Menu

GS stemt unaniem in met komst GTU

Het was een ontroerend en bijzonder moment toen de Generale Synode tijdens de vergadering op 20 april 2017 unaniem instemde met de komst van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU), die naar het zich laat aanzien Utrecht als vestigingsplaats krijgt.

Juist die vestigingsplaats was een van de onderwerpen, die bij sommige synodeleden vragen opriep. Een amendement om toch ook naar Kampen en Apeldoorn te kijken kwam niet in stemming omdat het College van Bestuur en de Raad van Toezicht het amendement overnamen. En zo is er nog een reeks van onderwerpen, die nadere bestudering en overleg behoeven. De belangrijkste daarvan zijn de statuten en reglementen, die door de GS’en moeten worden goedgekeurd. De GS zal daarvoor voorlopig gesloten worden en later in het jaar opnieuw in vergadering bijeenkomen. Ook viel het besluit, dat de harmonisering van de quota van de drie in de oprichting participerende kerken een periode van zes jaar zal beslaan.

Dat alles neemt niet weg, dat het eerste besluit om van harte goedkeuring te hechten aan het voorstel tot vorming van een Gereformeerde Theologische Universiteit unaniem werd aanvaard waarna een hartelijk applaus van alle aanwezigen volgde. Ook de vier volgende besluiten, inclusief twee ingediende amendementen, kregen eensgezinde steun. Waarna de synodevoorzitter zich ontroerd toonde over zoveel eenstemmigheid en voorging in dankgebed. Met het zingen van psalm 18:15 werd God geloofd voor zijn zegeningen.

GS-voorzitter Melle Oosterhuis sprak daarna de aanwezige broeders uit de Christelijke Gereformeerde Kerken toe. Hun synode vergadert op 1 juni 2017 weer over dit onderwerp. Oosterhuis deed een klemmend beroep.  “Wat verlangen wij naar een positief besluit van uw zijde en wat zouden we daar blij mee zijn. We hebben u als onze broeders in de Heer zo hard nodig om uw theologische deskundigheid, de spiritualiteit binnen uw kerkverband en vanwege onze gezamenlijke liefde tot de Heer”.