Homoseksualiteit in de kerk

Het studiedeputaatschap homoseksualiteit in de kerk is door de generale synode van Meppel (2017) ingesteld naar aanleiding van een vraag (quaestio) van de classis Hardenberg. Deze vraag luidde:

“De bijbel lijkt de homoseksueel die de Here oprecht liefheeft en in liefde en trouw wil leven niet te kennen. Wij weten tegenwoordig dat hij/zij wel bestaat. Daarom luidt de quaestio die de classis aan de synode voorlegt: Is er ruimte voor een volwaardige plaats, in volle rechten en plichten, voor deze broeder en zuster in de gemeente van Christus?”

Na veel wikken en wegen besloot de synode een studiedeputaatschap in te stellen en daarbij vanwege het belang van de eensgezindheid nadrukkelijk ook de NGK en CGK en de bezinning in deze kerken op dit punt in de afgelopen jaren te betrekken. Met het oog daarop zijn ook deputaten vanuit NGK en CGK gezocht. De deelnemers vanuit deze kerken worden volledig betrokken in de bezinning binnen het deputaatschap. De rapportage is voor verantwoordelijkheid van de GKv-deputaten, maar de inhoud wordt waar mogelijk mede gedragen door de deelnemers vanuit de NGK en de CGK.

Contact
Henk Schaafsma, (shidk@henkschaafsma.nl)

Samenstelling van het deputaatschap
GKv: Henk Schaafsma(Kampen, voorzitter), Maarten van Loon (Wezep), Wolter Rose (Kampen)
NGK: Jan Mudde (Haarlem), Wytze Bijleveld (Houten)
CGK: vacature

Opdracht van de synode Meppel 2017

De taak van het deputaatschap is om antwoord te geven op de vraag wat de gemeente van Christus te bieden heeft aan lesbische zusters en homofiele broeders in haar midden. Nader uitgewerkt:

1. Geef een Schriftuurlijk onderbouwde visie op de bestaande gender-diversiteit.
2. Geef een Schriftuurlijk onderbouwde waardering van mogelijke seksuele relaties.
3. Beschrijf hoe de christelijke gemeente veiligheid kan bieden aan mannen en vrouwen die niet in staat zijn om de weg te volgen die Genesis 2:24 wijst.
4. Beschrijf hoe de christelijke gemeente ondersteuning kan bieden aan wie op grond van teksten als Matteüs 19:12 en 1 Korintiërs 7:37 kiezen voor een celibataire levensstijl.
5. Beschrijf hoe een kerkenraad kan handelen in het geval gemeenteleden een seksuele relatie aangaan die naar het oordeel van de kerkenraad niet overeenstemt met de Schriftuurlijke norm.
6. Betrek bij de bezinning de besluiten die eerder zijn genomen en de uitspraken die eerder zijn gedaan door generale synodes van de GKv, de landelijke vergaderingen van de NGK, de generale synodes van de CGK en verwante kerken in het buitenland.

Beleidsrapporten Synode Goes 2020