Geestelijke verzorging militairen

De deputaten geestelijke verzorging militairen beheren een eigen website met informatie voor militairen die aangesloten zijn bij de GKv, de achterban van militairen (met name bij uitzending), kerkenraden en contactpersonen.

Contact
Webadres: www.militairen.gkv.nl
E-mailadres: secretarisgvm@gkv.nl

Neem contact op met de secretaris als u als militair toegang wilt tot het afgeschermde deel van de website. Als u dat op prijs stelt, kunt u daar uw gegevens en plaatsingen invoeren. Zo kunt u aan andere militairen laten weten wie u bent en waar u bent, om elkaar tot een hand en een voet zijn.

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Opdracht Synode Meppel 2017

Besluit 2: opnieuw deputaten geestelijke verzorging militairen te benoemen met de volgende opdracht:
a. als instantie te fungeren waaraan de overheid (c.q. de hoofdkrijgsmachtpredikant) mededeling kan doen, indien zij een of meer krijgsmachtpredikanten uit de gereformeerde kerken wenst;
b. de ontwikkeling in de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht nauwkeurig te volgen, te toetsen en zo nodig daarop in te spelen;
c. contact met de hoofdkrijgsmachtpredikant te onderhouden met het oog op een verantwoord functioneren van door onze kerken uitgezonden krijgsmachtpredikanten;
d. het lidmaatschap van de CIO-M te continueren;
e. alert te blijven op het zoeken naar predikanten die bereid en geschikt zijn de functie van krijgsmachtpredikant te vervullen en zo te komen tot een bezetting van de plaatsen die voor gereformeerde predikanten beschikbaar zijn. Daarbij dient gehandeld te worden conform de onder besluit 3 genoemde regelingen;
f. ten aanzien van hun arbeid zo nodig met voorstellen te komen in overleg met deputaten relatie kerk en overheid;
g. geregeld contact te onderhouden met de krijgsmachtpredikanten om van hen rapport te ontvangen van hun werkzaamheden, hen bij te staan in de uitoefening van hun functie en van hen informatie te ontvangen over de stand van zaken;
h. blijvend aandacht te geven aan ondersteuning van gereformeerde militairen bij plaatsing in of uitzending naar het buitenland;
i. het onderhouden van een netwerk van gereformeerde militairen in binnen- en buitenland;
j. voortzetten en intensiveren van het overleg met deputaten GV van de Christelijke Gereformeerde kerken en de Nederlands Gereformeerde kerken;
k. contact te onderhouden met geestelijk verzorgers bij justitie en in de gezondheidszorg om, indien nodig of gewenst, onderlinge steun te organiseren.

Besluit 3: de volgende regelingen vast te stellen (zie download hieronder):
a. regeling van de taken en bevoegdheden van de deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen bij de aanstelling en begeleiding van een krijgsmachtpredikant in ‘kort of lang verband’;
b. regeling naar artikel B15.4 KO voor de positie en het functioneren van de krijgsmachtpredikant in kort verband;
c. regeling naar artikel B15.4 KO voor de positie en het functioneren van de krijgsmachtpredikant in lang verband.

Regelingen krijgsmachtpredikant