Menu

En de naam wordt…

Nee, het is nog niet zover dat we al een nieuwe naam voor de herenigde kerk kunnen onthullen. Daarvoor is het nog te vroeg, en het is ook niet de taak van de Regiegroep. In het voorjaar zullen de landelijke vergadering en de synode zich daarover buigen. Maar de Regiegroep doet in haar rapport aan die gezamenlijke organen wel vier voorstellen voor een naam, met daarbij aanbevelingen op grond van de uitslag van een eerder gehouden enquête onder kerkleden.

Uit die enquête, die door ruim 1800 mensen is ingevuld, kwam duidelijk naar voren dat twee van de vier namen het meest geschikt gevonden worden: ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ en ‘Verenigde Gereformeerde Kerken’. In reacties vanuit de GKv staan deze twee namen vrijwel gelijk; binnen de NGK heeft ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ duidelijk voorkeur. Opvallend is dat binnen de GKv deze naam het meest de voorkeur heeft onder de leden boven de 45 en vooral boven de 60 jaar.

De naam ‘Evangelische Gereformeerde Kerken’ staat op grond van de enquête op de derde plaats, maar op behoorlijke afstand van de eerste twee. Tegelijk wordt deze naam door de invullers van de enquête het vaakst in de categorie ‘totaal ongeschikt’ geplaatst. Het woord ‘gemeenschap’ in de vierde naam (‘Gemeenschap van Gereformeerde Kerken’) blijkt bij veel respondenten negatieve gevoelens op te roepen. Anderen ervaren het als positieve, open aanduiding die het verlangen naar samengaan en eenheid benadrukt. Over het geheel wordt deze naam duidelijk door minder mensen geschikt gevonden.

NGK, VGK
De naam ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ wordt gewaardeerd als duidelijk, sober, internationaal herkenbaar, niet verwijzend naar breuk en eenwording. De overeenkomst met de huidige naam van de NGK wordt verschillend gewaardeerd; zij die de naam totaal ongeschikt achten, noemen dit vaak als bezwaar, aan NGK-zijde nog meer dan aan GKv-zijde.

‘Verenigde Gereformeerde Kerken’ wordt gewaardeerd als typering van de beoogde samenvoeging, maar ook om het uitnodigende gebaar richting andere kerken. Men hoort er de verbondenheid in, en er is geen verwarring met andere namen. Anderen ervaren de naam toch als te veel verwijzend naar breuk en herstel en dus als snel gedateerd. Zolang niet alle gereformeerde kerken meegaan, kan de naam te pretentieus overkomen.

Vervolg
Duidelijk is dat geen enkele naam op volledige instemming van alle kerkleden zal kunnen rekenen. Het woord is nu aan de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK. Beide komen in het voorjaar van 2020 bij elkaar, en over een heel aantal agendapunten zal ook daadwerkelijk samen worden vergaderd. De naamgeving van het nieuwe kerkverband is daar één van. De Regiegroep kiest ervoor om alle vier de namen die na de eerste selectieronde overgebleven zijn met de resultaten van de enquête ter beoordeling aan de vergadering voor te leggen.


Het originele artikel en meer informatie is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl