Menu

Kerkbode – Luther en de geopende deur

De nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Luther en de geopende deur

Zoeken en vinden
“Talrijk zijn de aansporingen om toch vooral dicht bij jezelf te blijven. Bij wat jij vindt. Op zoek naar wijsheid die jou past.” Dat constateert Alko Driest en daarvan zegt hij: “Dat sluit niet aan bij de stelligheid waarmee de God van hemel en aarde spreekt over wat Hij vindt en wat wij daarvan moeten weten.” Maarten Luther pijnigde zich af met de vraag: “Hoe vind ik een genadige God?” Tot God zijn verstand en ogen opende voor wat er werkelijk in de bijbel staat.

Nou g’woon
“Ik heb veel mensen ontmoet die grote  en grootse verhalen konden vertellen over hun omgang met de Heer en wat ze daarbij ervaren hebben”. Daarover zegt Jan Kuiper: “Als nuchtere Tukker heb ik de neiging om dat allemaal maar niks te vinden – terwijl ik tegelijkertijd ook een beetje jaloers ben.” Hij vergelijkt het geloofsleven met het gewone leven. Soms zijn er momenten om uitgelaten te zijn, en vaak zijn er tijden om gewoon dankbaar te zijn. Bijvoorbeeld in het najaar, als we dankdag vieren en denken aan Luther, de Reformator die ontdekte dat je God ook in het gewone leven kunt dienen.

Het spoor van de vrouw in het ambt
Koen Kyungkeun Lim en K.K. Lim deden een en historische studie naar de openstelling van het ambt voor de vrouw in de SOW-kerken. Hun boek verscheen in 2001 bij Kok Boekencentrum en ze concluderen dat de SOW-kerken zich meer hebben laten leiden door de eisen van de tijd dan door de oudchristelijke en reformatorische tradities. Ds. Alko Driest heeft het boek gelezen en ontdekt opvallende paralellen met ontwikkelingen zoals die binnen de GKv na de eeuwwisseling plaatsvonden.

GKv: van leer naar beleving
Het is ds. Anne van der Sloot, in de veertig jaar dat hij predikant is, opgevallen dat de geloofsleer nauwelijks meer aandacht krijgt. Hij maakte onlangs mee dat er in een kerkdienst als geloofsbelijdenis de Nicea-versie van Huub Oosterhuis werd gelezen, terwijl de preek ging over de Here Jezus die zijn wonden toonde. Een belangrijke toepassing was dat wij als Jezus kwetsbaar durven zijn. Zoiets zou in zijn begintijd ondenkbaar zijn geweest, omdat met geen afbreuk wilde doen aan het ‘geloof van de kerk’, zoals beleden in de Drie Formulieren van Eenheid. Hij constateert dat er in de GKv nauwelijks verweer is tegen bv Tom Wright en Reinier Sonneveld, terwijl bepaalde opvattingen toch echt indruisen tegen de belijdenissen van de kerken van de Reformatie.

Ds. Tiemen Dijkema 40 jaar predikant
In de kerkbode staat een interview met deze predikant, waarin hij o.a. zegt dat de scheiding tussen privé en werk wel eens lastig is. Hij constateer dat de kerk vrijwel altijd vóór het gezin ging. Nu hij zelf wel eens jonge collega’s begeleidt, is dat ook altijd een aandachtspunt. Verder vindt hij het best wel merkwaardig dat hij graag uit Deuteronomium preekt.

Voor u gelezen
Het is ds. Willem de Graaff opgevallen dat Elsevier Weekblad zelfs schrijft over het jubileum va het Nederlands Dagblad, al riepen toon en inhoud bij hem wel gemengde gevoelens op. Hij is in elk geval blij met het slot, een citaat van hoofdredacteur Sjirk Kuyper, die vertelt dat de dagelijkse gang van zaken met God besproken wordt en zegt: “Want aan Zijn goedheid danken we iedere dag van on 75-jarig bestaan.”

Een nieuwe predikant voor Blija-Holwerd
Eind oktober werd Eduard de Braak door zijn vader bevestigd tot predikant van Blija-Holwerd. Freelancer Siske van Oostrum interviewt hem. Op de vraag hoe hij zijn geloof buiten de kerk uitdraagt zegt hij: “Je moet me niet dwingen op de markt op een sinaasappelkistje te gaan staan. Dat past niet bij mij. Ik ben liever gewoon met mensen in gesprek en probeer ze te leren kennen. Hopelijk komt er vanzelf een moment dat ze mij willen leren kennen en schemert er iets door van mijn geloofsovertuiging.”

De Vrijmaking op de huid
In de kerkbode een bijzonder aangrijpend verhaal van dr. Erik de Boer. Zijn grootouders en vader sloten zich direct aan bij de Vrijmaking. De leer van de doop kwam immers in het gedrang. De grootouders De Boer hadden in 1917 al hun kinderen, (4) verloren aan de kroep. Twee jaar later stierf er weer een zoontje van een half jaar oud aan de kroep. Uit de papieren die dr. Erik de Boer vond, blijkt dat het juist de belofte van de Heilige Doop was, die de diepbedroefde ouders houvast bood.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl