Menu
Een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich welkom voelt. Dat is een streven wat we allemaal wel herkennen, maar wanneer hebt u voor het laatst echt iemand uitgenodigd om mee te gaan naar de kerk?

Op zondag 10 september willen we als Gereformeerde Kerken vrijgemaakt deelnemen aan het landelijke initiatief ‘Kerkproeverij’, waarbij gemeenten erop uit gaan om anderen uit te nodigen mee te gaan naar de kerk. Een initiatief dat de Raad van Kerken heeft genomen en dat opgepakt is door landelijke en plaatselijke kerken. De Kerkproeverij laat niet alleen mensen proeven aan de kerk, maar helpt de kerk ook om missionair te groeien. Want de ander uitnodigen om naar de kerk te gaan, dat is niet altijd makkelijk.

Verspreid de blijde boodschap Hoe meer plaatselijke kerken meedoen aan de Kerkproeverij, hoe meer mensen we kunnen bereiken met het evangelie. De deputaten Kerkelijk eenheid ondersteunen dit initiatief en hopen dat zoveel mogelijk GKv-gemeenten meedoen.

Doe mee! Wat u moet doen: 1. Neem het besluit om mee te doen aan de campagne. 2. Ga naar de website kerkproeverij.nl en laat weten dat uw gemeente meedoet. Meld u ook direct aan voor de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen en beschikbaar komend materiaal. 3. Tref in uw eigen gemeente voorbereidingen, zodat de hele gemeente op het goede moment geïnformeerd is over de campagne en toegerust is om mensen in hun eigen omgeving uit te nodigen.
De campagne vormgeven Natuurlijk duurt het nog een tijdje voordat het zondag 10 september is. Gebruik deze periode om binnen de gemeenten te werken aan een uitnodigende cultuur, zoals Michael Harvey dat noemt. Vorm een commissie binnen de gemeente die hieraan vorm kan geven en die ook de organisatie van de Kerkproeverij binnen de gemeente op zich kan nemen. De PKN heeft al materiaal ontwikkeld dat kerken vrijelijk kunnen gebruiken en inzetten.

hoe nodig je mensen uit?

EV kerkproeverij chocoladereep

vijf tips

De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar de kerkdienst.

  1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan maar met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
  2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten,voor vrienden en kennissen die wel eens mee willen.”
  3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
  4. Je kunt verwijzen naar de landelijke campagne. “Je hebt misschien gehoord van ‘Kerkproeverij?’ Mijn kerk doet er ook aan mee. Ik zou het leuk vinden als je met me mee zou gaan…”
  5. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.

hoe heet je ze welkom?

17602280 - man roll huge red carpet

vijf uitgangspunten

  1. De kerkproeverij‐zondag heeft natuurlijk een bijzonder karakter, maar wees als gemeente vooral uzelf en doe niet alles ‘anders dan anders’. Zo krijgen de gasten een goede indruk van een gewone kerkdienst (die natuurlijk niet ‘gewoon’ hoeft te zijn in de zin van: gewoontjes).
  2. Het draait om relaties, niet om de activiteiten of om ‘trucjes’. Centraal is de houding van gemeenteleden: zijn ze alert op de gasten, belangstellend? Funest is als een gemeentelid tegen een ‘nieuwkomer’ zegt: ‘U zit op mijn ’
  3. Kernwoord is: Gasten die zich welkom en uitgenodigd weten. Dat betekent niet dat er ‘jip‐en‐janneketaal’ gesproken moet worden. Er mag best iets diepzinnigs en ‘mysterieus’ gebeuren, zolang gasten zich maar niet buitengesloten voelen. Als een dienst voldoende toegankelijk is, kunnen gasten iets meenemen dat blijft haken, dat raakt of intrigeert en zicht geeft op God zelf.
  4. De keuze van de liturgie hangt af van wat past bij de gemeente. Er is grote variatie: van klassiek gereformeerd tot hoog liturgisch of evangelisch getint.
  5. In alle facetten van de kerkproeverij‐zondag is de beweging van buiten naar binnen wezenlijk: kijk met de ogen van een mogelijke gast of nieuwkomer.

hoe organiseren?

hoe organiseren

downloads

vragen?

Mocht u nog vragen hebben, of meer willen weten over de campagne, dan kunt contact opnemen met communicatieadviseur Maaike Oosten; communicatie@gkv.nl. Zij participeert namens de GKv in het communicatieteam Kerkproeverij.

zie ook

www.kerkproeverij.nl

Hoe kunnen wij als plaatselijke kerk meedoen?

U kunt als kerkenraad een besluit nemen. Vervolgens is het verstandig enkele mensen de praktische uitvoering toe te vertrouwen. In ieder geval zal de voorganger op zondag 10 september daarbij betrokken moeten zijn.

Zijn er kosten aan deelname verbonden?

Nee. U kunt alle publiciteit en voorbereidingen uitvoeren binnen uw bestaande begroting. Natuurlijk kunt u daarbij bestellingen plaatsen voor bijvoorbeeld uitnodigingskaarten of anderszins zaken doen die geld kosten, maar dat is aan uzelf of u dat wilt.

Wanneer moeten we met de organisatie beginnen?

Het is verstandig zo snel mogelijk de voorbereidingen op te starten. Die zouden kunnen bestaan uit: het nemen van een besluit om mee te doen; iemand een to-do-lijstje laten maken van zaken die voor de eigen situatie van belang zijn. In ieder geval moet men de eigen gemeenteleden in een vroeg stadium informeren over wat er van hen verwacht wordt. Zij zijn degene die feitelijk de uitnodigingen moeten verwoorden. En dat vraagt in verschillende gemeenten om een cultuurverandering; er ontstaat dan zoiets als een cultuur van uitnodigingen.

In hoeverre steunen de landelijke kerken de campagne?

De landelijke kerken geven informatie over de achtergronden van een kerk die gericht is op gastvrijheid en geven concrete suggesties van hoe je de campagne kunt voeren. De feitelijke campagne komt plaatselijk tot stand. Dus er moeten mensen zijn in de eigen gemeente die daadwerkelijk de mensen uitnodigen.

Moet je je per se aanmelden bij de landelijke organisatie om mee te doen?

Liever wel. Je mag ook op eigen initiatief en anoniem meedoen. Maar het is krachtiger als de kerken samenwerken en de landelijke publiciteit invulling geven.

Kan je plaatselijk als kerk alleen meedoen of moet je samenwerken met de andere kerken ter plaatse?

Je kan als plaatselijke kerk op eigen titel meedoen en hoeft niet met elkaar te overleggen. Je kan wel krachtiger werken als je met andere kerken samenwerkt. Dan heb je als kerken samen ook een sterker geluid richting de lokale pers, als je die van te voren bij het initiatief wilt betrekken.

In hoeverre is het wenselijk een speciale zondag aan te wijzen om mensen uit te nodigen?

Een speciale zondag (of zaterdag) biedt de mogelijkheid om het thema van gastvrijheid speciaal aandacht te geven. Als je dat niet doet, komt het er vaak niet van.

Waarom is gekozen voor de datum van 9 en 10 september?

Er is gekozen voor een zondag of zaterdag na de zomer, als mensen verantwoordelijkheden en taken weer hernieuwd oppakken. Er zijn wel alternatieven besproken, bijvoorbeeld in juni of met de adventstijd, maar het moment na de zomer biedt de meeste voordelen. Je kan dan later in de adventstijd als je zou willen nog eens terug verwijzen naar de campagne. Er is gekozen voor een zondag (10 september) en ook een zaterdag (9 september), omdat er kerken zijn die juist op zaterdag bij elkaar komen.

Mag je ook een andere datum nemen?

Natuurlijk mag je wel een andere datum nemen, maar het is krachtiger als je als kerken een zelfde datum kiest door heel Nederland. Dan kan je ook in landelijke media dat in de etalage zetten. Als het overal verschillend is, wordt het rommeliger en kan je geen landelijke focus maken. Hoe meer congruentie met de landelijke campagne hoe beter.

In hoeverre moet je het thema Kerkproeverij volgen?

Als je de campagne voert onder een gemeenschappelijke naam van ‘Kerkproeverij’ kan je krachtiger communiceren. Het woord drukt uit wat de zondag van de invitatie wil zijn, namelijk: mensen in de gelegenheid stellen hernieuwd kennis te maken met hoe het toegaat in de kerk waar ze ooit wel eens binnen geweest zullen zijn, maar het contact is verwaterd. Het is een hernieuwde kennismaking.

Wat is de kracht van de term ‘Kerkproeverij’?

Een proeverij veronderstelt iets toegankelijks en en laat ruimte voor de eigen verkenning. Het intrigeert mensen. Ze kunnen de sfeer opsnuiven van een kerk. Het uitnodigende karakter van het woord ‘Kerkproeverij’ helpt daarmee om de plaatselijke kerk te mobiliseren om daadwerkelijk uitnodigingen te doen naar mensen in de omgeving.

Welk vervolg kan men na 10 september inbouwen?

Het past bij een campagne om als bestuur van de plaatselijke gemeente terug te kijken op het verloop. Indien men enthousiast is over het evenement en het verloop ervan, staat het mensen vrij om een volgend jaar weer mee te doen met Kerkproeverij. En het is verstandig om ook gemeenteleden nog feedback te geven, zodat ze hun inspanningen in een breder kader recht gedaan zien worden. Ook is het goed mogelijk om na september verschillende ontmoetingen in te bouwen om zo verbinding te blijven maken met de mensen buiten de kerk. De cultuur van invitatie zal zo hopelijk doorsijpelen / continueren en niet ophouden na de Kerkproeverij in september. Het is aan de lokale gemeenten zelf, of ze deze weg willen opgaan. Op de website komt / is materiaal wat daarvoor suggesties geeft.

Gaat het om een jaarlijkse actie of een eenmalige activiteit?

De landelijke organisatie zal mede op basis van wat er plaatselijk wordt gezegd na 10 september besluiten of men vaker zo’n zaterdag en zondag wil initiëren.

Op welk resultaat mag u rekenen?

Ervaringen in de Engelstalige wereld wijzen uit dat de belangrijkste winst zit in de mensen die al kerklid zijn en die zich realiseren dat gastvrijheid en een cultuur van uitnodigingen wezenlijk onderdeel zijn van het kerkelijk leven. Daarnaast zijn er per gemeente tientallen mensen die hernieuwd een beeld krijgen van wat er eigenlijk in de kerk gebeurt. Van alle bezoekers blijkt één op de pakweg zeven of acht mensen (veel) vaker terug te komen.

Worden er speciale inspanningen van onze voorganger verwacht?

Ja, daar kunt u voor kiezen. U kunt er ook voor kiezen een speciale commissie in te stellen die zich bezighoudt met de voorbereidingen. De voorganger kan voor september de gemeente meenemen in de cultuur van uitnodigingen. En op de betreffende zondag moet hij vooral aansluiten bij wat men gewend is in de kerk met hier en daar misschien iets meer uitleg om nog toegankelijker te zijn voor de nieuwe bezoekers.

Worden er speciale inspanningen van onze gemeenteleden verwacht?

Ja. Kern van de campagne is, dat de gemeenteleden anderen uitnodigen. Dat vraagt dus om voorbereiding, zodat ze het belang inzien.

Moeten we de kerk aanpassen voor de Kerkproeverij?

Niet echt. Het gaat meer om het laten zien van wat er gewoonlijk in de kerk gebeurt in een kerkdienst, dan een heel andere kerkdienst te maken. Wel kan het aardig zijn, als men dat vaker doet, om na afloop mensen in de gelegenheid te stellen een kopje koffie te drinken.

Mag je Kerkproeverij ook gebruiken om als kerk jezelf iets meer te presenteren?

Natuurlijk mag dat. Het staat ieder vrij. Aangezien het evenement Kerkproeverij heet, kan je in die lijn verder denken. Een ‘proeverij’ doet vermoeden dat je iets komt proeven, iets lekkers of iets leuks krijgt.

Moeten we de liturgie aanpassen voor de Kerkproeverij?

Niet echt. Het gaat er niet om een bijzondere dienst te organiseren. Het gaat er om mensen hernieuwd te laten zien hoe het toegaat in een gewone dienst.

Moeten we na 10 september ook iets van ons laten horen bij de gasten?

Het kan heel nuttig zijn om adressen te bundelen van mensen die een keer de kerk hebben bezocht en hen nog eens aan te schrijven met een vriendelijke brief en een kerkblad. Email is tegenwoordig nog effectiever en je hebt een groter bereik (geen drukkosten).

Wanneer mag je de campagne een succes noemen?

De campagne is een succes als de bestaande gemeenteleden inzien dat de kerk een gemeenschap wil zijn waarin het min of meer vanzelfsprekend is anderen uit te nodigen om ook eens een dienst te bezoeken.

Gaat het om een gastvrije kerk of gaat het om nog iets anders?

Het begint met gastvrijheid, maar ten diepste gaat het om nog iets anders. Het gaat om een uitnodigende kerk. Natuurlijk is iedere kerk gastvrij: niemand wordt ooit geweigerd in een kerk en we vinden het fantastisch als er mensen in de kerk komen. Maar in plaats van een ‘welcoming’ (een ‘gastvrije’) kerk, gaat het om een ‘inviting’ (uitnodigende) kerk. Een kerk die er op uitgaat om mensen één op één uit te nodigen. Persoonlijke contacten met mensen buiten de kerk die hun enthousiasme over de kerk en over de Heer van de kerk delen en zo enthousiast of nieuwsgierig maken, dat is het doel van de beweging, want dat kan uiteindelijk leiden tot mensen die misschien de drempel van de kerk overstappen.