Menu

Hoe verder na debacle GTU?

De synodevergadering van vrijdag 24 november begint met een update van de ontwikkelingen rondom de GTU. In oktober besloot de synode van de CGK om niet meer deel te nemen aan het traject om te komen tot een gezamenlijke theologische universiteit met de GKv en NGK.

Namens de TU Kampen geeft Roel Kuiper, rector van de universiteit, een reflectie op het proces tot nu toe. Kuiper: “Ik was graag met een andere reden gekomen dan nu het geval is. Ik sta hier met een vervelend gevoel. Het is zeer teleurstellend dat er een eind gekomen is aan het GTU plan. Het was een droom, maar het is een kans die gemist is voor ons als gereformeerden in dit land om een thuisplek te bieden aan de gereformeerde theologie. Verdrietig dat dit zo gelopen is.”

Roel Kuiper, rector van de Theologische Universiteit Kampen.

Terugblik
Kuiper blikt kort terug op de afgelopen periode waarin de plannen voor de GTU op de verschillende synodetafels kwam te liggen. De regiegroep heeft er alles aan gedaan om tegemoet te komen aan de wensen van de CGK. Hij spreekt van een verbroken verloving, er is gelonkt naar anderen en nu is de boodschap: laten we verder gaan als vrienden. Dat voelt niet goed. Als reden voor de keuze die de synode van de CGK maakt, voert Kuiper aan dat de CGK “te verdeeld zijn om een verstrekkend besluit als dit te kunnen nemen. Bij de TUA (theologische universiteit Apeldoorn) hoor je die verdeeldheid ook terug.”

Hoe verder?
Dan ligt de vraag op tafel: hoe nu verder? Kuiper vertelt dat de regiegroep nog een keer bijeen is geweest om het traject af te sluiten. Tijdens dat overleg heeft de regiegroep een aantal afspraken gemaakt. Zo is besloten dat de naam GTU niet zal worden gebruikt voor een project van een van de partners. De Preambule die de regiegroep heeft geschreven, staat ter beschikking van alle partners voor gebruik omtrent gereformeerd schriftverstaan. Het ontwikkelde bachelorprogramma dat gemaakt werd voor de GTU, mag ook gebruikt worden door de partners. De TU Kampen bijvoorbeeld zal het verwerken in de nieuw op te zetten bachelor.

Eigen plan trekken
Kuiper geeft aan dat ondanks de teleurstellingen over de beëindiging van het proces, hij wel de samenwerking zal blijven zoeken daar waar het mogelijk is. “We doen de deur niet dicht, maar trekken wel ons eigen plan.”

Dat betekent dat de TU zich zal moeten bezinnen op het beantwoorden van de vragen en die er al lagen voordat de plannen van de GTU er kwamen. “We hadden gehoopt dat met de komst van de GTU ook een aantal van deze vragen zouden zijn opgelost,” stelt Kuiper. Dan gaat het over zorgen om de kwetsbare positie van de universiteit vanwege de geringe omvang, verder wordt er nog steeds gezocht naar een goede inbedding in de academische wereld. Om dit te realiseren heb je meer partijen nodig. De TU zal op zoek gaan naar nieuwe partners om samen mee op te trekken. Er liggen nu al goede contacten met de ETF in Leuven. “We willen het idee van een GTU vasthouden om aan nieuwe doelgroepen te verbinden,” aldus Kuiper. Het perspectief zoals het er nu ligt, is dat de TU Kampen vooraleerst zich gaat inzetten voor het vormen van een gezamenlijke opleiding met de NGK.

Reflectie
Vanuit de synode wordt nog wel de vraag gesteld of er vanaf de kant van de GKv voldoende inspanning is geleverd om het plan tot een goed einde te brengen. Wat hadden we anders kunnen doen? Kuiper: “Ik denk dat we veel meer samen hadden moeten bidden. Dat hebben we te weinig gedaan. Het is te weinig een gezamenlijk geestelijk proces geweest. We hadden meer oog moeten hebben dat we op deze manier Gods koninkrijk verder wilden brengen.”

Bezinnen op strategie
Aan de universiteit is het nu om na te denken over de nu te volgen strategie. De Raad van Toezicht (RvT), het College van Bestuur (CvB) en het curatorium komen binnenkort bijeen om met elkaar te spreken over hoe nu verder. Dan gaat het over strategie, maar ook over waar staan we nu en met wie kunnen we eventueel nog samenwerking zoeken? Tijdens dit overleg zal er ook gesproken worden de wederzijdse verantwoordelijkheden tussen de RvT en het CvB. Eerder dit jaar liep het op dit punt mis tussen de raad het en college wat resulteerde in de aanstelling van een interim Raad van Toezicht die de zaken weer vlot moest trekken.