Menu

Bij allerlei plechtige en officiële gebeurtenissen in de erediensten worden vaste teksten gebruikt, zogenaamde formulieren. Als de gemeente bij elkaar komt om bijvoorbeeld het Heilig Avondmaal te vieren, lezen we het avondmaalsformulier. Hierin staat wat het avondmaal voor ons betekent. Het formulier beschrijft hoe we de dood van onze Heer Jezus gedenken en belijden door het breken van het brood en het drinken van de wijn. Door de uitleg en het zichtbaar maken van deze liturgische handelingen wordt ons geloof versterkt. Formulieren zijn dus kerkelijke geschriften die bij de liturgische handelingen in de kerk gebruikt worden.

Hieronder vindt u de formulieren zoals we die in onze kerken gebruiken. Het deputaatschap Eredienst heeft PowerPoints van de formulieren gemaakt en deze zijn op de formulierenpagina van de site van het Steunpunt Liturgie te vinden te vinden.

Doopformulier 1  (doc)
Doopformulier 2  (doc)
Doopformulier 3  (doc)
Doopformulier voor volwassenen  (doc)

Avondmaalsformulier 1  (doc) 
Avondmaalsformulier 2  (doc)
Avondmaalsformulier 3  (doc)
Avondmaalsformulier 4  (doc)
Avondmaalsformulier 5  (doc)

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis  (doc)
Huwelijksformulier  (doc)
Huwelijksformulier ‘In eerbied en vrolijkheid’  (doc)

Bevestiging dienaren van het woord (doc)
Bevestiging ouderlingen en diakenen  (doc)
Bevestiging van zendelingen

Tuchtformulier  (doc)
Liturgische gebeden
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Engelstalige formulieren van de Canadian and American Reformed Churches:
zie www.canrc.org