Menu

GKv-ers dragen bij aan het gesprek m/v

exchange-of-ideas-222788_1920Over het onderwerp m/v in de kerk en ambt wordt in den lande veel gediscussieerd. De regioavonden die de deputaten rond dit thema belegden, zijn druk bezocht. Als redactie krijgen we regelmatig materiaal binnen over dit onderwerp. Om ruimte te geven voor het gesprek, hebben we deze artikelen op een rij gezet. De artikelen zijn uiteenlopend in onderwerp en standpunt, maar alle auteurs willen zo graag een bijdrage leveren aan het gesprek.

‘Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Verandert de GKv?’
Auteur: Matthijs Haak (predikant/pastor Kandelaarkerk, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Dordrecht)

“Mijn belangrijkste bezwaar tegen het rapport is van spirituele aard. Alles is voor elkaar. Via de Bijbel en de ambtsleer klopt het rapport helemaal. Dat is weliswaar typisch hoe de GKv was. ‘Zó zegt God in de Bijbel’ heeft de GKv vaak beweerd, op tal van zaken. Maar God zoekt geen gelovigen die het voor elkaar hebben. God zoekt dankbare mensen die Hem toegewijd en trouw dienen (Psalm 50). Zoals het nu lijkt, verandert de GKv maar weinig. De manier is hetzelfde (‘Bijbels’!), de vorm een beetje anders (‘vrouw in het ambt’). Dat is GKv 3.2. Maar er is juist werkelijke verandering nodig. De werkwijze van het rapport geeft onrust in de kerken. Mensen worden kwaad of voelen zich bedrogen. Wat gebeúrt er toch? zeggen ze. Vergelijk het met de gevoelens die leven bij Brexit. Mensen willen hun land terug. Zo zeggen gelovigen het: we willen onze kerk, onze Bijbel terug. Als de GKv eerlijk spreekt over wat er veranderd is, daarvoor verantwoording aflegt en aangeeft waarom die verandering nodig is, kan het gesprek goed gevoerd worden.” Lees meer>>

‘HIJ en wij, Oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’
Auteurs: Alko Driest ,Gerard Geerds, Aalzen de Jager, Jan Kruidhof, Peter Lameris, Piet Meijer, Jan van de Wetering

Het boekje ‘HIJ en wij‘ is geschreven door een zevental emeritus-predikanten uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Zij vragen aandacht voor een aantal thema’s die in de huidige ontwikkelingen van bovengenoemd kerkverband in geding zijn. De auteurs hebben geprobeerd deze ontwikkelingen te verkennen en te beoordelen. Daarbij was het uitgangspunt vooral: om wie gaat het in ons leven? Wie is HIJ voor ons: de God van hemel en aarde, de HEER van de kerk. Met andere woorden: hoe leven wij voor en met HEM? Lees meer >>

‘Iets meer over ‘de nieuwe manier van Bijbellezen’
Auteur: Gerard Geerds

Dit artikel is een bijlage van het boekje ‘HIJ en wij’. De auteurs make zich zorgen over de nieuwe manier van bijbellezen. In dit artikel maken ze duidelijk wat zij daarmee bedoelen en hoe zij dat terugvinden in de beide rapporten over ‘man/vrouw en ambt’ en in diverse andere publicaties rond dit onderwerp. Lees meer>>

‘Waar is het andere geluid M/V?’
Auteur: Gerrit Jonker (Assen)

Jonker is op zoek naar het tegengeluid in de M/V discussie. Hij krijgt de indruk dat we steeds meer gelijkgestemd worden over dit onderwerp. Daarom doet hij een oproep aan onze theologen (voorgangers) van zich te laten horen wanneer zij een andere mening zijn toegedaan dan de deputaten. Lees meer>>

‘Een cultuurbepaalde lijn — of is er meer aan de hand?’ Paulus, Petrus en Jezus over de positie van vrouwen in het deputatenrapport Samen dienen.
Weblog Theologieplus – Dolf te Velde en Wolter Rose.

In een eerste gastblog zijn vragen gesteld bij de manier waarop het rapport Samen dienen van de deputaten “M/V en ambt” het onderscheid tussen beschrijvende teksten en voorschrijvende teksten hanteert. In dit tweede gastblog worden kanttekeningen geplaatst bij het gebruik van typeringen als “cultuurbepaalde lijn” en “patriarchale cultuur”. Lees meer>>

‘Mannen als mannen, vrouwen als vrouwen.’ Kanttekeningen bij het rapport ‘Samen dienen’.
Weblog Zonsopgang – Piet Houtman

“In mijn voorafgaande stuk liep ik het rapport door en maakte kanttekeningen. Daarop aansluitend geef ik hier een conclusie. Praktisch komt die neer op een pleidooi voor een tussenoplossing. Dat betekent om te beginnen dat ik me aansluit bij de conclusie van het rapport dat er iets moet veranderen. Ik onderschrijf de argumenten dat vrouwen in de praktijk een positie in de gemeente innemen die om meer structuur en accent vraagt. Met een tussenoplossing bedoel ik: wel meer statuur voor de functies die vrouwen in de gemeente vervullen, maar niet de (=alle) ambten open voor vrouwen op gelijke voet als mannen. De conclusie is samengevat in de titel van deze stukken: mannen moeten in de gemeente functioneren als mannen, vrouwen als vrouwen, ieder in een eigen, onderscheiden rol en positie. Zo kunnen ze beide tot hun recht komen.” Lees meer>>