Commissie steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven

De synode van Goes heeft samen met de Landelijke Vergadering (NGK) een commissie steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven benoemd. Die commissie heeft als opdracht de kerken in beide kerkverbanden te ondersteunen in hun missionaire roeping en de regio’s, classes en kerken zo nodig in financiële zin te ondersteunen.

Adviseur en contactpersoon
Gienke Boersma-Vreugdenhil (Utrecht), T (06) 250 613 27, e-mail: cskmi@ngk-gkv.nl

De commissie bestaat uit de volgende personen:

ds. A.G. Bruijn (Gees), samenroeper, ds. J.A. Francke (Bodegraven), ds. A.S. de Vries (Middelburg), J.C. Oudes (Rijnsburg)
K.H. Klaver (Wapenveld), ds. P. Kleingeld (Oegstgeest), W.M. vd Vooren (Heemstede)

De commissie maakt samen met een aantal andere organisaties deel uit van het Missieloket. Deze organisaties delen het verlangen om lokale kerken te ondersteunen en te stimuleren om Gods bevrijdende boodschap in woord en daden te delen met mensen in hun eigen omgeving of samenleving.

Opdracht
De commissie heeft als opdracht voor de overgangsperiode naar de hereniging van de kerkverbanden:
a. bij hun taakuitoefening de van toepassing zijnde regelingen in de respectievelijke kerkverbanden te hanteren;
b. een nieuwe regeling voor steunbehoevende kerken en eventueel missionaire projecten uit te werken en voor te stellen aan de volgende Landelijke Vergadering en Generale Synode, zodat deze is vast te stellen voor gebruik in het herenigde kerkverband;
c. in gesprek te gaan met het nieuw te vormen toerustingscentrum en Verre Naasten om te onderzoeken hoe de kwaliteit en efficiëntie van de ondersteuningstaak voor missionaire initiatieven geborgd en verder geïntegreerd kan worden.

Zie ook:
Regeling steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven

De handreiking missionaire initiatieven geeft inzicht in de criteria die een rol spelen bij de toekenning van steun. Deze handreiking is nog een concept.

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Besluit Synode van Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Andere producten (zie ook www.missionair.nl)
Regeling stimuleringsfonds Missionaire projecten
Handreiking Ondersteuning Missionaire Initiatieven – Concept

Deputaten aanvullende steunverlening missionaire projecten/generale steunverlening (voorlopig besluit 20 mei 2017)