Kerkelijke eenheid

Het deputaatschap kerkelijke eenheid (DKE) stimuleert en ondersteunt de stappen die worden gezet richting kerkelijke eenheid. Dat kunnen eerste stapjes zijn, tussen kerkgenootschappen die elkaar nauwelijks kennen, maar ook wat fermere stappen die nodig zijn om eerste contacten te verdiepen. DKE zet soms ook laatste, dankbare, afsluitende stappen, die kunnen worden gezet na een lang traject van verkennen en samenwerken. Zowel plaatselijk als landelijk kijkt en helpt DKE graag mee om waar dat mogelijk is, kerkelijke eenheid te bereiken.

Contact
Postadres: Telefoonweg 142, 6713 AL Ede
E-mailadres: eenheid@gkv.nl
Contactpersoon: ds. Jan Luiten, T (0318) 846661

De synode benoemde als deputaten:
dr. E.A. de Boer, M.E.T. Bosscha, ds. A. de Braak, ds. G. Bruinsma, ds. T. Dijkema (voorzitter), mw. H.M. Hamelink, mw. H.J.Louwerse-Lode, ds. J. Luiten (secretaris), mw. A.M.M. Luth, ds. A.J. Minnema, ds. R.W.J. van Ommen, ds. R. Prins, F.H. Tijssen, ds. L.M. van der Veen, ds. R.J. Vreugdenhil.

Als secundi werden benoemd:
F. Bakker, ds. P. van den Berg en mw. N.A. Los-Poppe.

Samenwerking met CCS (NGK)
Vanaf november 2018 vergadert DKE samen met de Commissie voor Contact en Samenspreking met andere kerken (CCS) van de NGK. We zijn dankbaar dat we al zo ver naar elkaar zijn toegegroeid dat we samen optrekken in onze oecumenische contacten en daarover samen rapporteren. Dat betekent ook dat we de vier secties waaruit DKE bestond hebben uitgebreid naar wat specifiekere secties, waarin verschillende DKE’ers en CCS’ers samenwerken:
• contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK)
• contacten met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)
• contacten met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
• contacten met de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN)
• contacten met het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG)
• deelname aan Deputaten-Overleg Eenheid (DOE)
• deelname aan de Nationale Synode (NS)
• deelname aan het Nederlands Christelijk Forum (NCF)
• deelname aan de Raad van Kerken (RvK)
• advies uitbrengen aan samenwerkende kerken
• andere kerkelijke contacten
• communicatie

Regiegroep
DKE en CCS werken dus intensief met elkaar samen en zijn daarin nauw verbonden met de Regiegroep, die het proces van hereniging van GKv en NGK begeleidt. Op de website www.onderwegnaar1kerk.nl is meer informatie te vinden over de Regiegroep en de ontwikkelingen rondom het proces van hereniging.

Deputaten Kerkelijke Eenheid stimuleren en ondersteunen initiatieven richting kerkelijke eenheid. Daarvoor bezoeken ze verschillende bijeenkomsten en conferenties, bijvoorbeeld van het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte.

Publicaties
Barend Kamphuis en Tiemen Dijkema over de Nationale Synode – november 2018

Barend Kamphuis over de Verklaring van Verbondenheid – december 2018

Een nadere kennismaking met de vGKN – maart 2019

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Algemene opdrachten

Besluit 2

deputaten op te dragen de kerken jaarlijks op te roepen om in de eredienst op de zondag van of na 31 oktober voorbede te doen voor de kerkelijke eenheid en contacten.

Besluit 3

 1. deputaten op te dragen in goed contact met de plaatselijke kerken en de regio’s de kerkelijke eenheid en kerkelijke contacten te bevorderen door:
 2. beschikbare en relevante informatie met betrekking tot de landelijke contacten tijdig aan de kerken toe te zenden;
 3. de ontwikkelingen in de plaatselijke contacten te volgen;
 4. zich nader te bezinnen op de verhouding tussen de plaatselijke en landelijke contacten in de praktijk; daarbij ook na te gaan hoe de door de synode vastgestelde regelingen voor plaatselijk contact en samenwerking functioneren in de praktijk en indien daarvoor reden is voorstellen tot wijziging ervan in te dienen bij de eerstkomende generale synode;
 5. plaatselijke kerken te stimuleren om aan het proces van kerkelijke eenheid en contacten actief bij te dragen;
 6. desgevraagd te adviseren bij het werken aan kerkelijke eenheid en contacten;
 7. wanneer daar reden en ruimte voor is één of meer bijeenkomsten te beleggen om het onder 1–5 genoemde nadere uitwerking te geven.

Besluit 4

deputaten op te dragen vanuit het oogpunt van zowel kerkelijke eenheid als kerkelijk contact landelijke ontwikkelingen in andere kerkgemeenschappen en groeperingen bij te houden, zo nodig nader te verkennen en daarop actief te reageren.

Besluit 5

deputaten opdracht te geven om – reagerend of juist proactief – in te spelen op steeds wisselende situaties in kerkelijk Nederland. Zij hebben de ruimte om zich creatief en weloverwogen te bewegen op het terrein van de kerkelijke eenheid. Daarbij houden zij in het oog hoe bijzondere situaties in kerkelijke contactoefening zich verhouden tot het streven naar kerkelijke eenheid, plaatselijk en landelijk, nu en in de toekomst. Zij doen dit op basis van voortgaande theologische bezinning. Deputaten zullen van hun handelwijze achteraf verantwoording afleggen aan de volgende generale synode.

Besluit 6

 1. het goed te keuren dat deputaten positief ingingen op het initiatief ‘Back to Church Sunday’ van de Raad van Kerken;
 2. aan de algemene opdrachten voor DKE toe te voegen: ‘Namens de kerken ingang zijn voor andere kerken en groepen in Nederland in het geval van initiatieven en dergelijke die voortkomen uit de toenemende kerkelijke contacten. Het deputaatschap heeft daarbij mandaat om, indien mogelijk en wenselijk, uitvoering en eigenaarschap toe te vertrouwen aan andere deputaatschappen of instellingen in de kerken.’

Contacten met de Nederlands Gereformeerde Kerken

Besluit 1

de brieven genoemd onder Materiaal 5 tot 19 te honoreren als bijdragen in het kerkelijk gesprek over de contacten met de NGK, en via de navolgende besluiten te beantwoorden.

Besluit 2

in te stemmen met de omschrijving van de betekenis van het besluit van GS Ede 2014-2015 in Acta art. 89 besluit 3 en 4 zoals deputaten die in hun rapport hebben weergegeven:

 1. De belemmering was een belemmering om van gesprekken over te gaan tot daadwerkelijke samensprekingen;
 2. In de gesprekken met het oog op kerkelijke eenheid blijft er een belangrijk verschil in de kerkelijke praktijk ten aanzien van vrouwelijke ambtsdragers;
 3. Uitgaande van de consensus met betrekking tot de hermeneutiek, waarin we samen willen buigen voor het Woord van God, zal met het oog op kerkelijke eenheid in onderling vertrouwen het gesprek over dit onderwerp worden voortgezet.

Besluit 3

 1. in lijn met de synoden van Zwolle 2008 en volgende dankbaar te constateren dat de NGK als landelijk verband zich van harte binden aan de gereformeerde belijdenis;
 2. dankbaar de verheugende tendens te constateren dat de afzonderlijke NGK-kerken meer belang hechten aan de binding aan deze confessie door de ambtsdragers;
 3. met instemming kennis te nemen van het rapport Perspectieven van de Werkgroep Convergentie Kerkorde en AKS, met name het gedeelte ‘Eenheid in belijden’ over de manier waarop de binding aan de belijdenis kerkelijk vorm krijgt, en dankbaar te constateren dat op dit punt overeenstemming bereikt is tussen DKE en CCS;
 4. uit te spreken dat met deze overeenstemming, wanneer zij ook geaccordeerd wordt door de Landelijke Vergadering van de NGK, de hindernissen zijn overwonnen die de GS Zwolle 2008 nog aanwees met betrekking tot de binding aan de belijdenis;
 5. deputaten op te dragen om deze uitspraak onder de aandacht van de kerken te brengen, eventuele reacties van de kerken te verwerken en de eerstvolgende synode te dienen met een zo mogelijk afrondend rapport hierover;
 6. deputaten op te dragen in samenwerking met CCS te werken aan een gedeelde kerkrechtelijke vormgeving.

Besluit 4

 1. te constateren dat door het besluit van de synode dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot het ambt van diaken, het ambt van ouderling en het ambt van predikant, een belangrijk verschil tussen NGK en GKv is weggenomen, zodat er op dat punt geen belemmering meer is voor de voortgang van de samensprekingen;
 2. deputaten op te dragen, uitgaande van de consensus over de hermeneutiek en in aansluiting bij de genoemde besluiten, samen met CCS:
  aandacht te geven aan de voor de dienst van vrouwen in het ambt wederzijds gebruikte uitgangspunten en argumenten;
 3. af te stemmen hoe de toelating van vrouwen tot het ambt in de praktijk verloopt.

Besluit 5

 1. met diepe vreugde op te merken dat God ons het geschenk van hernieuwde geestelijke eenheid geeft met onze broers en zussen van de NGK;
 2. de uitnodiging van de NGK voor een gezamenlijke vergadering van deze synode met de Landelijke Vergadering, gericht op hereniging, te aanvaarden;
 3. deputaten op te dragen om
 4. alles te doen wat nodig is om een zo spoedig mogelijke hereniging voor te bereiden;
 5. in samenwerking met de CCS, waar mogelijk en gewenst, het proces van herstel en verzoening op plaatselijk niveau te stimuleren en te ondersteunen.

Besluit 6

 1. vanwege de bereikte overeenstemming plaatselijk verdere samenwerking mogelijk te maken, in de vorm van het toelaten van elkaars predikanten om voor te gaan in de erediensten, en het aanvaarden van elkaars leden;
 2. daartoe de volgende regeling te aanvaarden: Generale regeling voor plaatselijk contact en samenwerking met een Nederlands Gereformeerde Kerk.

Contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken

Besluit 1

 1. dat in de contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken, in afhankelijkheid van de zegen van de Heer, gewerkt dient te worden aan kerkelijke eenheid met deze kerken; deze roeping geldt zowel de gezamenlijke kerken als ook de plaatselijke gemeenten;
 2. dat deputaten voluit de eenheid van onze kerken met plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerken en de ontwikkelingen daartoe zullen blijven stimuleren en faciliteren;
 3. dat – in het belang van het oog houden voor elkaar en het meeleven met elkaar – waarnemers uit de CGK uitgenodigd worden op de vergaderingen van de generale synode, om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, en dat het goed zou zijn wanneer de andere kerkelijke vergaderingen datzelfde zouden doen.

Besluit 2

 1. deputaten op te dragen samen te spreken met deputaten eenheid (DE) van de CGK over alles wat uitvoering van de algemene opdracht dient;
 2. deputaten aan te bevelen om ook in de toekomst inhoudelijke onderwerpen die zowel de Hersteld Hervormde Kerk als de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerken aangaan te bespreken in een tripartiet overleg.

Contacten met de Protestantse Kerk in Nederland

Besluit 1

 1. het verlangen naar eenheid dat uit het voorstel spreekt te waarderen en het voorstel om bijzondere betrekkingen aan te gaan, te beschouwen als een hartelijke uitnodiging om nader kennis te maken en het gesprek met elkaar aan te gaan;
 2. deputaten op te dragen bij die bespreking door te spreken over:
 3. hoe wij ons tot elkaar hebben te verhouden in bijbels licht, met name als het gaat om het verschil van inzicht rond kerkvisie;
 4. hoe om te gaan met de geestelijke eenheid die in sommige plaatsen wel herkend wordt en het gebrek aan geestelijke eenheid in andere plaatsen, waardoor herkenning ontbreekt;
 5. hoe er gewerkt kan worden aan een basaal vertrouwen en zo mogelijk kerkrechtelijke waarborgen tussen de PKN en de GKv met betrekking tot de overgang van leden en gastleden.

Besluit 2

deputaten op te dragen om voor de volgende synode een voorstel te doen voor eenzelfde regeling als op dit moment geldig is bij de CGK met betrekking tot het voorgaan van PKN-predikanten.

Contacten met de Hersteld Hervormde Kerk

Besluit 1

de gesprekken met de Commissie Interkerkelijke Contacten van de Hersteld Hervormde Kerk voort te zetten met als doel te komen tot een nadere vorm van kerkelijk contact.

Besluit 2

deze gesprekken zo mogelijk samen met Deputaten Eenheid van de CGK te blijven voeren.

Contacten met de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland

Besluit

goed te keuren dat deputaten kerkelijke eenheid zijn ingegaan op de uitnodiging van de vGKN met hen kennis te maken;
deputaten opdracht te geven het gesprek met de vGKN (zo mogelijk samen met CGK en NGK) voort te zetten en van hun bevindingen te rapporteren op de eerstkomende generale synode.

Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte

Besluit 1

te blijven participeren in het Contact Orgaan voor de Gereformeerde Gezindte op basis van de doelen die de GS Zuidhorn 2002-2003 heeft vastgesteld (Acta, art. 130-2).

Besluit 2

door contactoefening mee te werken aan begrip voor elkaar en vertrouwen in elkaars confessionele trouw. Daarnaast zullen contacten de uitbouw en verdieping op het gebied van het gemeenschappelijk geloof en belijden bevorderen.

Besluit 3

de TU in Kampen op te roepen om studenten te stimuleren contact met studenten van gereformeerd belijden uit andere kerkgenootschappen te zoeken.

Besluit 4

de deelname aan het COGG in de periode tot de volgende synode te evalueren en daarover te rapporteren aan de synode.

Nationale Synode/Protestants Forum

Besluit

deputaten op te dragen:

 1. te blijven participeren in de activiteiten van de Nationale Synode en aan deputaten ruimte te geven om deel te blijven nemen aan de stuurgroep;
 2. de ontwikkelingen rond de Nationale Synode/Protestants Forum te blijven volgen en waar mogelijk deel te nemen aan activiteiten die in het kader daarvan worden georganiseerd, met inachtneming van de eigen identiteit en verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerken en in gehoorzaamheid aan Gods Woord en hierbij de aandacht te vestigen op de waarde van het gereformeerd belijden;
  zo mogelijk, in ieder geval met inachtneming van het onder b. genoemde, namens de kerken deel te nemen aan een verbond van protestantse kerken in Nederland en dit bij voorkeur te doen in gezamenlijkheid met de CGK en de NGK;
 3. aan de volgende generale synode rapport uit te brengen van de ontwikkelingen en bevindingen in dezen.

Raad van Kerken

Besluit

 1. deputaten opnieuw toestemming te geven deel te nemen aan beraadgroepen binnen de RvK;
 2. de bevindingen samen met de CGK en de NGK te evalueren en daarover te rapporteren aan de volgende GS.

Deputaten Overleg Eenheid

Besluit 1

deputaten op te dragen te blijven participeren in Deputaten Overleg Eenheid (DOE).
website DOE: www.kerkelijkeenheid.nl