belijdend lid en € 15 per dooplid.

AantalQuotum/lid
Belijdende leden*76.63830
Doopleden*40.21215
Totaal aantal leden*116.850
*Deze aantallen zullen worden bijgewerkt op basis van de definitieve ledenaantallen.

Overzicht quota
Ten slotte volgt hieronder nog een historisch overzicht van de quota:

JaarPer zielPer belijdend lidPer dooplid
2010€ 36,93
2011€ 33,96
2012€ 32,84
2013€ 32,84
2014€ 31,50
2015€ 29,17
2016€ 26,25
2017 1)€ 25,91€ 31,33€ 15,67
2018€ 24,84€ 30,00€ 15,00
2019€ 30,00€ 15,00
2020€ 30,00€ 15,00
1) Vóór 2017 zijn ter vergelijking de bedragen volgens de nieuwe systematiek toegevoegd.

Beleidsrapporten Synode Goes 2020