Menu

Historisch moment: alle ambten open voor vrouwen

Vandaag heeft de synode besloten het ambt van predikant open te stellen voor vrouwen. Gisteren werd al besloten de ambten van ouderling en diaken open te stellen voor vrouwen.

Als eerste kwam besluit 5 aan de orde over het toestaan van preekconsent aan vrouwen. Dat besluit werd met 27 stemmen voor, 2 onthoudingen en 3 stemmen tegen aangenomen. Besluit 7 over de vrouw als predikant riep een aantal vragen op over de visie op de ambten en het feit, dat dit ambt voor het leven wordt aangegaan. Deputaat Erik de Boer ging daar uitgebreid op in. De stemming leverde het volgende resultaat op: 21 stemmen voor, 1 onthouding en 10 stemmen tegen. Daarmee was de openstelling van alle ambten een feit. Een van de broeders legde een stemverklaring af, die verwoordde wat hij als tegenstander van de genomen besluiten ‘nu meemaakt’. Mede naar aanleiding van zijn betoog, dat door de preses enerzijds om zijn eerlijkheid werd gewaardeerd, maar anderzijds niet de instemming van de vergadering had, ging de vergadering in gebed waarin God om ontferming over de kerken en de kerkleden werd gebeden.

Geen juichstemming
Dit historische besluit leverde geen juichstemming op in de vergadering. Avelien Haan (voorzitter dep. m/v en ambt) verwoordt het als “dat we het verdriet voelen van de mensen die vinden dat de Bijbel geen recht wordt gedaan. Dat doet pijn.”

Morgen vergadert de synode verder over hoe de besluiten de kerken in gebracht moeten worden. Deputaten deden een handreiking om het pas in 2020 mogelijk te maken dat vrouwen ouderling of predikant worden. Dit voorstel leidde in de wandelgangen tot sterk wisselende reacties. Op zaterdag 17 juni 2017 volgt hierover besluitvorming.

 

Over de auteur