Menu

Kerk op de kaart

Alle scribae en diaconieën in de GKv en NGK hebben via het Diaconaal Steunpunt, de Verre Naasten en het Missionair Steunpunt een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het onderzoek van Kerk op de Kaart. Met dit onderzoek willen we als kerkelijke organisaties meer inzicht krijgen in wat er gebeurt in onze kerken.We vragen daarbij specifiek naar activiteiten en initiatieven rond diaconaat, zending en evangelisatie.

Voor en door de kerken
Met de onderzoeksresultaten willen we de kerken graag dienen, onder meer door het informeren van de kerken over de geleerde lessen en vruchtbare activiteiten. Ook willen we eraan bijdragen dat er een beter overzicht komt van alle kerken in Nederland en hun activiteiten, om daarmee de vindbaarheid, maar ook de onderlinge afstemming te vergroten. Dit alles komt straks samen op de website: www.kerkopdekaart.nl. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten willen we ook ons eigen aanbod van ondersteuning aan kerken verbeteren.

We willen ontdekken:
Hoeveel en wat er gedaan wordt door kerken (we weten veel niet!).
Welke benaderingen zegenrijk lijken en welke minderen vrucht oogsten.
Wat we van de initiatieven kunnen leren.
Of/hoe we kerken beter kunnen ondersteunen.
Dit onderzoek kan alleen slagen als er zoveel mogelijk kerken meedoen. We doen daarom een dringend beroep op jullie deelname. De link naar de vragenlijst vind je hier.
Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!

Breed kerkelijk onderzoek
Naast het Diaconaal Steunpunt, Verre Naasten en het Missionair Steunpunt doen ook deputaten Aanvullende Steun Missionaire Projecten van de GKV, deputaten Evangelisatie en deputaten Diaconaat van de CGK, de Unie van Baptisten en de Gereformeerde Zendingsbond mee aan dit onderzoek.
*Veelgestelde vragen vindt je hier.