Menu

Kamerbrief biedt onvoldoende waarborgen

Op 4 juli stuurde staatssecretaris Mark Harbers een kamerbrief over het IND-beleid over de werkwijze rond de beoordelingen van bekeerlingen en LHBTI’s . Hoewel de brief van Harbers enkele ‘positieve signalen’ bevat, reageert stichting Gave vooral ‘kritisch en afwachtend’.

De brief is een antwoord op een motie van de Tweede Kamer van vorig jaar november. “Voor Gave is een zorgvuldige beoordeling van bekeerlingen heel belangrijk” stelt directeur Jan Pieter Mostert. “Vele christenen en kerken lopen er tegen aan dat dit niet gebeurt. Het is bijzonder als vluchtelingen als exmoslim naar Nederland komen of hier tot geloof in Jezus Christus komen. Het is dan erg pijnlijk dat de IND tot het oordeel komt dat deze bekering niet geloofwaardig is. Onbegrijpelijk voor kerken die om hen heen staan. De bekeerlingen worden vervolgens illegaal of teruggestuurd naar land van herkomst”.

Mostert merkt op dat de nieuwe werkinstructie van de IND over de beoordeling van bekeringen nog niet openbaar is gemaakt. “We kunnen die dus niet toetsen.” Dit staat tegenover toezeggingen aan de Kamer dat deze instructie tegelijk met deze kamerbrief openbaar zou worden gemaakt.

De passage over verklaringen van kerken zoals predikanten en commissie Plaisier, stelt Mostert niet gerust. Dat de IND moet motiveren hoe hij rekening houdt met verklaringen van derden noemt hij ‘volstrekt onvoldoende’ . “Er zijn duidelijke richtlijnen nodig over hoe deze verklaringen meegewogen moeten worden. Ook moet duidelijk zijn wanneer de IND hieraan geen waarde hoeft toe te kennen. Nu blijft onze indruk dat aan deze verklaringen geen gewicht wordt toegekend, tenzij de beslismedewerker van de IND genegen is deze wel mee te laten wegen in de beoordeling.”

Het baart Mostert zorgen dat verklaringen van derden volgens Harbers nieuwe informatie moeten bevatten. “Expertiserapporten van Gave bieden geen nieuwe informatie. Maar in deze rapporten geven we wel een toetsing van de werkwijze en het oordeel van de IND. Dit is erg belangrijk omdat wij in zestig procent van de onderzochte gevallen tot een ander oordeel komen dan de IND. Het lijkt er nu op dat deskundigen, zoals Gave, alsnog buiten spel gezet worden, waardoor de IND kritiek op haar eigen handelen geen ruimte geeft en de bekeerling onrecht wordt aangedaan. Dit zou onacceptabel zijn, daar moet duidelijkheid over komen.”

De staatssecretaris erkent dat er extra training nodig is voor de complexe materie van deze beoordeling. In de brief wordt dit ingevuld met het aanbieden van workshops. “Ook dit biedt geen waarborgen”, zegt Mostert, “Worden er duidelijke doelen gesteld, is er een verplichting voor de medewerkers? Is een workshop wel voldoende om in deze complexe materie te trainen?

In de brief wordt verschillende malen aangegeven dat er gesprekken zijn geweest met belangenorganisaties. Mostert reageert hierop enigszins terughoudend: “Voor stichting Gave is dit niet het geval. Helaas hebben we geen gesprek mogen voeren met de IND. Ook is er geen inhoudelijke reactie op onze Open Brief gekomen van de IND of de staatssecretaris. We hopen van harte om na de zomer met de staatssecretaris in gesprek te komen”.

In de Open Brief heeft Gave o.a. de vinger gelegd op het functioneren van procesvertegenwoordigers van de IND in de rechtbank. Zij brengen met regelmaat argumenten in die niet overeenkomen met de interne richtlijnen en afspraken met de belangenorganisaties. Mostert: “De brief gaat niet in op deze kritiek, advocaten wijzen ons met regelmaat op deze handelwijze. Helaas gebeurt het daardoor dat de rechter de IND niet corrigeert. Deze handelwijze wordt met deze brief niet doorbroken.”

Gave heeft haar kritiekpunten en vragen in een document vastgelegd. Het is toegevoegd aan het dossier van de Open Brief die wij op 30 mei hebben verstuurd aan de staatssecretaris rond dit thema. Deze informatie is te vinden op: www.juridisch.gave.nl/open-brief.