Relatie kerk en overheid

De deputaten voor de Relatie kerk en overheid onderhouden contact met de landelijke overheid over zaken die de kerken raken en betuigen haar bij gepaste gelegenheden respect (art. A5 kerk en overheid KO). Daarnaast werken zij aan een grotere maatschappelijke betrokkenheid van de kerken en hun leden, op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. Het is nodig dat het maatschappelijk functioneren van de kerken wordt versterkt en praktisch uitgewerkt, bijvoorbeeld door het onderhouden van contact met de eigen lokale en/of provinciale overheid.

Landelijk aanspreekpunt
Ook stimuleren de deputaten een betere zichtbaarheid van de kerken. Daartoe fungeert de preses van de generale synode in 2017, ds. M.H. Oosterhuis, als landelijk aanspreekpunt. Hij vertegenwoordigt de kerken bij officiële gelegenheden, kan namens de kerken zaken aan de orde stellen in en deelnemen aan het publieke debat. Waar mogelijk zal dit kerkelijk geluid versterkt worden door samenwerking met andere kerkgenootschappen.

Contact
E-mailadres: kerkoverheid@gkv.nl
Contactpersoon: A.M. van Houdt-Agema (secretaris)

De synode benoemde in dit deputaatschap:
ds, Z.J.C. van Harten, A.M. van Houdt-Agema, mw. drs. A.E.H. van der Kolk, E. van Middelkoop, Z.B. Nitrauw, ds. J.B. de Rijke, ds. M.H. Oosterhuis.

Opdracht van de Synode Meppel 2017

Besluit 2:
de preses van de generale synode te benoemen tot titulair voorzitter van het deputaatschap voor de relatie kerk en overheid, en hem de bevoegdheid te geven, in overleg met de andere deputaten, deel te nemen aan het publieke debat zoals dat het Interkerkelijk Contact in overheidszaken (CIO) voor ogen staat en eventueel ook tot publieke standpuntbepaling namens onze kerken te komen. Daarnaast behoort tot zijn taak:

  1. op uitnodiging van de overheid de kerken te vertegenwoordigen bij officiële plechtigheden en in bijzondere gevallen, ook zonder uitdrukkelijke uitnodiging van de overheid, de kerken te vertegenwoordigen in samenkomsten met een nationaal karakter, voor zover de aanwezigheid bij deze gelegenheden verenigbaar is met de kerkelijke verantwoordelijkheid en de christelijke levensstijl en schriftelijk te verantwoorden aan de uitnodigende instantie waarom in voorkomend geval niet op een uitnodiging kan worden ingegaan;
  2. namens de kerken gelukwensen of betuigingen van deelneming bij vreugde of rouw het Koninklijk Huis betreffende over te brengen en de vertegenwoordiging van de kerken op Koninklijke recepties voor te bereiden en uit te voeren, behalve wanneer de generale synode bijeen is.

Besluit 3:

  1. hetzij op verzoek van de overheid, hetzij op verzoek vanuit de kerken, hetzij op eigen initiatief, zich tot de overheid te richten over publieke zaken die overal in ons land de dienst van de kerk (art. A5 kerk en overheid KO 2012), of het leven als christen raken, onder meer bij ernstige openbare aantasting van Gods naam, bij ernstig onrecht en bij bedreiging van de vrijheid van godsdienst. Indien de generale synode bijeen is, doet de synode dit zelf. Deputaten dienen de kerken van hun reacties in kennis te stellen;
  2. de kerken te informeren over stukken die van de overheid bij hen inkomen en bestemd zijn voor de kerken of anderszins van belang zijn voor de kerken en over maatregelen of voornemens van de overheid en uitspraken van de rechterlijke macht die de dienst van de kerk en/of het leven als christen raken;
  3. de Gereformeerde kerken in Nederland te vertegenwoordigen in het CIO alsmede in de commissies CIO-K (kerkelijke gebouwen), CIO-J (justitie), CIO-O (onderwijs) en CIO-G (gezondheid);
  4. het nodige te doen om de betrokkenheid van kerken bij het justitiepastoraat te vergroten;
  5. met de justitiepredikant contact onderhouden op de manier zoals door deputaten relatie kerk en overheid is vastgelegd;
  6. de kerken en kerkleden desgevraagd bij te staan in het op christelijke wijze betrokken zijn in de maatschappij, in het contact met plaatselijke en regionale overheden;
  7. deel te nemen in de Stichting voor protestants godsdienstonderwijs op openbare basisscholen en te bevorderen dat bevoegde leden uit onze kerken zich voor dit werk beschikbaar stellen;
  8. deputaten opdracht te geven te participeren in het interkerkelijk overleg ter ondersteuning van asielzoekers in hun processen bij de overheid.

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Rol van kerken inzake godsdienstonderwijs op openbare scholen (pdf)