Menu

DKE bezoekt conferentie Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte

Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) stimuleren en ondersteunen initiatieven richting kerkelijke eenheid. Daarvoor bezoeken ze verschillende bijeenkomsten en conferenties. Zo ook de landelijke conferentie in april van het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG). Daar werd stil gestaan bij de schrikbarende kerkelijke verdeeldheid onder gereformeerde belijders, en bij hoe het oordeel van de liefde bepaalt hoe je kijkt naar anderen die het christelijk geloof belijden.

Op 11 april 2018 vond in Nijkerk de jaarvergadering plaats van het COGG. Aanwezigen werden op twee uitstekende lezingen over ‘Gereformeerd zijn’ en ‘het oordeel van de liefde dat nodig is binnen de Gereformeerde Gezindte’ getrakteerd.

auteur: ds. Arend de Braak

Prof. Dr. Jan Hoek

Prof. Dr. Jan Hoek (hoogleraar Systematische Theologie) sprak over gereformeerd zijn en wees op de schrikbarende kerkelijke verdeeldheid onder gereformeerde belijders, die aan elkaar voorbij leven en zich zelfs niet zelden tegenover elkaar profileren als het meest zuivere en aller-gereformeerdste. Iets dat op geen enkele manier te rechtvaardigen is voor Gods aangezicht! Het is juist een voortdurend bedroeven van de Heilige Geest. De ‘oecumene van het hart’ mag geen escape worden om ons terug te trekken in ons eigen geloof en vormgeving daarvan. Nodig is te onderscheiden waar het op aan komt, zodat we het verschil zien tussen hoofd- en bijzaken. Gereformeerd betekent hoe je in een onderlinge samenhang Christus als Verlosser aanvaardt en de waarheid over Hem en Zijn leer belijdt. Het gaat om het diepgeworteld verlangen om het Woord van God en dan ook alléén het Woord van God en héél het Woord van God het geloof en leven van de kerk te doen bepalen. Gereformeerd zijn staat volgens Hoek voor een belijden van en omgang met de God van de Bijbel waarin op unieke wijze recht gedaan wordt aan Gods nabijheid én aan Zijn verhevenheid. Belangrijk is ook de vroomheid: de met liefde verbonden eerbied voor God die door de kennis van Zijn weldaden wordt gewekt (Calvijn). De specifieke gereformeerde spanningsboog in het erkennen van Gods verhevenheid en nabijheid blijkt achtereenvolgens in (1) de omgang met de drie-enige God, (2) de beleving van verlossing door Christus, (3) de gehoorzaamheid aan het Woord van God.

God is onze Vader, maar ook God die in de hemel troont. Christus is als Redder geschonken aan zondaren, de mens is afhankelijk van Gods Geest om de verlossing te geloven en de gehoorzaamheid aan Gods wil te tonen. Gehoorzamen aan God betekent Hem uit laten spreken en liever langer luisteren dan overhaaste conclusies trekken uit wat Hij zegt. De Schrift moet in al haar verbanden tot gelding komen, waarbij het Oude Testament evenzeer stem krijgt als het Nieuwe Testament.

Het oordeel van de liefde

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink (hersteld hervormde predikant van Kralingse Veer) sprak over het oordeel van de liefde, dat vaak ontbreekt binnen de gereformeerde gezindte. Het oordeel der liefde bepaalt hoe je kijkt naar anderen die het christelijke (in dit geval het gereformeerde) geloof belijden. Heel vaak ontbreekt het oordeel en worden mensen allemaal in hun eigen waarde gelaten. Of -en dat is ook niet juist- in de gereformeerde traditie heeft het oordeel der liefde een sterk normatief karakter: je mag niet anders dan op deze wijze over anderen denken en spreken. Het oordeel der liefde gaat over de geestelijke staat van andere mensen. De gemeente heeft de roeping om het boze (de kwaaddoener HSV) uit haar midden weg te doen (1 Kor. 5:13). Er behoort geoordeeld te worden over gedrag, niet over het binnenste van het hart. En het oordeel behoort in liefde te gebeuren. Het binnenste is alleen aan de Here bekend. Ons oordeel is bovendien voorlopig. Dit oordeel der liefde heeft een confessionele status gekregen: “Van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken; want het binnenste des harten is ons onbekend” (DL III/IV, 15).

Het oordeel der liefde behoort weer een goede plaats te krijgen. Het betreft de grote tweedeling tussen degenen die binnen zijn en die buiten zijn (1 Kor. 5:12; Ef. 2:12; Openb. 22:15). Christus zal uiteindelijk alle mensen oordelen naar het getuigenis van het evangelie. Vrijblijvendheid in de kerk betekent de doodsteek voor een gemeente die samen gelovig onderweg is naar de toekomst met de Heer.

Terugkijken
Wilt u de lezingen terugkijken? Dat kan. Op YouTube vindt u de lezingen van Prof. Dr. Jan Hoek en ds. G.A. van den Brink terug.