Menu

Het genieten van seksualiteit hoort thuis binnen de relatie van man en vrouw die elkaar trouw beloofd hebben voor het leven – binnen het huwelijk. En vooral: zo zegt God Zelf het in de Bijbel. Het grote kader waarin seksualiteit staat is echter niet allereerst het huwelijk, maar het gezin. Deze stelling werkt Schaeffer verder uit in het artikel ‘De kloof overbrugd, een christelijke visie op seksualiteit’ dat op 20 mei 2011 verscheen in De Reformatie.

Weten hoe het hoort … en dan de praktijk
Veel christenen zijn het in theorie wel eens met de opvatting dat seksualiteit thuishoort binnen een relatie van trouw en liefde, maar wat met de mond beleden wordt, krijgt niet altijd de praktische uitwerking die het verdient.
God Zelf verbindt als de Schepper van alle leven man en vrouw aan elkaar. Het is opvallend hoezeer het Nieuwe en het Oude Testament hierin naadloos op elkaar aansluiten; Jezus herhaalt in Matteüs 19 bijna woordelijk wat er in Genesis 2 volgt op het liefdeslied van Adam: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’

Romantisch ideaal
Dit is opvallend omdat vandaag over het algemeen de liefde, trouwen, en het samenleven veel meer vanuit een romantisch ideaal worden bekeken. Daarmee bedoelt Schaeffer : een man en een vrouw zien in elkaar het middel om verlangens te vervullen. Maar binnen het romantische huwelijksideaal is het huwelijk niet meer dan een mooi vormgegeven, maar in wezen formele bezegeling van de onderling al lang uitgesproken liefde voor elkaar.

Seksualiteit en huwelijk
Seksualiteit is, ook onder christenen, wellicht theoretisch nog verbonden met trouw en huwelijk, maar in de beleving ervan wordt seksualiteit vooral gekoppeld aan vervulling van een wederzijds verlangen. Seksualiteit is iets wat los van gezinsvorming, huwelijk of relaties een belangrijke plaats in onze samenleving inneemt.
Deze verzelfstandiging van seksualiteit vraagt om bezinning en theologische reflectie. Bijbels gezien staat seksualiteit niet alleen in het kader van het huwelijk, en zeker niet de geromantiseerde opvatting hierover. Het Bijbelse kader om te spreken over seksualiteit is het gezin. Ook daarbij kunnen allerlei burgerlijke en romantische visies op het gezin een rol spelen, en daarom is het goed om ook bij gezin eerst te kijken naar de eerste hoofdstukken van Genesis.

Ondanks zonde, toch leven
De zondeval in het paradijs maakt relaties kapot: de relatie tussen God en mens, en tussen mensen onderling. Ze schamen zich voor Hem, zodat ze zich verbergen; ze schamen zich voor elkaar, zodat ze schorten van bladeren maakten. Een opvallend commentaar volgt op de geboorte van Kaïn: ‘Met de hulp van de HEER heb ik een man verworven’. Volgens Schaeffer gaat het hier niet over hulp bij de geboorte, maar Gods ingrijpen om de gevolgen van de zondeval te overwinnen. Met Gods hulp is de kloof van schaamte en verwijdering overwonnen. De door God geschonken kleren zijn uitgegaan en via het geschenk van de seksualiteit is het nieuwe leven van Kaïn door Hem gegeven. Seksualiteit – met als bekroning en gevolg de geboorte van een kind – vormt het zichtbare bewijs dat God Zijn schepping niet aan zichzelf overlaat. Man en vrouw ervaren op de doodlopende weg van de zonde dankzij Gods genade dat Hij het leven blijft geven – dat is seksualiteit: niet meer en niet minder.