Menu

Kerkblad van het Noorden

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Christus is opgestaan 

Wat voor band heb je met elkaar?
“Gaan mensen naar de kerk om elkaar te ontmoeten of geloven ze ook nog in God?” Deze vraag kreeg Jan Kuiper gesteld door iemand die al een aantal jaren van de buitenkant naar de kerk kijkt. En hij realiseerde zich: De kerk is inderdaad een belangrijk sociaal netwerk, dat zomaar voor je klaarligt als je je aanmeldt. Vandaar de vraag die hij in de kerkbode behandelt: loopt de band met elkaar via Christus of loopt de band met Christus via elkaar? En welke plek heeft God in dit geheel?

Christus is opgestaan
Ds. Alko Driest is geraakt door een gebruik van de leden van de Grieks Orthodoxe kerk. Op Eerste Paasdag groeten zij elkaar met: “Christus is opgestaan”. En het blijft niet bij de Eerste Paasdag. Ze blijven het tegen elkaar zeggen. Als ze elkaar ontmoeten rond en in de kerk dan klinkt het in hun eigen taal: “Christos Anesti”. Waarop de ander antwoordt: “Alithos Anesti”, wat betekent: “De Heer is waarlijk opgestaan”. Dit groeten strekt zich uit over een periode van 40 dagen tot de volgende kerkelijke feestdag, Hemelvaart.

Hereniging NGK en GKv
De dominees Martin de Boer, Leen Joosse en Alko Driest reageren op de zes kernpunten die de regiegroep hereniging NGK en GKv als basis geformuleerd hebben en waarmee ze het land intrekken. Ze stellen vragen bij elk kernpunt en vinden in zijn algemeenheid dat de punten zeer algemeen geformuleerd en daardoor weinig zeggend zijn. Ook vinden ze dat de laatste tijd een eenzijdig beeld geschetst wordt van de trieste gebeurtenissen in de 60’er jaren en dat de ‘schuld’ van de breuk in toenemende mate in de richting van de binnenverbanders wordt geschoven.

Laat Bavinck ons uit de droom helpen
Historicus dr. Harm Veldman gaat na hoe Bavinck dacht over de positie van de vrouw, op grond van de Bijbel. Samengevat komt het erop neer dat man en vrouw ongelijk geschapen zijn en dat die ongelijkheid is verscherpt door de overtreding van Gods wil in het paradijs. Toch wil God niet dat de vrouw als een slaafs wezen haar plaats inneemt. In het Nieuwe Testament zijn er genoeg taken die door vrouwen vervuld worden, maar ze staan in Paulus’ dagen niet in het ambt. Over het actieve en passieve kiesrecht van vrouwen in de Nederlandse politiek dacht Bavinck anders dan bijvoorbeeld Abraham Kuyper, die erop tegen was dat vrouwen van hun nieuw verworven rechten gebruik gingen maken. Veldman waarschuwt ervoor om Bavinck niet voor het karretje van de vrouw in het ambt te spannen, want daar was hij duidelijk op tegen.

Mission
Zo’n 25 buitenlandse evangelisten en voorgangers zijn van 8 tot 22 mei in Nederland en preken op 12 en 19 mei in Ontmoetingsdiensten in het land. Rond deze diensten hebben kerkgangers de gelegenheid om de buitenlandse predikanten te spreken. Ze zijn in Nederland voor de Internationale Conferentie van mission-organisatie Verre Naasten, de Theologische Universiteit Kampen en hogeschool Viaa. De dominees komen uit pakweg 15 landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. In de kerkbode kunt u alvast kennismaken met de dominees die in het noorden voorgaan.

Afscheid van Jan Douwe van ‘t Zand
Begin juli hoopt ds. van ‘t Zand met zijn vrouw naar Curaçao te vertrekken om daar de Verenigde Protestantse Gemeente te dienen. Freelancer Siske van Oostrum vroeg hem hoe bij deze stap is gekomen en wat die stap voor hem betekent. Van ‘t Zand vertelt dat hij is geraakt door de armoede, de gezinsverbrokkeling en de verslavingsproblematiek waarvan op Curaçao achter de mooie façade  sprake is. Zijn verbintenis aan de VPG betekent wel het einde van zijn lidmaatschap aan zowel de CGK als de GKv in Nederland.

Paulus’ eerste brief aan de Tessalonicenzen
Ds. Henk Venema bespreekt dit boek dat F. van Deursen heeft geschreven. Venema vindt dat het bijbelboek grondig uitgelegd wordt en voor de ‘gewone’ bijbellezer goed te volgens is. Van Deursen doet zijn best om de lezer het gevoel te geven dat die zelf lid is van de gemeente van Tessalonica op het moment dat Paulus’ brief daar aankomt en voorgelezen wordt. Ze wordt de lezer er persoonlijk bij betrokken. Venema maakt wel een voorbehoud bij zijn aanbeveling van de brief.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl

Over de auteur