Menu

REPORTAGE Veenhartkerk in Mijdrecht maakte doorstart – en groeit! 19/01/11
De Veenhartkerk in Mijdrecht stevent af op sluiting als ds. Gerbram Heek in 2003 aantreedt als dominee. De prognoses zijn op dat moment niet bemoedigend: het aantal leden zal verder dalen. Na een doorstart in 2006 groeit echter het aantal leden en moet het kerkgebouw verbouwd worden om de te kunnen herbergen.

OPINIE Geluk in de Bijbel 01/07/11
‘De Bijbel lijkt op het eerste gezicht in haar spreken over geluk behoorlijk goed aan te sluiten bij hoe wij er in de kerk doorgaans over spreken: alleen de HEER maakt je echt gelukkig.’ Ds. Henk Bondt uit Barendrecht betoogt dat we Bijbels geluk niet kunnen loskoppelen van aanvechting.

OPINIE Verder met de NGK 17/06/11
Eind mei 2011 werden de broeders uit de Nederlands Gereformeerde Kerken toegesproken door de preses van de Generale synode in Harderwijk. Ds. Bas Luiten vraagt zich af: ‘Hoe lang nog?’

OPINIE Ouderling, wie ben je? 03/06/11
Sietse Greving deed een onderzoek onder de Friese ouderlingen. Vragen worden beantwoord en allerlei nieuwe vragen rijzen op.

OPINIE Romantisch huwelijksideaal in Bijbels perspectief 20/05/11
“Seksualiteit vormt het zichtbare bewijs dat God Zijn schepping niet aan zichzelf overlaat” zo stelt Hans Schaeffer in ‘de Reformatie’.

OPINIE Slachtoffer van willekeur 06/05/11
Bas Luiten, predikant te Zwolle-Centrum, schrijft in De Reformatie over het aanvaarden van Jezus Christus de ene Heer, als antwoord op alle onrecht en willekeur.

OPINIE Kerkverlating 08/04/11
‘Over de oorzaken van kerkverlating wordt veel geschreven. De oorzaken ervan lijken divers te zijn. Onverschilligheid, gemakzucht, woede of teleurstelling over de gedragingen van gelovigen, over de vorm van instituten, gebrek aan zelfkennis, zelfingenomenheid, of eenvoudigweg afkeer van de christelijke boodschap.’  Klaas Wierenga merkt dat hij ook vatbaar is voor het afvalvirus wanneer hij in de kerkdiensten teksten te zingen krijgt die ‘ronduit leugenachtig, manipulatief of misleidend zijn’.

OPINIE Rampen in Japan. En ik? 08/04/11
Hans Schaeffer schrijft daarover in de Reformatie. Hoe kun je omgaan met Fukushima, onzekerheid en onveiligheid?

OPINIE Bloei of wildgroei? 25/03/11
Gebrek aan ruimte, of juist bezorgdheid omdat te veel ruimte genomen wordt. Meer over een typisch spanningsveld van deze tijd, door Ad de Bruijne.

OPINIE Goed dat we bij de Nationale Synode waren 17/12/10
‘Mijn indruk is dat we er goed aan gedaan hebben ook als vrijgemaakten bij de Nationale Synode aanwezig te zijn. Mooi om te merken dat door gesprekken allerlei karikaturen over elkaar uit de weg kunnen worden geruimd. Niet door verkeerde ruimhartigheid (waarbij de waarheid in het midden wordt gelaten), maar door betrokken aanwezigheid,’ stelt ds. A. de Snoo die namens de GKv aanwezig was bij de Dordtse synode.

OPINIE Discussie M/V in de kerk vaak niet onbevangen 12/10/10
In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) wordt de laatste jaren intensief gesproken over de positie van de vrouw in kerk. Uit alles blijkt dat het niet gemakkelijk is om deze discussie onbevangen te voeren. Sommige menen dat de angel van deze discussie in het gezag van de Schrift ligt en dat de toelating van de vrouw tot het ambt gelijk staat aan het buigen voor de geest van de tijd. Anderen menen dat de gaven die God aan vrouwen gegeven heeft breed in de gemeente gebruikt mogen en moeten worden: ook in het ambt. Hoe komt het toch dat we het zo moeilijk vinden om onbevangen te spreken over de positie van de vrouw in de kerk? Hoe komt het toch dat die discussie met zo’n zware hypotheek belast wordt? Hoe komt het dat we elkaar daar zo moeilijk in kunnen vasthouden? Dr. Maarten J. Verkerk noemt vier redenen.

OPINIE Kerk sluiten of stichten? 05/10/10
Hoe komt het toch dat er op de ene plaats een kerk moet sluiten wegens gebrek aan leden en op een andere plaats een kerk geplant wordt vanwege de enorme toeloop van leden? Bij een ledenaantal van minder dan honderd, gaan we al snel te rade of de kerk nog wel een toekomst heeft. Is dat terecht? Prof. M. te Velde, docent kerkrecht aan de Theologische Universiteit in Kampen, denkt dat kerk-zijn ook op een andere manier kan, die niet gebonden is aan grote aantallen.

OPINIE Berijmde en irritant ouderwetse Psalmen 06/09/10
We hebben een vernieuwde versie van de formulieren en een vernieuwde vertaling van de Bijbel (NBV). Allemaal gesteld in hedendaags taalgebruik. De berijmde psalmenbundelen laten we (voorlopig) echter voor wat het is. En dat is jammer, vindt David Heek, theoloog binnen onze kerken. ‘Ik ben gek op de onberijmde psalmen (die in de Bijbel dus), en niet op de berijmde. Want met die laatste kan ik veel te vaak helemaal niks.’

OPINIE Kerk in beroering 08/06/10
Er heerst onrust in de GKv. Verschillende groepen vrijgemaakt-gereformeerden hebben het kerkverband verlaten. Waar komt deze onrust vandaan en belangrijker nog wat doen we ermee? Dr. H.J.C.C.J. Wilschut (GKv Smilde) legt de vinger op de zere plek.

OPINIE Kerkelijke eenheid: liefst vóór 2016, uit liefde voor Christus 08/05/10
Ds. H. Hoksbergen (GKv Spakenburg-Zuid) zou kerkelijke eenheid met de NGK het liefst nog voor 2016 tot stand zien komen. Want, zo vraagt hij zich af: ‘Hoeveel tijd zal God nog geven? Tot die grote dag, dat Christus terugkomt op de wolken van de hemel en ons allen roept voor zijn troon?’ 

OPINIE Laten de GKv kleur bekennen 04/05/’10
‘Het huidige in de praktijk toegroeien naar de NGK heeft als keerzijde dat we als GKv uit elkaar groeien. Want nog steeds zijn er kerken en kerkleden, die zich niet herkennen in de omgang met Schrift en belijdenis zoals in de NGK. Daarom moet de GKv kleur bekennen.’ Dit stelt ds. H.J.C.C.J. Wilschut (GKv Smilde) in zijn artikel ‘Laten de GKv kleur bekennen!’

OPINIE 31 oktober 2016: de tussenmuur weg 28/04/10
‘Op 31 oktober 2016 verklaren de GKv en de NGK dat zij zich in een staat van vereniging bevinden.’ Dit is een suggestie van ds. J. Mudde van de Nederlands Gereformeerde Kerk die hij doet in het Informatieboekje 2010 van de NGK.

OPINIE Laat kerkverband meer opereren als kerkenkring 04/02/10
‘Als we niet oppassen hebben we straks allemaal beleid en regels waar niemand zich wat van aantrekt. Onze tijd is individualistisch en daar zullen we ons als kerken wat van aan moeten trekken.’ Dit stelt ds. Sape Braaksma (GKv Roden) in reactie op het concept van de nieuwe Kerkorde.

REPORTAGE Gemeente in Villa Klarendal en Koepelkerk sluiten vriendschap 04/02/10
De Koepelkerk in Arnhem neemt de ondersteuning van de zendingsgemeente Villa Klarendal over van Youth for Christ. Het is niet de bedoeling de zendingsgemeente om te vormen tot een GKv-gemeente. De Villa behoudt haar eigen karakter en wordt ‘het kleine zusje’ van de Koepelkerk. Een unieke ontwikkeling.