Menu

GS richting besluitvorming m/v en ambt

Deputaatschap Man/Vrouw in de Kerk (MViK) is opgeheven
Tijdens de GS Ede 2014 werden in het kader van de discussie over de vrouw in het ambt van predikant, ouderling en diaken twee deputaatschappen opgericht: het Deputaatschap Man/Vrouw en Ambt (studiedeputaatschap) en het Deputaatschap Man/Vrouw in de Kerk, dat een onderzoek deed naar de huidige positie van de vrouwen binnen de GKv en in gesprek ging met de kerken. Op vrijdag 2 juni 2017 besprak de GS het rapport van de laatstgenoemde deputaten.
Namens het deputaatschap sprak Berdien Wijnalda. Meest opvallend tijdens de werkzaamheden: de besprekingen die in goede sfeer verliepen, uiteenlopende emoties opriepen en mensen meenamen in het proces. Heel belangrijke constatering was ook, dat voor- en tegenstanders vrijwel altijd wilden teruggrijpen op Gods Woord.
Wijnalda wees vervolgens op de noodzaak van het maken van een keuze. Zij droeg daarvoor de volgende argumenten aan. Mensen ervaren hypocrisie tussen praktijk en leer en tussen kerk en maatschappij. Er zijn al kerken die een eigen weg kiezen waardoor er ook kromme constructies ontstaan. “We signaleren m/v-moeheid en een verlangen naar duidelijkheid; dat laatste ook in het kader van de samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Ook zien we, dat behoudende broeders en zusters zich wat terugtrekken.” aldus Wijnalda.
Deputaten en synodeleden wezen op het belang van een goede voorlichting aan de kerken, hoe de besluitvorming ook uitpakt. Het deputaatschap bood aan die taak op zich te willen nemen, maar de GS koos er unaniem de deputaten onder dankzegging voor hun vele werk decharge te verlenen. Vanuit het moderamen kwam de toezegging dat de voorlichtende taak na de definitieve besluitvorming rond de vrouw in het ambt zeker aan de orde zal komen waarbij ingespeeld zal worden op de dan ontstane situatie.

Generale Synode houdt derde besprekingsronde over M/V-rapport ‘Samen dienen’
De GS heeft zich op vrijdag 2 juni 2017 tijdens een derde en naar het zich laat aanzien voorlaatste besprekingsronde weer diepgaand beraden over het M/V-rapport ‘Samen dienen’ en de verder beschikbaar gekomen informatie (zoals een uitgebreide beantwoording van de door synodeleden gestelde vragen aan deputaten). Om de nog levende vragen te kanaliseren en te benoemen werden aan de hand van stellingen vijf groepsbesprekingen van synodeleden en deputaten gehouden waarbij belangstellende broeders en zusters en de aanwezige persvertegenwoordigers zich als toehoorders mochten voegen. Vanwege het mooie weer kozen drie groepen er voor om in de buitenlucht van gedachten te wisselen. De werkwijze wierp zijn vruchten af. In een levendige en transparante discussie spraken de synodeleden door over tal van onderwerpen en lieten zij weten waar ze nog vraagtekens zetten.
In een plenair vervolg vatten de gespreksleiders deze besprekingen samen. Daarbij bleek dat de urgentie van de besluitvorming breed werd gedeeld. Met andere woorden: de GS is toe aan besluitvorming, hoe deze ook uitvalt. Onderwerpen die nog wringen, bleken de zwijgteksten te zijn, en de vraag of alleen mannen in de kerk eindverantwoordelijk mogen of moeten zijn. Na de pauze vonden nog een derde en vierde besprekingsronde plaats. Alle besprekingsronden verliepen in goede sfeer en openhartigheid.

Weer plenair bijeen, rapporteerden de gespreksleiders. Daaruit zijn de volgende voorzichtige conclusies te trekken:
• Er is een meerderheid die tot besluitvorming wil overgaan.
• Er dient veel aandacht besteed te worden aan de voorlichting van de kerken.
• Bij geen enkel GS-lid is twijfel aan de correctheid waarmee medebroeders met de bijbel omgaan. Wel is het jammer en verdrietig dat er verschil van mening lijkt te blijven bestaan, maar het hindert de onderlinge verstandhoudingen en het onderling vertrouwen niet.
• De besluitvorming zal helder en goed onderbouwd moeten zijn. Verschillen mogen worden benoemd. De komende twee weken wil de GS benutten om waar mogelijk nog nader tot elkaar te komen.
• Het instellen van een eigen ambt voor vrouwen wordt unaniem afgewezen.
• Het instellen van een kernkerkenraad ondervindt steun. De vraag is wel: wat houdt dat precies in?
• Het openstellen van een deel van de ambten voor vrouwen ondervindt geringe steun.
• Het meer dan drie tot nu toe bekende als bijzondere ambten te erkennen en een aantal daarvoor open te stellen voor vrouwen, heeft enige steun.
• De openstelling van de bestaande ambten voor vrouwen lijkt op een meerderheid te kunnen rekenen.

Op 15 juni 2017 zal D.V. de definitieve besluitvorming plaatsvinden. De kerken zal worden gevraagd voorbede te doen. In een laatste besprekingsronde werd onderling afgesproken welke voorstellen zullen worden voorbereid voor de laatste bespreking over dit onderwerp en hoe die zal verlopen.

Kleikloosterbier voor synodeleden
Een verrassing aan het einde van een lange vergaderdag. Onlangs kwam ter GS het missionwerk ter sprake waaronder ook het werk van het Kleiklooster in de Bijlmer in Amsterdam. Dit klooster voorziet onder andere in zijn financiële behoeften door het brouwen van bier. De afgevaardigden van de PS West verrasten hun medebroeders met een fles Kleiburg – Kloosterbier uit de Bijlmer.