Menu

Dubbelbenoeming versterkt samenwerking ETF Leuven en TU Kampen

Dr. R.T. (Dolf) te velde

Dr. R.T. (Dolf) te velde

Dr. Dolf te Velde is aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven aangesteld als docent historische theologie met een werkopdracht van 20%. De aanstelling is een dubbelbenoeming met de Theologische Universiteit in Kampen en staat in het kader van het Center for Excellence in Reformed and Evangelical Theology (CERET), een samenwerking tussen de beide academische instellingen.

Het CERET is in het bijzonder gericht op de verdere uitbouw van onderzoek en onderwijs in de klassieke gereformeerde theologie, een terrein dat bij de TU Kampen en bij de ETF met haar Institute of Post-Reformation Studies een zeer grote plaats inneemt. “De dubbelbenoeming van dr. te Velde is een logische stap in onze samenwerking”, zegt prof. dr. Andreas Beck, decaan van de ETF, hoogleraar Historische Theologie en directeur van het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS). “Er werd reeds nauw samengewerkt op dit gebied, maar nu krijgt de samenwerking een officiële benoeming.” De aanstelling van dr. Te Velde gaat in vanaf 1 september 2015.

Recent vond de promotie van Steven van den Heuvel plaats, een eerste gezamenlijk doctoraat van ETF Leuven en TU Kampen. Er zijn meerdere gezamenlijke doctoraatsprojecten op komst, onder andere het onderzoek van Simon van der Lugt naar de dialoog tussen Gereformeerde christenen en Surinaamse hindoes in Nederland.

Over dr. Te Velde
Dr. Dolf te Velde (1974) studeerde theologie in Kampen en Grand Rapids (VS) en was eerder aan de Theologische Universiteit in Kampen werkzaam als assistent in opleiding, onderwijscoördinator en postdoc. Sinds 2007 is hij predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Pijnacker-Nootdorp. In 2010 promoveerde hij bij prof. dr. Barend Kamphuis op Paths Beyond Tracing Out: The Connection of Method and Content in the Doctrine of God, een studie naar de godsleer in de gereformeerde scholastiek, bij Karl Barth en in de Utrechtse school. Als kenner van de oude gereformeerde theologie was hij tevens redacteur van het vorig jaar verschenen eerste deel van de wetenschappelijke editie van de Synopsis Purioris Theologiae, het zeventiende-eeuwse Leidse handboek voor gereformeerde theologie. Te Velde is getrouwd en heeft zes kinderen.

Over de universiteiten
De TU Kampen en de ETF Leuven bieden beiden academisch theologisch onderwijs op drie niveaus: bachelor, (predikants-)master en doctoraat. Ze functioneren binnen eenzelfde accreditatiekader en onderwijsstructuur conform voor de NVAO en zijn beide kleinere universitaire instellingen van de Lage Landen.
De TU Kampen is een academisch theologisch instituut verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).
De ETF is een interkerkelijk academisch instituut dat zich richt op de brede evangelische beweging, waarin zowel gevestigde als vrije kerken een plaats hebben. De internationale instelling is gelegen in Leuven, België.

EFT TUK logo