Menu

Kerkelijke lasten: een lastig dilemma?

Naar aanleiding van een eerder gehouden overleg heeft de GS op 20 april jl. opnieuw van gedachten gewisseld over de negatieve effecten van het dalende ledental binnen de GKv voor de kerkelijke financiën. Ter tafel waren twee rapporten, een van de deputaten en een van de synodecommissie kerkelijke lasten. Met name het commissierapport maakte de tongen los. In dit rapport werd het streven om te komen tot een efficiëntere werkwijze van de deputaatschappen en de werkwijze van de Generale Synode in een aantal verandermogelijkheden verwoord. Op de vraag of de GS over dit onderwerp zou mogen spreken waren deputaten en commissie helder: op basis van de besluiten van de vorige synode, de GS Ede, is dat mogelijk. Een suggestie vanuit de vergadering om dit lopende de synode in samenwerking met de synodecommissie verder uit te werken werd door deputatenvoorzitter Jan Bomhof overgenomen. Gehoord de vergadering bezinnen deputaten en commissie zich nader over de nog te formuleren voorstellen en de mogelijkheid tot een permanent aanspreekpunt voor synodale en strategische kerkelijke zaken.