Man/vrouw in de kerk

Deputaten man/vrouw in de kerk (MVIK) hebben de opdracht de synodebesluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen in de kerkelijke ambten toe te lichten in de plaatselijke kerken en classes. Verder houden zij zich bezig met het ontwikkelen en verzamelen van materiaal ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes.

Contact
E-mailadres: mvindekerk@gkv.nl
Ria Nederveen-van Veelen, secretaris
Lydia Postma-Douma, 2e secretaris
T. 06 – 31 68 47 29

Woordvoerder/persvoorlichter:
ds. G.E. Messelink te Maassluis, e-mail: g.e.messelink@kpnmail.nl; T. (010) 59 11 400.

In het deputaatschap hebben zitting:
Ineke Baron-Janssen, Dick Dreschler, Hans de Haan, Jan Knepper (vz), Aliëtte Meerveld-Poortinga, Gerhard Messelink, Ria Nederveen-van Veelen en Coby Pel-Verkade.

Begeleiding
Deputaten zijn diverse keren gevraagd mee te denken met kerkenraden over een route voor de eigen gemeente. Ongeveer 60 kerken hebben deputaten gevraagd om begeleiding op een gemeenteavond. Over het algemeen zijn de gemeenteavonden een (soms eerste) stap in de bezinning. Deputaten​, een lid van het vorige deputaatschap MVEA​ of iemand uit een pool van synodeleden geeft een toelichting van de GS-besluiten. De avond wordt verder vaak gebruikt voor het aangaan van het onderlinge gesprek.

Classisconferentie
Ook vond er onlangs een classisconferentie plaats in Classis Zeeland. Daar koos men ervoor zich met een heel aantal kerkenraden te bezinnen op de inhoud en de procesbegeleiding in de gemeente rond Man Vrouw in de Kerk.​ En er is een avond geweest met de predikantenvereniging.​

De insteek van deputaten is om kerkenraden en gemeenten te helpen samen verder te komen als gemeente van Christus. En middels een gezamenlijk gesprek in de gemeente toe te werken naar stappen die je zoveel mogelijk met elkaar kunt dragen, passend bij je eigen situatie.

Handreiking bezinning MVeA-besluiten voor kerkenraden
Voor de begeleiding van het totale proces in de gemeente, zal naast de bijbels inhoudelijke bezinning ook bijvoorbeeld de besluitvorming en het omgaan met meningsverschillen een plek moeten krijgen. Daarvoor ontwikkelden deputaten eind 2017 de Handreiking bezinning MVeA-besluiten voor kerkenraden. Doel is kerkenraden te helpen in Christus met elkaar en de gemeente op weg te gaan, en vanuit eigen bezinning ook leiding te geven aan een proces in de gemeente naar aanleiding van de synodebesluiten.

Deze handreiking is bedoeld om kerkenraden te helpen:

  • in Christus met elkaar en de gemeente op weg te gaan;
  • zich als kerkenraad te bezinnen;
  • een route te kiezen voor de gemeente in het proces naar aanleiding van de synodebesluiten;
  • in samenspraak met de gemeente een visie te ontwikkelen over m/v en ambt in de eigen gemeente.

Het materiaal in gericht op de kerkenraden die het eerste aanspreekpunt zijn in de zorg voor de plaatselijke gemeenten.

Meer informatie
1. Toelichting GS Meppel bij besluiten MV en ambt
2. Toelichting deputaten MVik bij de besluiten
3. Advies bij knelpunten
4. Literatuurlijst

Eerdere onderzoeken en rapporten
Oriënterend kwalitatief vooronderzoek – het rapport
Kwantitatief onderzoek – het rapport
In april 2016 is de eerste brochure uitgekomen

Rapporten deputaatschap man/vrouw en ambt ter voorbereiding op de synode van Meppel 2017
Rapport M/V en ambt – pijnpunten rond vrouw en ambt
Preliminary Report M/F and Office – the sore points (English version)
Handreiking voor gesprek over pijnpunten
Beleidsrapport 2017 MV en ambt – Samen dienen – Hier vindt u ook de samenvatting van het rapport

Opdracht van de GS Meppel 2017

  1. de besluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen toelichten in plaatselijke kerken en classes;
  2. materiaal verzamelen en ontwikkelen ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes;
  3. advies en begeleiding geven bij knelpunten met betrekking tot de genomen besluiten (in samenwerking met de deputaten kerkrecht);
  4. advies geven met betrekking tot de bevestiging van mannen en vrouwen in ambtelijke en niet-ambtelijke diensten (in afstemming met de deputaten eredienst);
  5. inventariseren hoe de plaatselijke kerken en classes omgaan met de genomen besluiten (in samenwerking met het Praktijkcentrum).

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014