Menu

Kerkbode van het Noorden

De nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Hemelvaart in het Licht

Goed nieuws voor de schepping
Na de Christus’ opstanding geeft hij zijn discipelen een brede opdracht mee: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuw bekend”. Jan Kuiper preekte over deze tekst uit Marcus 16:14 en de breedte van die opdracht viel hem op. Het gaat om heel de wereld en om ieder schepsel. Jezus is niet alleen gekomen om zieltjes te winnen, maar om een complete schepping te vernieuwen. Bij Paulus komt dat terug, waar staat “omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt”.

Hemelvaart in het licht van Pasen
Ds. Rinze IJbema schrijft een overdenking, waarin hij vertelt hoe in zijn gemeente gedurende een aantal zondagen gekeken is wat Pasen betekent voor de kerk, je werk, je wijk of je dorp. Hij schrijft: “Gaandeweg ontdekte ik dat Hemelvaart en Pinksteren feesten zijn waarop het cadeau van Pasen verder wordt uitgepakt.” Zoals uit Efeziërs 1 blijkt, waar Paulus er één grote goddelijke beweging van maakt.

Hemelvaart in het licht van Daniël
Over profeten schrijft ds. Rinze IJbema: “Een profeet is iemand die zijn ‘Bijbel’ leest en onder invloed van Gods Geest de boodschap van God van vroeger afstoft en in een nieuw licht plaatst.” Hij vergelijkt het met een puzzel, waarvan je steeds meer stukjes in handen krijgt. Dan vullen de nieuwe stukjes het beeld aan, maar ze zorgen er ook voor dat nieuwe elementen steeds beter op hun plek vallen. In zijn bijdrage voorbeelden hoe dat bij Daniël duidelijk wordt.

Een vrije wil?
Ds. Rutger Heij schrijft over de vrije wil die Adam en Eva hadden tussen schepping en zondeval. Zij konden echt kiezen tussen het doen van het goede en het doen van het kwade. Sinds de zondeval hebben zij en al hun nakomelingen een wil, die gebonden is aan het kwaad. Voor Jezus geldt hetzelfde als voor Adam en Eva, Hij heeft een vrije wil, heeft zijn Vader lief en gehoorzaamt Hem. En wij zullen, op de nieuwe hemel en aarde, ook weer een vrije wil hebben. Al het goede wat wij nu al doen, komt door de inwerking van de Heilige Geest in ons. Heij besluit met: “Ik zie uit naar hetmoment waarop ik uit eigen beweging God volmaakt liefheb!”

Onbekende brieven van dr. K. Schilder
In de geschiedschrijving over prof. dr. K. Schilder in de oorlogsjaren is er een tijd geweest dat men beweerde dat hij zich na zijn vrijlating uit de gevangenis geheel en al gehouden heeft aan het hem door de Duitsers opgelegde publicatieverbod. Maar gaandeweg de jaren is deze beeldvorming bijgesteld. Er zijn ook brieven bekend geworden waarin Schilder advies geeft aan de Groningse kerkenraad over de politieke keus van een van de gemeenteleden. Dr. Harm Veldman schrijft erover in de kerkbode.

Veelzijdige en veelkleurige kunstenares
Siske van Oostrum heeft kunstenares Elsa Braaksma-Harmanny geinterviewd over haar werk. Ze houdt zich bezig met schilderen, boetseren en houtbewerking, waar ze ook les in geeft. Over het lesgeven zegt ze: “Het is gaaf om mensen de verf en de techniek te zien ontdekken, maar ook hoe ze zelf zijn tijdens het schilderen.”

Kerken in Kenia
Wat is het verschil tussen naar de kerk gaan in Kenia en naar de kerk gaan in Assen? Een Drentenaar, die met een Keniase vrouw getrouwd is vertelt erover in de kerkbode.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.